Paneeliehdotukset KäTu2021-symposiumiin marraskuun loppuun mennessä

Ehdotukset työpajojen ja teemasektioiden teemoiksi pyydämme lähettämään viimeistään ma 30.11.2020. Teemasektioehdotuksissa on oltava mukana myös sektioon kuuluvien esitelmien otsikot. Ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi pyydämme lähettämään viimeistään su 31.1.2021.

Ensimmäinen kiertokirje ja esitelmöintikutsu

XVIII KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN TUTKIMUKSEN SYMPOSIUMI

KäTu2021: KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LAATU NÄKYVÄKSI

Helsingin yliopisto 21.–22.5.2021

KäTu2021-SYMPOSIUMIN TEEMA

Vuonna 2021 KäTu-symposiumin teemana on Kääntämisen ja tulkkauksen laatu näkyväksi. Teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

· Kääntämisen ja tulkkauksen laadun (osa)tekijät ja laadun määritelmät ja standardit eri konteksteissa

· Kääntämisen ja tulkkauksen laadun arviointikäytänteet

· Laadun ongelmat ja hyvät käytänteet

· Laatu ja sen yhteydet lähikäsitteisiin (kuten käytettävyyteen, tarkkuuteen ja vastaavuuteen)

· Laatu ja sen yhteydet kääntämisen ja tulkkauksen ilmiöihin (esimerkiksi kääntäjän ja tulkin toimijuuteen ja rooliin)

· Käännös- ja tulkkausmarkkinat – kilpailutus laatutekijänä

· Kääntäjien ja tulkkien koulutus ja kouluttautuminen laadun takeena

· Teorian ja käytännön laadulliset yhteydet

· Laadun muuttuvuus ja pysyvyys (esimerkiksi historian tai tulevaisuuden näkökulmasta)

· Ihmistoimija, kone ja tekoäly

KäTu-symposiumin perinteitä noudattaen myös muut kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen liittyvät aiheet ovat tervetulleita.

KäTu-SYMPOSIUMIEN TARKOITUS

Vuosittaisten KäTu-symposiumien tarkoituksena on tarjota kääntäjille ja tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoille ja kouluttajille foorumi, jolla he voivat keskustella alan ilmiöistä, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja tieteenalan tilasta ja kehityksestä. Yksi symposiumin kohderyhmistä ovat jatkotutkinto-opiskelijat, joille symposiumi antaa tilaisuuden saada palautetta tutkimustyön eri vaiheissa.

KäTu-symposiumit ovat jo seitsemäntoista vuoden ajan koonneet yhteen – niin puhujiksi kuin kuulijoiksi – puhuttujen ja viitottujen kielten kääntäjiä ja tulkkeja sekä kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita, opettajia, perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä alasta ja sen tutkimuksesta muutoin kiinnostuneita. Symposiumin järjestää vuorollaan jokainen Suomessa kääntäjiä ja tulkkeja kouluttava yliopisto yhdessä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL:n) opettajien ja tutkijoiden jaoston kanssa. Vuoden 2021 symposiumi pidetään Helsingin yliopistossa, joka toimii järjestäjänä nyt neljättä kertaa.

PLENAARIESITELMÄT VUONNA 2021

Pamela Faber Benítez, Granadan yliopisto

Pamela Faber Benítez työskentelee professorina ja LexiCon Research Group -tutkimusryhmän johtajana Granadan yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen laitoksessa. Hänet tunnetaan erityisesti kehysperustaisen terminologian luojana ja kehittäjänä. Luennon aihe on kehysperustainen terminologia ja sen sovellukset.

Jörg Tiedemann, Helsingin yliopisto

Jörg Tiedemann on kieliteknologian professori Helsingin yliopiston Digitaalisten ihmistieteiden osastossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy kieltenväliseen luonnollisen kielen käsittelyyn (cross-lingual NLP) ja konekääntämiseen. Luennon otsikko on Open and Free: Tools for Translators and the Multilingual World.

TYÖMUODOT

Plenaariesitelmien lisäksi ohjelmassa on esitelmiä (20 minuuttia + 5 minuuttia keskusteluun) rinnakkaisissa sektioissa, työpajoja sekä posteriesittely. Rinnakkaiset sektiot voivat olla myös temaattisia sektioita, joissa on 4–6 samaan aihepiiriin kuuluvaa esitelmää. Työpajat ovat noin kahden tunnin mittaisia sektioita, joissa voidaan keskustella tietystä aiheesta yleisesti (paneelikeskusteluna tai pienryhmätyönä) tai tarkastella jotakin asiaa yhdessä ongelmalähtöisesti. Postereille varataan oma esittelyaikansa perjantai-iltapäivänä kahvin yhteyteen, ja paras posteri palkitaan.

