Valtiotieteelliseen kaksi isoa hanketta

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt rahaa kahteen uuteen ohjelmaan, joista Helsingin yliopisto saa yhteensä yli 9 miljoonaa. Ohjelmissa tutkitaan lapsia ja nuoria yhteiskunnan jäseninä sekä turvallisuutta ja luottamusta algoritmien aikakaudella.

Valtiotieteelliseen tiedekuntaan myönnettiin rahoitusta yhteensä kahdeksalle osahankkeelle, joista kahta johdetaan tiedekunnasta.

Professori Mervi Pantti johtaa DECA-kokonaisuutta, jossa tutkimuksen aiheena on demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella. Nopeasti muuttunut tiedon ja informaation infrastruktuuri haastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvallisuuden ja keskinäisen luottamuksen entiset käytännöt ja vahvistaa olemassa olevia eriarvoisuuksia. Demokratian episteeminen toimintakyky algoritmien aikakaudella -konsortio (DECA) tutkii demokraattisen yhteiskunnan episteemistä toimintakykyä ja sitä murentavia episteemisiä haittoja yksilöiden, insituutioiden ja digitaalisten infrastruktuurien tasoilla, kerrotaan hankekuvauksessa.

Yhteistyöverkostonsa avulla konsortio kehittää uusia menetelmiä ja käytäntöjä tukea yksilöiden oikeutta tulla kuulluksi, oikeutta luotettavaan tietoon, osallisuutta tiedon tuotantoon sekä koko yhteiskunnan kykyä tehdä tietoon perustuvia poliittisia päätöksiä. Pantin omalle tutkimukselleen saama rahoitus on 966 569 euroa.

REPAIR-kokonaisuudessa tutkitaan algoritmisten systeemien murtumia ja uusia alkuja. Konsortiota johtaa professori Minna Ruckenstein, jonka rahoitus on 965 478 euroa.

REPAIR-konsortio edistää luottamusta ja turvallisuutta algoritmien aikakaudella rikkoutumisen ja rakentamisen näkökulmasta. Monet käytänteet ja rakenteet tulevat näkyviksi vasta rikkoutuessaan, mikä tarjoaa lähtökohdan algoritmisten järjestelmien epäonnistumisen syiden ja uudistamisen mahdollisuuksien tutkimiseen.

Tuemme järjestelmien kehittämistä tavalla, joka edistää pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusarvoja: yhdenvertaisuutta, avoimuutta, autonomiaa ja osallisuutta. Tarjoamme tutkimukseen perustuvia käytännöllisiä malleja ja lähtökohtia algoritmisten järjestelmien rakentamiseen ja uudistamiseen, hankekuvauksessa kerrotaan.

Konsortio muodostuu sosiologian, antropologian, data-analytiikan, kuluttajatutkimuksen, tieteen ja teknologian tutkimuksen, tietojohtamisen, sosiaalipolitiikan, oikeustieteen ja käytännöllisen filosofian tutkijoista Helsingin ja Tampereen yliopistoista sekä LUT-yliopistosta.

Valtiotieteelliseen tiedekunnan kahdeksan osahankkeen  partnereita ovat Janne Kivivuori, Pekka Martikainen, Janne Matikainen, Inga Jasinskaja-Lahti, Pekka Mäkelä  ja Aaro Tupasela.

Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa pitkäjänteistä tutkimusta, jolla pyritään löytämään ratkaisuja keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin. Rahoitettava tutkimus on monitieteistä, ja tärkeänä osana ohjelmissa on tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välinen yhteistyö. Valtioneuvosto määrittää tutkimuksen tarpeen.

Katso kaikki rahoitusta saaneet hankekokonaisuudet.