Kudelmalaiset
Kudelmassa toimii opintojensa eri vaiheissa olevia opiskelijoita sekä tutkijoita.

Tällä hetkellä noin 60-jäseninen tutkimus- ja oppimisverkostomme on jatkoa ympäristönsuojelutieteen oppiaineessa jo vuosikymmeniä toimineille muille ryhmille. Alla esitellään Kudelman noin 10-henkisen johtoryhmän nykyiset jäsenet sekä muutamia muita aktiivisimpia jäseniä. Esiteltyjen lisäksi Kudelmassa toimii runsaasti muita jäseniä, erityisesti opinnäytetöitään työstäviä opiskelijoita.

Alla olevassa kuvassa parisenkymmentä kudelmalaista viettää vuoden 2018 pikkujouluja.

Risto Willamo

 

MMT Risto Willamo on nykyisin virkeä kuuskymppinen. Ripa on ympäristömuutoksen ja -politiikan yliopistonlehtori. Hänen vuonna 2005 julkaistu väitöskirjansa "Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä - Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena" on eräänlainen kokonaisesitys kokonaisvaltaisesta ajattelusta. Ripa itse on vahvasti pedagogisesti suuntautunut ja rakastaa opettamista ja opiskelijoiden ohjaamista. Yhtenä harvoista hän on saanut kaikki kolme Helsingin yliopiston piirissä jaettavaa suurta opetuspalkintoa (Magister Bonus palkinto 1997, Eino Kaila -palkinto 2006 ja Opettajien akatemian perustajajäsenyys 2013). Hän on myös mm. Helsingin yliopiston Kestävyystieteiden instituutin (HELSUS) jäsen.

Anni Kaikko

 

Anni Kaikko on viimeiset kolme vuotta opiskellut ympäristötieteitä. Kandin tutkinnossaan hän painottaa yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa; opintojen keskiössä ovat tähän mennessä olleet ympäristömuutos ja -politiikka sekä sosiaalipsykologia. Kandityössään hän käsittelee kestävää kehitystä. Opinnot jatkuvat Helsingin yliopiston ECGS maisteriohjelmassa. Kudelma on ollut Annille ennenkaikkea syventävä oppimisympäristö kompleksisten ongelmien käsittelyyn ja systeemiseen muutokseen, mikä näkyy myös hänen kandityössään.

Charlotta Holmström

 

Charlotta Holmström on ympäristömuutoksen ja -politiikan maisteri. Gradussaan hän kehitti edelleen GHH-viitekehystä ja on toiminut projektipäällikkönä ja kouluttajana Transformer2030 -opettajien täydennyskoulutushankkeessa. Tällä hetkellä hän toimii väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston Ympäristöalan tieteidenvälisessä tohtoriohjelmassa (DENVI) sekä opiskelijajäsenenä Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutissa (HELSUS). Väitöstutkimuksensa hän tekee osana HUMUS – Terveydenhuolto rakentamassa kestävää tulevaisuutta -tutkimushanketta, jossa hän jatkokehittää GHH-viitekehystä ja -mallia. Tutkimuksessaan hän keskittyy erityisesti holarkistisen ihmiskuvan rakentamiseen. Holarkistisessa ihmiskuvassa korostuu ihmisen rooli osana luonnon kokonaisuutta.

Ellen Haaslahti

 

Ellen Haaslahti on luonnontieteiden kandidaatti ja opiskelee ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Hän teki kandityönsä ympäristötieteistä Kudelman ohjauksessa otsikolla Syväekologinen moraalinen toimijuus kestävän ympäristönsuojelun perustana. Parhaillaan Ellen suunnittelee Kudelmassa muun muassa ympäristö ja kestävyys -aiheista opetusta.

Essi Huotari

 

Essi Huotari on väitöskirjatutkija ja jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa Denvi-ohjelmassa. Hän on filosofian maisteri ja luonnontieteiden kandi Ympäristömuutos ja -politiikan pääaineesta. Gradunsa Essi toteutti toimeksiantona Ympäristötiedon foorumille. Työssään hän tutki ympäristötieteen ja päätöksenteon välistä vuorovaikutusta ja rajapintaa sosiaalisella verkostoanalyysillä (SNA). Erityisen kiinnostunut Essi on siitä, miten tutkittua ja kompleksista ympäristötietoa voidaan viedä tietieteestä yhteiskuntaan ja kuinka vuorovaikutuksella voidaan läpäistä erilaisia rajapintoja ja kompleksisuuskynnyksiä sekä saada aikaan muutosta kohti kestävää tulevaisuutta. Näitä aiheilta Essi tutkii vätöskirjassaan ja pyrkii vatsaamaan kysymykseen: ”How to communicate complex environmental  information from science to societies in order to achieve sustainable future?” Kudelman lisäksi Essi vaikuttaa Finterdissin, Suomen tieteidenvälisen seuran, johtoryhmässä.

Heidi Lehtiniemi

 

Heidi Lehtiniemi on ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriopiskelija Helsingin yliopistosta. Erityisesti tieteen ja muun yhteiskunnan vuorovaikutussuhde ja muutoksen luominen tieteen avulla kiinnostavat häntä. Kandityönsä hän kirjoitti aiheesta Maailman muuttaminen postnormaalin tieteen avulla - tapausesimerkkinä ilmastonmuutos.

