Tietoa tutkimuksesta
CHARM-tutkimuksen nimi on lyhenne sen englanninkielisestä nimestä: Care, Health and Ageing of Russian-speaking Minority in Finland.

CHARM on Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) Helsingin yliopistossa toimivan tutkimusryhmän toteuttama osahanke. CoE AgeCare on kolmen yliopiston konsortio ja sen Helsingin yliopistossa toimiva tutkimusryhmä (Tutkimusryhmä 3: Ikääntyminen ja hoiva muuttoliikkeiden kontekstissa) toteuttaa useita erillisiä, mutta toisiinsa liittyviä tutkimushankkeita.

Tutkimus lyhyesti

CHARM-tutkimuksen nimi on lyhenne sen englanninkielisestä nimestä: Care, Health and Ageing of Russian-speaking Minority in Finland. CHARM on Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) Helsingin yliopistossa toimivan tutkimusryhmän toteuttama osahanke. CoE AgeCare on kolmen yliopiston konsortio ja sen Helsingin yliopistossa toimiva tutkimusryhmä (Tutkimusryhmä 3: Ikääntyminen ja hoiva muuttoliikkeiden kontekstissa) toteuttaa useita erillisiä, mutta toisiinsa liittyviä tutkimushankkeita. CHARM hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto. CHARM kerää kyselytietoa Suomessa pysyvästi asuvista 50 vuotta täyttäneistä venäjänkielisistä ihmisistä. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti terveyttä ja hyvinvointia, palvelukokemuksia sekä hoivan antamista ja saamista koskevia kysymyksiä. Tutkimuksessa käytetään sekä rekisteritietoja että kyselytutkimuksella saatuja tietoja.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on saada monipuolinen kuva Suomessa asuvista 50 vuotta täyttäneistä venäjänkielisistä ihmisistä ja heidän terveydestä, hyvinvoinnista, palvelukokemuksista sekä digitalisoituvien julkispalvelujen ja hoivapalvelujen käytöstä. Erityisenä painopisteenä ovat ylirajaiset hoivasuhteet, kotoutumisen ja identiteetin kysymykset ja niihin liittyvät terveydelliset seuraukset. Tutkimusryhmän tavoitteena on tiedottaa tuloksista laaja-alaisesti eri yhteistyötahoille. Tutkimustulokset tuovat tärkeätä lisätietoa Suomen venäjänkielisen väestön terveydentilasta ja kokemuksista terveys- ja hoivapalveluiden käytöstä, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi palvelujen kehittämisen ja poliittisen päätöksenteon tukena.

Tutkimuksen toteutus

Kyselytutkimuksen peruskysely lähetettiin vuonna 2019 postitse 3000 satunnaisesti valituille, Suomessa vakituisesti asuvalle venäjänkieliselle ihmiselle, jotka täyttivät 50 vuotta viimeistään vuonna 2018. Kyselyssä kerättiin tietoja mm. tutkittavien terveydestä ja julkispalvelujen käytöstä. Kyselyaineistoa täydennetään muiden rekisterinpitäjien (esim. Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus) rekisteritiedoilla, mikäli tutkittava on antanut tähän suostumuksen.

Lokakuussa 2022 lähetämme seurantakyselyn yli 1000 vastaajalle kartoittaaksemme muutoksia venäjänkielisten yli 50-vuotiaiden terveydessä ja elinoloissa.

Tietojen luottamuksellisuus

Koottavia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja tutkittavien tietosuojasta huolehditaan tarkasti. Tietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain, Helsingin yliopiston ja CoE AgeCare -huippuyksikön sisäisiä ohjeita tutkimusaineiston käytöstä. Tutkimusaineistoa ei missään olosuhteissa luovuteta Suomen tai yhdenkään muun maan hallitukselle. Jokainen aineiston käsittelyyn osallistuva on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen. Tutkijoita sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista. Tutkimustulokset julkaistaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa koskevia tietoja ole mahdollista saada selville.

Tutkimuksen rahoittajat

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia (SA), joka on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva tutkimusrahoituksen ja tiedepolitiikan asiantuntijaorganisaatio. Suomen Akatemian tavoitteena on edistää korkealaatuista, vastuullista ja vaikuttavaa tutkimusta sekä sen hyödyntämistä yhteiskunnan parhaaksi.

Tutkimustulokset

CHARM-tutkimuksen perusraportti on nyt julkaistu. Lue tutkimustulokset klikkaamalla alla olevaa linkkiä

Yli 50-vuotiaat venäjänkieliset Suomessa: Terveys, osallistuminen, palvelut ja digiteknologioiden käyttö

CHARM Julkaisut Tuhat-portaalista