Tutkimusryhmät

Kasvatus, opetus ja opettajankoulutus kattavat laajan yhteiskunnallisen ja kulttuurisen alueen. Tutkimusyhteisö muodostuu kolmesta tutkimusryhmästä.
Opettaja nyt ja tulevaisuudessa

Tutkimusryhmä tutkii institutionaalista koulutusta, kasvatusta ja opetusta muuttuvissa konteksteissa tieteen perusehdoista, itsenäisyydestä ja kriittisyydestä kiinni pitäen. Tutkimusteemoina on opettajuuden rakentuminen, opettajana kehittyminen ja pedagoginen ajattelu, ja koulutodellisuus. Kiinnostuksen kohteina ovat myös koulutuspolitiikka, kasvatuspäämäärät, sekä opetussuunnitelmatraditiot.

Taide- ja taitokasvatus, opetus ja oppiminen

Tutkimusryhmässä tutkitaan taiteisiin ja taitoihin liittyviä teemoja erilaisissa kasvatuksen, opetuksen, oppimisen ja luovan toiminnan konteksteissa. Näemme taiteet ja taidot keskeisinä oppimisen ja opetuksen osa-alueina ja pidämme käytännöllistä osaamista olennaisena osana ihmisen kokonaisvaltaista kasvua.

Varhaiskasvatus ja varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen tutkimusryhmässä toimivien ihmisten kiinnostuksen kohteena on kulttuuristen, sosiaalisten, psykologisten ja biologisten tekijöiden yhteisvaikutus lasten kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa.