Sijoitustoimikunnan johtosääntö

Hallitus hyväksyi sijoitustoimikunnan johtosäännön 9.6.2016.
1 § Sijoitustoimikunnan asema

Sijoitustoimikunta käsittelee yliopiston hallituksen ja rehtorin apuna tässä johtosäännössä tarkoitetut asiat, jotka koskevat Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen arvopaperisijoittamista. Sijoitustoimikunta raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle.

2 § Sijoitustoimikunnan kokoonpano ja kokoontuminen

Sijoitustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunnassa tulee olla riittävästi sijoittamisen asiantuntemusta. Hallitus nimittää sijoitustoimikunnan puheenjohtajan ja vahvistaa toimikunnan jäsenten palkkiot.

Sijoitustoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Toimikunnan esittelijänä toimii kvestori. Toimikunnan kokoukseen kutsutaan myös rehtori.Toimikunta voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

3 § Sijoitustoimikunnan tehtävät

Sijoitustoimikunta käsittelee asiat, jotka koskevat:

1. yliopiston ja yliopistonrahastojen arvopaperisijoittamisen periaatteita

2. arvopaperisijoittamisen perusallokaatiota

3.muita yliopiston arvopaperivarallisuuden hoitoon liittyviä, hallituksentai rehtorin siltä pyytämiä selvityksiä ja suunnitelmia

Sijoitustoimikunta seuraa yliopiston ja yliopiston rahastojen sijoitustoiminnan tulosta kaikissa kokouksissaan ja valmistelee tarvittavat muutosehdotukset sijoitustoiminnan periaatteisiin.

4 § Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 15.6.2016.

Tällä johtosäännöllä kumotaan 26.3.2014 voimaan tullut sijoitustoimikunnan johtosääntö. Ennen johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen toteuttamiseksi.