Tietoa tutkimuksesta

CHARM-tutkimuksen nimi on lyhenne sen englanninkielisestä nimestä: Care, Health and Ageing of Russian-speaking Minority in Finland. CHARM on Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) osahanke. Hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto. CHARM kerää kyselytietoa Suomessa pysyvästi asuvista 50 vuotta täyttäneistä venäjänkielisistä ihmisistä. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti terveyttä ja hyvinvointia, palvelukokemuksia sekä hoivan antamista ja saamista koskevia kysymyksiä. Tutkimuksessa käytetään sekä rekisteritietoja että kyselytutkimuksella saatuja tietoja.

Tutkimuksen tavoitteena on saada monipuolinen kuva Suomessa asuvista 50 vuotta täyttäneistä venäjänkielisistä ihmisistä ja heidän terveydestä, hyvinvoinnista, palvelukokemuksista sekä digitalisoituvien julkispalvelujen ja hoivapalvelujen käytöstä. Erityisenä painopisteenä ovat ylirajaiset hoivasuhteet, kotoutumisen ja identiteetin kysymykset ja niihin liittyvät terveydelliset seuraukset. Tutkimusryhmän tavoitteena on tiedottaa tuloksista laaja-alaisesti eri yhteistyötahoille. Tutkimustulokset tuovat tärkeätä lisätietoa Suomen venäjänkielisen väestön terveydentilasta ja kokemuksista terveys- ja hoivapalveluiden käytöstä, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi palvelujen kehittämisen ja poliittisen päätöksenteon tukena.

Kyselytutkimuksen peruskysely lähetettiin postitse 3000 satunnaisesti valituille, Suomessa vakituisesti asuvalle venäjänkieliselle ihmiselle, jotka täyttivät 50 vuotta viimeistään vuonna 2018. Kyselyssä kerättiin tietoja mm. tutkittavien terveydestä ja julkispalvelujen käytöstä. Kyselyaineistoa täydennetään muiden rekisterinpitäjien (esim. Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus) rekisteritiedoilla, mikäli tutkittava on antanut tähän suostumuksen.

Koottavia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja tutkittavien tietosuojasta huolehditaan tarkasti. Tietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain, Helsingin yliopiston ja CoE AgeCare -huippuyksikön sisäisiä ohjeita tutkimusaineiston käytöstä. Tutkimusaineistoa ei missään olosuhteissa luovuteta Suomen tai yhdenkään muun maan hallitukselle. Jokainen aineiston käsittelyyn osallistuva on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen. Tutkijoita sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista. Tutkimustulokset julkaistaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa koskevia tietoja ole mahdollista saada selville.

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia (SA), joka on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva tutkimusrahoituksen ja tiedepolitiikan asiantuntijaorganisaatio. Suomen Akatemian tavoitteena on edistää korkealaatuista, vastuullista ja vaikuttavaa tutkimusta sekä sen hyödyntämistä yhteiskunnan parhaaksi.