Jäsenet

Vesivälitteiset taudinaiheuttajat-tutkimusryhmän jäsenet
Tarja Pitkänen

Olen Vesivälitteiset taudinaiheuttajat -tutkimusryhmän johtaja ja ympäristöterveyden apulaisprofessori (toinen kausi) Helsingin yliopiston Eläinlääkeieteellisessä tiedekunnassa Viikissä. Tutkimusryhmäni on osa HOH Helsinki One Health -verkostoa. Toimin myös johtavana asiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Asiantuntijamikrobiologiayksikön vesimikrobiologian laboratoriossa, joka sijaitsee Kuopiossa. Olen molekulaarisen vesimikrobiologian dosentti Itä-Suomen yliopistossa, josta väittelin ympäristömikrobiologian alalta vuonna 2010. Tutkimusintresseihini kuuluvat kaikki veden ja elinympäristön välityksellä ihmisten terveyteen vaikuttavat mikrobit. Asiantuntemusalaani ovat vesimikrobiologiset menetelmät, vesivälitteisten infektioriskien arviointi ja infektiotautien jätevesiseuranta. 

Annastiina Rytkönen

Olen väitöskirjatutkija Vesivälitteiset taudinaiheuttajat tutkimusryhmässä. Työskentelen mikrobiologisen saastelähdejäljityksen, mikrobiologisen riskinarvioinnin ja märehtijöiden taudinaiheuttajien parissa. Olen taustaltani biokemisti (FM) ja ennen täysipäiväisen väitöskirjaprojektin aloitusta työskentelin tutkijana Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen vesimikrobiologian laboratoriossa. Urallani olen siis keskittynyt ympäristöterveyden teemohin ja hankkinut kokemusta ympäristömikrobiologian tutkimuksesta erityisesti molekyylibiologisin menetelmin. Tieteelliset kiinnostuksen kohteeni ovat lähellä yhteisen terveyden teemoja, ja niihin sisältyvät esimerkiksi zoonoottiset ja ympäristöperäiset taudinaiheuttajat ja näiden aiheuttamat riskit muuttuvassa elinympäristössä. 

Ananda Tiwari

Olen vesien mikrobiologiaan ja sen terveysvaikutuksiin väitöskirjatyössäni perehtynyt postdoc-tutkija. Väitöskirjatutkimukseni käsitteli uimavesien mikrobiologisesta laatua, ja tutkimus tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijamikrobiologian yksikössä, vesimikrobiologian laboratoriossa. Väitöskirjani ohjaajana toimi apulaisprofessori Tarja Pitkänen. Tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini kuuluvat indikaattoribakteerit (Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit), mikrobiologinen saastelähdejäljitys, virusindikaattorit, uimavesivalvonta, Vibrio cholerae, syanobakteerit, mikrobiekologia, antibioottiresistenssigeenit ja antibioottiresistentit bakteerit, jätevesiepidemiologia, juomavesijärjestelmät ja biofilmien tuotto.

Essi Roininen

Olen väitöskirjatutkijana vesivälitteiset taudinaiheuttajat-tutkimusryhmässä tekemässä projektia lammaslaitumien zoonooseista. Olen tehnyt maisterintutkintoni kliinisestä ja elintarvikemikrobiologiasta Helsingin yliopistossa ja olen aiemmin työskennellyt Ruokavirastossa Mikromuovit maatalousmaissa-hankkeessa. Tein pro gradu -tutkielmani Streptococcus pneumoniae -bakteerin virulenssitekijöistä ja vasta-aineiden vaikutuksesta virulenssitekijöihin. Olen kiinnostunut taudinaiheuttajista, jotka vaikuttavat eläinten ja ihmisten terveyteen. Nautin tutkimuksesta, koska tykkään oppia ja lisätä tietämystäni. 

Anniina Sarekoski

Olen väitöskirjatutkija ja tutkin työssäni jätevesiperusteisen epidemiologian hyödyntämistä zoonoottisten patogeenien ja antibioottiresistenssin seurannassa. Työskennellessäni tutkijana Vesimikrobiologian laboratoriossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella pääsin laajentamaan osaamistani vesimikrobiologiasta ja kehittämään ympäristönäytteille tarkoitettuja molekylaarisia menetelmiä. Opiskelin maisteriopintojeni pääaineena mikrobiologiaa ja tutkin antibioottiresistenssigeenejä sekä niiden bakteeri-isäntien kirjoa Länsi-Afrikkalaisissa jätevesissä, jolloin myös löysin intohimoni Yhteisen terveyden (engl. One Health) tutkimuksesta. Minulle on myös tärkeää, että tekemäni työ on merkittävää ja edesauttaa väestön terveyden turvaamista infektiotautien näkökulmasta. 

Sallamaari Siponen

Työskentelen projektisuunnittelijana mikrobiyhteisötutkimuksen parissa Vesivälitteiset patogeenit -tutkimusryhmässä. Olen aiemmin tehnyt DNA-sekvensointiin perustuvaa bakteeriyhteisöjen tutkimusta ja nyt siirtynyt veden virusyhteisöjen tutkimustyöhön. Olen myös jatko-opiskelija Itä-Suomen yliopiston Ympäristöfysiikan, -terveyden ja -biologian tohtoriohjelmassa. Tutkimusaiheeni on talousveden mikrobiologisen laadun hallinta. Minulla on kokemusta bakteerien ja bakteriofaagien eli bakteerien virusten määrittämisestä vedestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vesimikrobiologian laboratoriossa tehdystä tutkimustyöstä. Tutkimuksissani olen kiinnostunut eri mikrobiryhmien ja taudinaiheuttajien välisistä suhteita erilaisissa vesiympäristöissä ja talousveteen liittyvien terveysriskien hallitsemisesta. 

Noora Laine
Rauni Kivistö

Lue lisää Rauni Kivistön tutkimuksesta Research portal- ja ORCID-palveluissa