Tutkimusteemat

Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkimuksessa ymmärrämme Eurooppa-tutkimuksen laajasti eurooppalaisia kulttuureja ja yhteiskuntia, niiden välisiä yhteyksiä ja yhteistyön instituutioita käsittelevänä tieteenalana. Tutkimus kohdistuu niin historiaan, nykyhetkeen kuin menneisyyden hallintaankin.

Näemme Eurooppa-tutkimuksen olevan lähtökohtaisesti monitieteinen tutkimusala, joka pyrkii laajentamaan ja syventämään Eurooppa koskevaa ymmärrystä hyödyntäen ja kehittäen teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja, jotka ylittävät kansallisen historiankirjoituksen ja tutkimuksen traditioiden rajoja.

Tällä hetkellä Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkimustoiminta keskittyy pääasiassa seuraaviin teemoihin:
Identiteetti ja historiapolitiikka

Euroopan historian, muistin politiikan ja lukuisten eurooppalaisten identiteettien, yhteiskuntien ja politiikan narratiivien tutkimus. Tutkimuksessa pureudutaan myös eurooppalaisen identiteetin muotoutumiseen ja lain ja oikeuden rooliin tässä prosessissa. Lisäksi tarkastellaan siirtolaisuuden tuottamia muutoksia eurooppalaisessa itseymmärryksessä ja politiikassa.

Arvot ja demokratia

Nyky-Euroopan yhteiskuntien ja politiikan eri tasojen tutkimus, mukaan lukien Euroopan yhdentyminen ja instituutiot. Aihepiiriä lähestytään monista eri näkökulmista, sisältäen mm. eurooppalaisten arvojen ja demokratian filosofisen tutkimuksen sekä poliittisten instituutioiden ja päätöksenteon ja politiikan kielen tutkimuksen. Teemassa korostuu erityisesti monimuotoisuuteen, representaatioon ja tasa-arvoon liittyvien kysymysten tarkastelu niin Euroopan yhteiskuntien ja politiikan sisällä kuin Euroopan ulkosuhteissakin.

Marginaalit ja poliittinen väkivalta

Euroopan poliittisten, sosiaalisten ja kulttuuristen kehityskaarien tarkastelu keskittyen niihin ilmiöihin ja ihmisiin, joiden katsotaan usein olevan jollain tavalla yhteiskunnan marginaalia. Tutkimus kohdistuu esim. vähemmistöihin ja yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisryhmiin, eurooppalaisten yhteiskuntien nykytilan ja arvot kyseenalaistavaan poliittiseen toimintaan sekä siihen, miten eurooppalaisissa yhteiskunnissa hallitaan poliittista erimielisyyttä, monimuotoisuutta ja erilaisia vähemmistöinä pidettyjä ihmisryhmiä.