Lammaslaidun hankkeen kuulumisia

Lammaslaidun-hankkeen päätavoitteena on saada tietoa lampailla esiintyvistä zoonoottisista bakteeri- ja loistartunnoista erityisesti laidunnukseen liittyen.
Kyselytutkimus lampureille

Hankkeen ensimmäisessä osassa (työpaketti 1) toteutettiin kyselytutkimus, jossa selvitettiin muun muassa lampoloiden bioturvallisuustoimia, laiduntamiskäytäntöjä, juomaveteen liittyviä asioita sekä näkemystä sisäloisten levinneisyydestä. Lampureille lähetettiin kyselytutkimus 10.11.–20.12.2022, ja siihen vastasi nimettömästi 226 lampuria. Vastaajista puolet ilmoitti lampaiden pidon olevan harrastus, vain neljäsosalla se oli päätoiminen tulonlähde. Useilla tiloilla matkailijat, kyläilijät tai turistit ovat kosketuksissa lampaisiin. Vain noin viidesosa vastaajista ilmoitti tilalla olevan käytössä tautisulku, joka sisältää ulkovaatteiden vaihdon suojahaalareihin ja kumikenkiin sekä mahdollisuuden käsien pesuun ennen ja jälkeen eläintiloissa käynnin. Tautisululla on tärkeä merkitys tartuntariskien vähentämisessä ja sen puuttuminen luo suuremman riskin zoonoosien leviämiseen ihmiseen ja eläimiin.

Tuloksista voi lukea lisää Lammas ja vuohi -lehdestä (4/2023). Lisäksi myöhemmin syksyllä julkaistaan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma, jossa kerrotaan lisää kyselytutkimuksesta ja sen tuloksista. Työssä on myös kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään pienen maksamadon ja ison maksamadon elämänkiertoja, levinneisyyttä ja niiden tartuntojen hallintaa laitumilla.

Tila- ja teurastamonäytteiden keräys on täydessä vauhdissa

Lammaslaidun-hankkeen työpaketissa 2 kerätään lisätietoa zoonoosien esiintymisestä suomalaisilla teuraslampailla. Ulostenäytteitä on kerätty teuraslampaista tasaisesti vuoden 2023 alusta, ja näytteenottoa jatketaan vuoden 2023 loppuun.

Työpaketissa 3 kerätään lisätietoa zoonoosien esiintymisestä lammastilojen vesiympäristöissä sekä eri-ikäisissä eläimissä neljänä eri vuodenaikana. Työpaketissa 3 on suoritettu kolme tilanäytteenottoa, joissa on kerätty lammastiloilta uloste-, vesi- ja sedimenttinäytteitä. Viimeinen tilanäytteenotto suoritetaan marraskuussa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa zoonoottisten terveysriskien suuruudesta ja hallintamahdollisuuksista lammastiloilla Suomessa.

Lisätietoa

Hankkeen verkkosivut: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/tieteellinen-tutkimus/tutkimushankkeet/kaynnissa/ihmisten-elainten-ja-kasvien-terveys-ja-hyvinvointi/elainten-vaikutus-ihmisten-terveyteen/lammaslaitumien-zoonoosit/.

Eeva Mustonen, kliininen opettaja, Helsingin yliopisto, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto eeva.mustonen@helsinki.fi (hyvät laidunkäytännöt)

Tarja Pohjanvirta, jaostopäällikkö, Ruokavirasto, Eläintautitutkimuksen yksikkö tarja.pohjanvirta@ruokavirasto.fi (zoonoosit teuraslampaissa)

Rauni Kivistö, dosentti, Helsingin yliopisto, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto rauni.kivisto@helsinki.fi (lammaslaitumien zoonoosit)

Tarja Pitkänen, apulaisprofessori (toinen kausi), Helsingin yliopisto, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto, tarja.m.pitkanen@helsinki.fi (LammasLaidun -konsortiotutkimus)