Jaana Laisi

Jaana Laisi (o.s. Keränen) on lääketieteen tohtori ja ympäristötieteiden kandidaatti. Lääketieteen väitöskirjassaan hän tutki suunniteltuun leikkaukseen saapumistavan vaikutuksia leikkauksen onnistumisen kannalta. Työskenneltyään lääkärinä kymmenen vuotta hän lähti opiskelemaan ympäristötieteitä ymmärtääkseen ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin välisiä vuorovaikutuksia laajemmin. Häntä kiinnostaa erityisesti miten ihmisen kokonaisvaltainen kestävä hyvinvointi rakentuu ja miten yhteiskunnan eri rakenteet siihen vaikuttavat. Kudelmassa hän toimii Kestävä hyvinvointi -työryhmän johtajana. Ympäristötieteen kandityössään hän selvitti kompleksisuuskynnyksen käsitteen käyttöä ympäristötieteen kirjallisuudessa, ja jatkaa maisteriopintojaan kestävyystieteen alalla. Kesällä 2020 hän on opettajana mukana Avoimen yliopiston Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä -kurssilla.

Laura Kalliokoski

 

Laura Kalliokoski on valmistunut filosofian maisteriksi ympäristömuutos ja globaali kestävyys koulutusohjelmasta Helsingin yliopistosta. Laura on kiinnostunut erityisesti tieteellisen tiedon asemasta yhteiskunnassa, tiedon epävarmuudesta ja tietämättömyydestä sekä tiedeviestinnän merkityksestä kompleksisten kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa.

Leena Helenius

 

Leena Helenius on ympäristönsuojelutieteen maisteri Helsingin yliopistosta. Leena haluaa ymmärtää kestämättömän kehityksen taustalla vaikuttavia paradigmoja eli mentaalimalleja. Leenaa on kiinnostanut kautta opintojen dialektiikka ja mustavalkoiset ajattelutavat, ja hän tekeekin väitöskirjaa kestävyyskysymyksiin liittyvien ristiriitojen taustalla vaikuttavista paradigmoista, erityisesti sisällyttävästä ja poissulkevasta ajattelusta, dialektiikasta ja logiikan laeista. Leena on tohtorikoulutettavana Ympäristöalan tieteidenvälisessä tohtoriohjelmassa (DENVI) sekä opiskelijajäsenenä Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutissa (HELSUS). Leena on lisäksi mukana Transformer2030 -opettajien täydennyskoulutushankkeessa kouluttajana, kehittää kestävän kehityksen lukioprojektikursseja Opiskelijat opettajina -hankkeessa ja toimii Ympäristöasiantuntijoiden osuuskunta Universossa.

Reetta Rossi

 

Reetta Rossi on ympäristötieteiden kandidaatti Helsingin yliopistosta ja opiskelee tällä hetkellä Tukholman resilienssikeskuksessa kestävyystieteiden maisteriohjelmassa. Reettaa kiinnostavia teemoja ovat muun muassa luontosuhde ja sen näkyminen yhteiskunnassa, erilaisten näkemysten ja tietojärjestelmien yhteentuominen, dialektinen ajattelu, epävarmuus ja sen käsittely, resilienssi, sekä miten tehdä tutkimusta, jossa ihminen nähdään aidosti osana luontoa. Kandityönsä Reetta teki Kudelmassa aiheenaan ristiriitainen tieto ympäristönsuojelussa, tarkastellen erityisesti Tenojoen lohien suojelussa ilmeneviä tiedollisia ristiriitoja ja miten niitä on käsitelty.

Sanni Kouhia

 

Sanni Kouhia on Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden (ECGS) maisteriopiskelija Helsingin yliopistosta. Hän valmistui luonnontieteiden kandidaatiksi ympäristötieteistä vuonna 2021 ja teki kandityönsä Kudelman ohjauksessa aiheesta Ekologinen imperatiivi koulutuksen näkökulmasta tarkasteltuna. Sanni on kiinnostunut etenkin erilaisten maailmankuvien, luontosuhteiden, paradigmojen ja arvojen merkityksestä kompleksisten kestävyyskysymysten taustalla sekä ratkaisussa.

Vilma Sandström

 

Vilma Sandström valmistui filosofian tohtoriksi Helsingin Yliopistosta Ympäristötieteistä vuonna 2018. Väitöskirjassaan hän tutki ruoan kansainvälistä kauppaa ja analysoi sen kautta ulkoistettuja ympäristövaikutuksia. Tällä hetkellä hän jatkaa työskentelyä globaalin ruokajärjestelmän kestävyyskysymysten kanssa Aalto Yliopiston Vesi ja Kehitys tutkimusryhmässä. Hänen mielenkiinnon kohteenaan on ruokajärjestelmien kestävyysmuutoksen lisäksi myös muu kokonaisvaltaisuuden tutkimus ja Vilma on ollut Kudelmassa enemmän ja vähemmän aktiivisesti mukana jo sen perustamisesta lähtien.