Ehdotukset työpajojen ja teemasektioiden teemoiksi pyydämme lähettämään viimeistään ma 30.11.2020. Teemasektioehdotuksissa on oltava mukana myös sektioon kuuluvien esitelmien otsikot. Ehdotukset sektioesitelmiksi ja postereiksi pyydämme lähettämään viimeistään su 31.1.2021. Teemasektioesitelmistä on myös lähetettävä erilliset ehdotukset, joihin on selvästi merkittävä, mihin teemasektioon esitelmä kuuluu. Ehdotukset (enintään 2 500 merkkiä välilyönteineen, lähdeluettelo ei sisälly tähän merkkimäärään) lähetetään rtf-, doc- tai docx-muotoisena liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen katu2021@helsinki.fi. Ehdotukset kirjoitetaan tiedostopohjalle, joka löytyy täältä. Sähköpostiviestin otsikkorivillä ja ehdotuksessa on mainittava, onko ehdotuksessa kyseessä työpaja vai teemasektio tai sektio- tai teemasektioesitelmä tai posteri. Annathan sähköpostiviestissäsi myös abstraktipohjan mukaan pyydetyt lisätiedot.

Vuoden 2020 peruttuun KäTu-symposiumiin hyväksytyt työpaja- ja esitelmäehdotukset hyväksytään vuoden 2021 symposiumiin, kunhan jo hyväksytty ehdotus lähetetään uudestaan edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä.

Työpajoista tiedotetaan lisää seuraavassa kiertokirjeessä; esitelmien hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 21.2.2021. Abstraktien arviointiprosessista ja arviointikriteereistä kerrotaan lisää täällä.

JATKO-OPISKELIJOIDEN KOULUTUSTAPAHTUMA 20.5.2021

Ennen KäTu-symposiumia järjestetään ensisijaisesti tohtoriopiskelijoille suunnattu mutta myös kaikille muille avoin koulutusiltapäivä torstaina 20.5.2021. Tarkemmat tiedot koulutustapahtumasta annetaan seuraavassa kiertokirjeessä.

TYÖKIELET

Symposiumin ja sen sektioiden työkielet ovat ensisijaisesti suomi, ruotsi ja englanti. Muiden kielten käytöstä ja tulkkausmahdollisuudesta voi tiedustella järjestäjiltä.

TIEDON HELMI -PALKINTO

Symposiumin yhteydessä jaetaan kuudetta kertaa SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston Tiedon helmi -palkinto. Palkinto myönnetään vuorovuosin opetuksen tai tutkimuksen saralla ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle joko yksittäisestä teosta, pidempiaikaisesta toiminnasta tai koko elämäntyöstä. Vuonna 2021 palkinto myönnetään tutkimusansioista.

Palkinnosta päättää SKTL:n hallitus palkintoraatina toimivan jaoston toimikunnan esityksen pohjalta; esitys taas perustuu jaoston jäseniltä saatuihin ehdotuksiin. Ehdotuksia tekevien tulee noudattaa palkintoehdotukseen liittyviä perusperiaatteita, jotka ovat luettavissa liiton verkkosivujen jäsenosiosta. Jäsenosioon kirjaudutaan SKTL:n jäsentunnuksilla.

Ehdotukset ja perustelut pyydetään lähettämään viimeistään pe 19.2.2021 jaoston sihteerille Sari Hokkaselle, sari.hokkanen@tuni.fi.

SYMPOSIUMIJULKAISU

Symposiumista toimitetaan vertaisarvioidun MikaEL-verkkojulkaisun 15. volyymi. KäTu2021-symposiumissa esityksen pitäneet voivat tarjota siihen ennen julkaisemattomia artikkeleita, jotka perustuvat kirjoittajan symposiumissa pitämään plenaari-, sektio- tai posteriesitelmään tai symposiumissa johtamaan työpajaan tai paneeliin. MikaELin volyymi 15 julkaistaan maalis-huhtikuussa 2022 ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Edellisten vuosien julkaisut löytyvät täältä. Volyymin 15 toimittajat ilmoitetaan symposiumin yhteydessä, ja kirjoitusohjeet lähetetään esiintyjille symposiumin jälkeen sähköpostitse sekä päivitetään julkaisun verkkosivuille.

TIEDOTUS JA YHTEYDENOTOT

KäTu2021-symposiumia koskevat kiertokirjeet julkaistaan symposiumin verkkosivuilla. Toinen kiertokirje, jossa on tietoa ilmoittautumisesta, maksuista, majoitusmahdollisuuksista ja muista käytännön seikoista, julkaistaan joulukuussa 2020. Pyydämme käyttämään kaikissa symposiumia koskevissa yhteydenotoissa sähköpostiosoitetta katu2021@helsinki.fi.

Konferenssisihteerinä toimii Aino Suoranta SKTL:stä.

COVID-19-TILANNE

Järjestelytoimikunta seuraa Covid-19-pandemian tilannetta ja päättää viimeistään helmikuussa 2021, pidetäänkö symposiumi normaalisti vai virtuaalikonferenssina.

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Helsingin yliopisto

Simo Määttä (järjestelytoimikunnan pj.)

Elina Billhardt

Ritva Hartama-Heinonen

Laura Leden

Mari Pakkala-Weckström

Päivi Pasanen

SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston toimikunta

Esa Penttilä, Itä-Suomen yliopisto (jaoston pj.)

Juha Eskelinen, Helsingin yliopisto

Sari Hokkanen, Tampereen yliopisto

Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto

Annukka Saarenmaa, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kristiina Taivalkoski-Shilov, Turun yliopisto

TERVETULOA HELSINKIIN!