Yliopistomatrikkelit
Yliopiston keskusarkistossa säilytetään yliopiston historiallisia asiakirjoja yliopiston perustamisesta alkaen. Yksi keskeinen ja paljon tutkimuksessa käytetty asiakirjasarja ovat yliopiston opiskelijaluettelot, joista löytyvät perustiedot kaikista yliopistossa opiskelleista, yliopistoon kirjoittautuneista henkilöistä.
Tiedekuntamatrikkelit

Helsingin yliopiston eri tiedekuntien opiskelijamatrikkeleista vanhimmat on digitoitu, samoin fyysis-matemaattisen ja historiallis-kielitieteellisen osaston tutkintoluettelot. Uudemmat matrikkelit löytyvät paitsi alkuperäisinä, myös mikrokortteina. Niitä voi tulla lukemaan tietopalveluumme.

Digitoidut matrikkelit löytyvät Arkki1640-järjestelmästä asianomaisen tiedekunnan kohdalta.

Pro­fes­so­ri­mat­rik­ke­li 1640–1917

Helsingin yliopiston opettaja- ja viranhaltijamatrikkeli 1640–1917 sisältää tiedot noin tuhannesta henkilöstä. Matrikkelin henkilötiedot on koottu lähinnä julkaistuista matrikkeleista (J.J. Tengström, Robert A. Renvall, Tor Carpelan ja L.O.Th.Tudeer sekä Solmu Sola ja L.O.Th.Tudeer).

Katso Arkki1640-tietojärjestelmä: Helsingin yliopiston opettaja- ja viranhaltijaluettelot

Hel­sin­gin yli­opis­ton opet­ta­ja- ja vi­ran­hal­ti­ja­luet­te­lo 1918–2000

Helsingin yliopiston opettaja- ja viranhaltijamatrikkeli 1918–2000 kuvaa Helsingin yliopiston laitosrakenteen kehitystä itsenäisyyden alusta vuosituhannen vaihteeseen ja sisältää tiedot tuona aikana yliopiston palveluksessa toimineesta opettaja- ja viranhaltijakunnasta. Matrikkelin on laatinut FT Veli-Matti Autio, Helsingin yliopiston arkistonhoitaja vuosina 1963–86.

Katso Arkki1640-tietojärjestelmä: Helsingin yliopiston opettaja- ja viranhaltijaluettelo 1918–2000

Hel­sin­gin yli­opis­ton san­ka­ri­vai­na­ja­mat­rik­ke­li

Helsingin yliopiston sankarivainajamatrikkelin, vuonna 1993 julkaistun kirjan alkuperäisversion, kokosi maisteri Ilmi Havu. Vuonna 2004 kyseisen kirja-aineiston muokkasi verkkojulkaisuksi FT Veli-Matti Autio.

Matrikkeli sisältää henkilötietoja 1435:stä sodissa 1939–1945 kuolleesta, elämänsä jossakin
vaiheessa Helsingin yliopiston kirjoissa (päämatrikkelissa) olleesta opiskelijasta ja opettajasta
sekä yliopiston farmaseuttisessa laitoksessa opiskelleesta. Talvisodan uhreja on matrikkelissa noin 520 ja jatkosodassa kuolleita runsaat 900.

Talvi- ja jatkosodassa kaatui yhteensä hieman yli 5000 upseeria, joista Helsingin yliopiston opiskelijoita oli lähes neljännes.

Katso Arkki1640-tietojärjestelmä: Helsingin yliopiston sankarivainajamatrikkeli