Keitä olemme?

Kasvatustieteiden osastolla työskentelevät tutkijat tekevät tutkimusyhteistyötä Normaalikouluilla toimivien ohjaavien opettajien kanssa. Lisäksi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toimii dosentteina useita oppialamme tutkijoita.

Kasvatustieteen osastolla työskentelevät:
Arto Kallioniemi, professori

Professori Arto Kallioniemi työskentelee uskonnon didaktiikan professorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän väitellyt vuonna 1997 uskonnonopettajien ammattikuvaa käsittelevällä tutkimuksellaan. Kallioniemi on työuransa aikana tutkinut katsomusopetusta ja opettajankoulutusta eri näkökulmista. Kallioniemen tutkimusintresseihin kuuluvat katsomusopetukseen liittyvät kysymykset. Katsomusopetuksen toteuttaminen eri maissa, koulutuksen ja opetuksen johtamiseen liittyvät kysymykset muun muassa eettinen johtaminen ja moninaisuuden johtaminen, yhdenvertaisuus ja tasa-arvokysymykset. Arto Kallioniemi työskentelee aktiivisesti Helsingin yliopiston UNESCO-chairina (Values, Dialogue and Human rights). Hän toimii toista kautta kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaanina, jonka tehtäväalueeseen kuuluvat kansainväliset kysymykset. Kallioniemi on Eduskunnan yhteydessä toimivan Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen. Kallioniemi on toiminut Ainedidaktiikka-lehden päätoimittajana (2018–2022) ja Suomen ainedidaktisen tutkimusseura ry:n puheenjohtajana (2011–2017).

arto.j.kallioniemi@helsinki.fi

Saila Poulter, vanhempi yliopistonlehtori

Dosentti Saila Poulter toimii vanhempana uskonnondidaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on väitellyt vuonna 2013 uskonnonopetuksen ja kansalaisuuden suhteesta osana sekularisoituvaa yhteiskuntaa. Poulterin tutkimusintresseihin kuuluu katsomusopetukseen ja katsomuskasvatukseen liittyvät kysymykset, opettajan professionaalisuus ja katsomusreflektio, sekä pienten lasten surun ymmärtäminen sosio-kulttuurisesta näkökulmasta. Häntä kiinnostaa myös pienten lasten tiedekasvatus ja hän on perustanut tiedekuntaansa lastenyliopiston nimeltä Pöllö-akatemia. Hän ohjaa useita väitöskirjatutkijoita ja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyen uskontoon julkisessa tilassa. Poulter toimii Ainedidaktiikka-lehden päätoimittajana ja maailmanlaajuisen uskontokasvatuksen tutkijaverkoston International Seminar on Religious Education and Values (ISREV) komiteassa ohjelmavastuullisena.

saila.poulter@helsinki.fi

Marjaana Kavonius, yliopistonlehtori

FT, TM, aineenopettaja Marjaana Kavonius toimii katsomusaineiden didaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Kavonius on väitellyt tutkimusaiheenaan oppilaiden kokemukset elämänkatsomustiedon ja uskonnon opetuksesta. Kavoniuksen ajankohtainen tutkimus jatkaa tätä teemaa, lisäksi tutkimusintresseinä ovat mm. kulttuuri- ja katsomustietoisuus, opettajankoulutus, opettajan katsomusreflektio, katsomusdialogikasvatus ja katsomusopetuksen kehittäminen. Tutkimus- ja opetustyön ohessa Kavonius toimii väitöskirjaohjaajana Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmassa sekä tekee yhteistyötä eri oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.

marjaana.kavonius@helsinki.fi

Eero Salmenkivi, yliopistonlehtori

Dosentti Eero Salmenkivi toimii filosofian ja elämänkatsomustiedon didaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on väitellyt vuonna 2010 Platonin epistemologiaa käsittelevällä väitöskirjalla Knowledge through Discussion – An Interpretation of Epistemology in Plato’s Meno. Salmenkiven tutkimusintresseihin kuuluu filosofian ja katsomusaineiden opetuksen kysymykset, erityisalueina ylioppilaskirjoitukset, eettinen ja ihmisoikeuskasvatus sekä katsomuksen käsitteeseen liittyvät kysymykset. Lisäksi hän tutkii tiedon roolia opetuksessa osallistuen kansainväliseen powerful knowledge -tutkimukseen KOSS-tutkimusverkostossa, johon kuuluvat Helsingin ja Karlstadin yliopistot sekä University College London.

Salmenkivi on valittu perustajajäsenenä Helsingin yliopiston opettajien akatemiaan (2013). Hän on toiminut elämänkatsomustiedon ja filosofian asiantuntijana Opetushallituksessa kaikissa 2000-luvun perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistuksissa sekä perusopetuksen arviointikriteerien ja erilaisten tukimateriaalien kehittämisessä. Salmenkivi toimii toista kautta (2016–2018 ja 2022–2024) Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenenä sekä filosofian ja elämänkatsomustiedon jaosten puheenjohtajana lautakunnassa. Vuonna 2022 Salmenkivi laati yhdessä Vesa Åhsin kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriölle Selvityksen katsomusaineiden opetuksen nykytilasta ja uudistamistarpeista ja hän toimii pysyvänä asiantuntijajäsenenä Opetushallituksen katsomusaineiden uudistamista koskevassa kehittämisryhmässä (2022–2024).

eero.salmenkivi@helsinki.fi

Niina Putkonen, väitöskirjatutkija

TM Niina Putkonen toimii väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelmassa (SEDUCE). Hän tutkii islamin uskonnon opetusta ja tarkastelee tutkimuksessaan sitä, millä tavoin islamin moninaisuus ilmenee peruskoulun islamin opetuksessa ja kodin ja koulun yhteistyössä. Putkonen on aiemmin työskennellyt muun muassa koulun uskonnon aineenopettajana sekä projektisuunnittelijana Helsingin yliopiston Kulttuuri- katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa. Hän osallistuu aktiivisesti islamin ja Lähi-idän tutkijoiden akateemisen IDIS-verkoston (Interdisciplinary Islamic Studies) toimintaan ja on Fulbright Finland -alumni (2022-2023).

niina.putkonen@helsinki.fi