Taru Virtasen väitös WHAT MAKES A GOVERNMENT TRANSLATOR TICK? 23.11.2019

FM Taru Virtanen väittelee 23.11.2019 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "What makes a government translator tick? - Examining the Finnish government English translators? perceptions of translator status, job satisfaction and the underlying factors". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, PIII, Yliopistonkatu 5.

Vastaväittäjänä on professori Kaisa Koskinen, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Lauri Carlson.

Tiivistelmä:

WHAT MAKES A GOVERNMENT TRANSLATOR TICK?

Examining the Finnish government English translators’ perceptions of translator status, job satisfaction and the underlying factors

Kääntäjien työn arvostusta ja työtyytyväisyyttä on tutkittu varsin vähän ennen 2010-lukua. Aiemman tutkimuksen perusteella työn arvostuksen kokemus on ollut heikko sekä kääntäjien itsensä että ammatin ulkopuolisten ihmisten keskuudessa. Samassa yhteydessä on kuitenkin havaittu viitteitä siitä, että kääntäjät nauttivat työstään. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää Suomen ministeriöissä eli valtioneuvostossa työskentelevien englannin kääntäjien käsityksiä työnsä arvostuksesta ja työtyytyväisyydestään sekä tarjota uusia lähestymistapoja näitä kokemuksia selittävien tekijöiden tutkimiseen.

Tiivistetysti voidaan todeta, että myös tutkimuksen kohteena olleet kääntäjät kokivat työnsä yhteiskunnallisen arvostuksen heikoksi – samaan aikaan he kuitenkin kokivat oman työnsä arvostuksen sekä työtyytyväisyytensä erittäin hyväksi. Osa näistä eroista selittyi aiemmissa tutkimuksissa tarkasteltujen tekijöiden avulla (palkkaus, asiantuntijuus, näkyvyys, vaikuttamis-mahdollisuudet). Haastatteluaineiston temaattinen analyysi kuitenkin osoitti, että käsitysten taustalla vaikuttavien tekijöiden ja työn voimavarojen kirjo oli huomattavasti monisyisempi.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.