Hanketoiminta

Oikeusvaltiokeskuksen hanketoiminta edesauttaa keskuksen työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Yksi Oikeusvaltiokeskuksen tehtävistä on toteuttaa oikeusvaltiosektorin hankkeita kehittyvissä maissa.

Oikeusvaltiokeskuksen hanketoiminnan tavoitteena on:

 • löytää kuhunkin kontekstiin sopivia ja toimivia oikeusvaltiotyön malleja oikeusvaltio-osaamista entistä tehokkaammin hyödyntäen

 • tutkia miten saatavilla oleva eri alojen osaaminen sovelletaan oikeusvaltiotyössä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti

 • edistää eri sidosryhmien välistä yhteistyötä

 • tukea Suomen oikeusvaltiotyötä sekä lisätä sen mitattavuutta ja vaikuttavuutta.

Hankkeet toimivat Oikeusvaltiokeskuksen kahden ensimmäisen toimintavuoden pilottihankkeina. Toiminnassa keskeistä on jokaisen hankkeen kohdalla oikeusvaltioklinikoiden hyödyntäminen ja tiedon keruu siitä, miten klinikkatoimintamalli soveltuu oikeusvaltiotyöhön.

Oikeusvaltiokeskus on yhteistyössä kumppaneiden kanssa rakentanut hankkeet siten, että niistä kukin sisältää yhden tai useamman seuraavista oikeusvaltiotyön elementeistä: instituutioiden vahvistuminen, lakien syntyprosessien tukeminen, anti-korruptiotoiminta, kyberturvallisuuden edistäminen ja tietoyhteiskunta sekä koulutus ja tietoisuuden lisääminen oikeusvaltiokysymyksissä. Tarkastelemme oikeusvaltiotyötä näiden elementtien kautta myös Suomen oikeusvaltiotyössä.

Hankkeita toteutetaan keskuksen käynnistymisvuosina vakiintuneiden toimijoiden kanssa. Mosambikin lisäksi Oikeusvaltiokeskus toteuttaa hankkeita myös Albaniassa, Uzbekistanissa ja Iranissa. Niiden kuvauksia lisätään sivuille sitä mukaan, kun hankkeet käynnistyvät.  

Oikeusvaltioklinikat

Oikeusvaltiokeskuksen yksi tavoite on asiantuntemuksen jakaminen ja hyödyntäminen. Oikeusvaltiokeskuksen toteuttamat oikeusvaltioklinikat (Rule of Law Clinic) edistävät omalta osaltaan tätä tavoitetta.

Oikeusvaltioklinikat koostuvat 3–5 asiantuntijasta, jotka työskentelevät yhdessä tai osittain myös yksin riippuen yhteisestä työsuunnitelmasta ja työnjaosta. Suurimassa osassa hankkeista ryhmä toteuttaa taustatutkimuksen ja kenttätyön yhdessä.

Osa klinikoiden osallistujista on oikeustieteen tai -alan asiantuntijoita. Näin siksi, koska klinikoiden tavoitteena on oikeusvaltiokehityksen edistäminen ja lisäksi Oikeusvaltiokeskus sijaitsee Helsinigin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Oikeustieteen tai -alan asiantuntijat voivat edustaa akatemiaa, oikeusistuimia, syyttäjälaitosta, hallintoa tai esimerkiksi lakifirmoja. Toimintaan tarvitaan mukaan myös muiden alojen asiantuntijoita, esimerkiksi yhteiskuntatieteiden ja kehityksen sekä kehitysyhteistyön asiantuntijoita, kansalaisyhteiskuntatoimijoita, eri organisaatioiden edustajia ja eri alojen tutkijoita. Malli mahdollistaa keskinäisen oppimisen, kun asioita voidaan tarkastella ohi ammatillisten siilojen.

Klinikoiden asiantuntijat edustavat seniori- ja junioriasiantuntemusta ja/tai ovat henkilöitä, jotka edesauttavat huippuasiantuntijoiden osallistumista ja uuden asiantuntemuksen syntymistä kentälle.

Klinikoiden asiantuntijoiden rooli voi vaihdella riippuen paikallisista tarpeista, ja sitä voidaan myös räätälöidä yliopistojen tai muiden hankkeen fokuksessa olevien instituutioiden tarpeiden mukaiseksi. Yksi klinikan jäsenistä toimii arvioitsijana ja raportoijana.

