Taide- ja taitokasvatus, opetus ja oppiminen

Tutkimme taiteisiin ja taitoihin liittyviä teemoja erilaisissa kasvatuksen, opetuksen, oppimisen ja luovan toiminnan konteksteissa

Näemme taiteet ja taidot keskeisinä oppimisen ja opetuksen osa-alueina ja pidämme käytännöllistä osaamista olennaisena osana ihmisen kokonaisvaltaista kasvua. Toteutamme taide- ja taitoaineisiin liittyvää tutkimusta monipuolisin metodologisin lähestymistavoin: sovellamme esimerkiksi filosofis-teoreettista tutkimusta, kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta, toimintatutkimusta, kehittämistutkimusta, taiteellista ja taideperustaista tutkimusta ja kulttuurintutkimuksen menetelmiä.

Tutkimuksemme kohdistuu mm. seuraaviin teemoihin:

 • Taide- ja taitokasvatuksen filosofia ja teoria.
 • Taide- ja taitokasvatuksen estetiikka.
 • Taide- ja taitoaineiden didaktiikka ja pedagogiikka.
 • Opetussuunnitelman kehittäminen taide- ja taitoaineissa.
 • Taide- ja taitoaineiden kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys.
 • Taiteiden ja taitojen oppiminen ja niiden kautta oppiminen · Taide- ja taitoaineet kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) lähteenä.
 • Varhaiskasvatuksen opettaja, luokanopettaja, eritysopettaja ja aineenopettaja taide- ja taitokasvattajana.
 • Taide- ja taitoaineiden opettajuuden kehittyminen.
 • Taide- ja taitokasvatuksen erityispedagogiikka.
 • Luovan ajattelun ilmeneminen ja tukeminen taide- ja taitoaineissa.
 • Kestävyyden eri ulottuvuudet taide- ja taitokasvatuksessa.
 • Taide- ja taitoaineet, media ja opetusteknologia.
 • Taide- ja taitoaineet uusissa medioissa ja verkkovälitteisissä ympäristöissä.
 • Yrittäjyyden ja työelämän yhteydet taide- ja taitokasvatukseen.

Tutkimusryhmämme toimii yhteistyössä muiden tiedekuntien ja yliopistojen tutkimusryhmien ja -verkostojen kanssa. Teemme yhteistyötä myös kansallisten ja kansainvälisten tutkijoiden ja tutkijaverkostojen kanssa.

Työskentelemme verkostomaisesti järjestäen seminaareja, tutkijatapaamisia ja symposiumeja. Lisäksi toimitamme eri muotoisia tutkimusjulkaisuja ja tutkimusperustaisia pedagogisia julkaisuja.