Oikeusvaltiokeskus lähettää asiantuntijaryhmän kentälle lyhyiksi ajanjaksoiksi (1–2 viikkoa) sen sijaan, että asiantuntijat työskentelisivät ko. maassa pitkiä aikoja. Kenttäjaksojen välissä työtä tehdään Suomesta käsin. Oikeusvaltioelementtien vahvistuminen paikallisesti on monitahoinen haaste, joka vaatii erilaisia lähestymistapoja, dialogia ja ajatusten vaihtoa sekä kontekstin tuntemusta.

Haluatko asiantuntijaksi kansainvälisiin oikeusvaltiohankkeisiin? Ota yhteyttä tuija.brax@helsinki.fi.

Oikeusvaltiokeskuksen hankkeet

Oikeusvaltiokeskus toteuttaa kaksivuotisen hankkeen yhteistyössä UNODC:n (United Nations Office for Drugs and Crime) Mosambikin maatoimiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa oikeusvaltiokoulutuksen laatua yliopistoissa (Universidade Eduardo Mondlane, Universidade São Tomás ja Universidade Pedagógica) ja oikeudellisessa koulutuskeskuksessa (Center for Legal and Judicial Training, CFJJ) keskittyen erityisesti korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden estämiseen. Hankkeen lähtöolettamus on, että koulutuksella on merkittävä rooli rikollisuuden estämisessä ja ihmisoikeuksia tukevan laillisen ilmapiirin luomisessa.

Hankkeen aikana koulutetaan 50 yliopisto-opettajaa ja 20 kouluttajaa oikeudellisessa koulutuskeskuksessa. Erityinen fokus hankkeessa on naisten koulutuksessa sekä erilaisten sukupuolittuneiden käsitysten tunnistamisessa.  Koulutuksesta hyötyvät yliopisto-opiskelijoiden lisäksi tuomarit, syyttäjät ja rikostutkijat. Hankkeen välillisinä hyödynsaajina on noin 500 henkilöä.

Oikeusvaltiokoulutuksen laadun kehittämisen lähtökohtana ovat UNODC:n moduulit, joiden käyttöä hanke pyrkii jalkauttamaan osaksi yliopistojen ja oikeudellisen koulutuskeskuksen opetustoimintaa. UNODC:n moduuleihin voi tutustaua UNODC:n verkkosivuilla.

Oikeusvaltiokeskus tarjoaa hankkeelle asiantuntemustaan paikallisesti tunnistettujen tarpeiden pohjalta. Hankkeeseen on suunniteltu kaksi oikeusvaltioklinikkaa, yksi per hankkeen toteutusvuosi. Tarvittaessa voidaan toteuttaa ylimäääräinen klinikka. Klinikan toimintaan osallistuu kolme asiantuntijaa. Toteutuksen aikana klinikan asiantuntijat voivat tarjota tarvittavaa tukea hankkeen hyödynsaajille myös etänä.

Oikeusvaltiokeskuksen tarjoaman osaamisen tavoitteena on

 • täydentää sekä paikallista ja hankkeen käytössä olevaa osaamista
 • seurata hankkeen toteutusta ja tavoitteiden saavuttamista
 • pohtia mahdollisia muutostarpeita sekä reflektoida, miten oikeusvaltiokehitystä voidaan parhaiten tukea juuri Mosambikin kontekstissa
 • vahvistaa yhteistyösuhteita eri sidosryhmien välillä.

Oikeusvaltiokeskukselle hanke tuottaa laajemmin tietoa siitä, mikä Mosambikin kontekstissa olisi paras lähestymistapa oikeusvaltiorakenteiden tukemiseen. Lisäksi se antaa tietoa oikeusvaltioklinikoiden toimivuudesta oikeusvaltiotyön tukemisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään työn tulosten mittaamiseen. Reflektoiva työote edesauttaa UNODC:n omien moduulien jatkokehitystä.

 

Hankkeella pyritään vaikuttamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Riittämättömästi kontrolloitu poliittisten puolueiden ja äänestyskampanjoiden rahoitus (tunnetaan termillä poliittinen rahoitus). Äänestyskampanjoihin virtaavat rahat ovat suurelta osin dokumentoimattomia Albaniassa. Euroopan komissio, OECD ja Euroopan neuvosto ovat edellyttäneet poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyttä poliittisilta päättäjiltä ja viranomaisilta. Samanaikaisesti kansalaisyhteiskunnan ja median kapasiteettia asioiden käsittelyssä tulee kasvattaa.
 • Informaatio- ja kommunikaatioteknologian turvallinen käyttö vaaleissa, mukaan luettuna sähköinen äänestäjätunnistus ja sähköinen äänestys. Tämä hankkeen osa-alue kasvattaa osaamista, eri tahojen välistä yhteistyötä ja tietoisuutta kyberuhista. Tavoitteena on taata kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet.
 • Verkkokampanjoinnin säätely ja kolmansien osapuolten rooli, erityisesti politiikan rahavirtojen ja kyberuhkien väliset sidokset sekä läpinäkyvyys.

Hankkeen aihepiirit ovat erittäin tärkeitä Albaniassa, jossa epäluottamus vaaliprosesseihin on johtanut parlamentti- ja paikallisvaaliboikotteihin opposition taholta. Tämä vaikuttaa korruption torjuntatoimiin, mahdolliseen EU-jäsenyyteen ja demokratian tilaan ylipäänsä heikentävästi.

Oikeusvaltiokeskus ja International IDEA tekevät yhteistyötä Albanian keskusvaalikomission (Central Elections Commission), kansalaisyhteiskunnan ja politiikkojen kanssa tavoitteena käyttäytymismallien ja käytäntöjen muutos. Tavoitteeseen päästään erilaisten tukevien toimien kautta, joita ovat mm. yhteisten tilaisuuksien järjestäminen, dialogin vahvistaminen, opintomatkat sekä erilaisten konsultaatioiden järjestäminen eri sidosryhmien välillä. Tavoitteena on mahdollistaa tiedon vaihtaminen.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on uskottava ja hyvin toimiva vaalijärjestelmä Albaniassa.

Lyhyemmän aikavälin tavoitteet ovat:

 1. Relevantit kansalaisyhteiskuntatoimijat Albaniassa vaativat poliittisilta päättäjiltä ja keskusvaalikomissiolta poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyttä (myös verkkokampanjointi) sekä strukturoitua eri tahojen välistä yhteistyötä liittyen ICT:n turvalliseen käyttöön vaaleissa.
 2. Relevantit poliittiset päättäjät Albaniassa lisäävät poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyttä ja sääntelevät ICT:n käyttöä vaaleissa laeilla ja poliittisella ohjauksella.
 3. Keskusvaalikomissio kehittää verkkoon poliittisen rahoituksen julkaisujärjestelmän Albaniassa ja lisää eri tahojen koordinaatiota poliittisten reformien edistämiseksi liittyen ICT:n turvalliseen käyttöön vaaleissa.

Oikeusvaltiokeskus tarjoaa hankkeelle asiantuntemustaan paikallisesti tunnistettujen tarpeiden pohjalta. Oikeusvaltiolinikka koostuu sekä seniori- että junioriasiantuntemuksesta pitäen sisällään niin laki-, yhteiskuntatieteellistä kuin kehitysyhteistyöosaamista. Tavoitteena on tukea monimuotoista keskustelua ja tiedonvaihtoa eri instituutioiden ja tahojen välillä. Klinikka toteuttaa vuotuiset viikon kestävät vierailut ja sen toimintaan osallistuu kolme asiantuntijaa. Toteutuksen aikana klinikan asiantuntijat voivat tarjota tarvittavaa tukea hankkeen hyödynsaajille myös etänä.

Oikeusvaltiokeskuksen tarjoaman osaamisen tavoitteena on

 • täydentää sekä paikallista ja hankkeen käytössä olevaa osaamista
 • seurata hankkeen toteutusta ja tavoitteiden saavuttamista
 • pohtia mahdollisia muutostarpeita sekä reflektoida, miten oikeusvaltiokehitystä voidaan parhaiten tukea juuri Albanian kontekstissa
 • vahvistaa yhteistyösuhteita eri sidosryhmien välillä.

Oikeusvaltiokeskukselle hanke tuottaa laajasti tietoa siitä, mikä Albanian kontekstissa olisi paras lähestymistapa oikeusvaltiorakenteiden tukemiseen. Lisäksi se antaa tietoa oikeusvaltioklinikoiden toimivuudesta oikeusvaltiotyön tukemisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään työn tulosten mittaamiseen.