Kyselytutkimukseen osallistuville

Täältä löydät lisätietoa tutkimukseen osallistumisesta.

Helsinki Health Study -terveystutkimus on seurannut Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä 2000-luvun alusta lähtien viiden vuoden välein tehtävillä kyselyillä. Uusin seurantakysely toteutettiin keväällä 2022.

Vuoden 2022 seurantakysely lähetettiin huhtikuussa kaikille peruskyselyyn vastanneille riippumatta nykyisestä työpaikasta tai mahdollisesta työelämän ulkopuolelle siirtymisestä. Lomake sisälsi kysymyksiä esimerkiksi terveydestä, sosiaalisista suhteista ja työoloista.

Kyselyyn osallistuminen auttaa tuottamaan tärkeää tietoa työikäisen väestön terveyden ja suhyvinvoinnin edistämiseksi. Helsingin kaupunki on suosittanut tutkimukseen osallistumista. Tutkimukseen on voitu osallistua työajalla.

Keille kysely lähetetään?

Vuoden 2022 seurantakysely lähetettiin peruskyselyyn vuosina 2000–2002 vastanneelle ikääntyvien kohortille ja peruskyselyyn vuonna 2017 vastanneelle työikäisten kohortille. Kyselyyn on voitu vastata riippumatta mahdollisesta työpaikan vaihdoksesta tai työelämän ulkopuolelle siirtymisestä.

Ikääntyvien kohortin seurantakysely lähetettiin kaikille peruskyselyyn vuosina 2000–2002 vastanneille. Peruskysely lähetettiin kaikille Helsingin kaupungin työntekijöille, jotka täyttivät 40, 45, 50, 55 tai 60 vuotta vuosina 2000–2002. Peruskyselyyn vastasi 8 960 henkilöä. Heille on lähetetty seurantakyselyt aiemmin vuosina 2007, 2012 ja 2017. Vuoden 2022 seurantakysely lähetettiin postitse kotiosoitteeseen.

Työikäisten kohortin vuoden 2022 seurantakysely lähetettiin kaikille peruskyselyyn vuonna 2017 vastanneille. Peruskysely lähetettiin kaikille Helsingin kaupungin alle 40-vuotiaille työntekijöille. Peruskyselyyn vastasi 5 898 henkilöä. Vuoden 2022 seurantakysely lähetettiin työsähköpostiin tai postitse kotiosoitteeseen. Vastauksia kerättiin myös puhelinhaastattelujen avulla. 

Kysymyksiä kyselyyn vastaamisesta?

Kaikissa kyselytutkimukseen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa voit lähettää sähköpostia osoitteeseen kttl-hhs@helsinki.fi tai ottaa yhteyttä suoraan tutkimuksen yhteyshenkilöihin. Voit esimerkiksi tarvittaessa pyytää uuden kyselylomakkeen.

Mikäli olet saanut kutsun osallistua kyselytutkimukseen postitse, voit täyttää paperisen kyselylomakkeen ja lähettää vastauksesi palautuskuoressa, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu. Voit myös tarvittaessa pyytää lomakkeen toisella kielellä.

Työikäisten kutsukirjeeseen on lisäksi merkitty henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla voit vastata kyselyyn verkossa kirjautumalla Webropol-kyselypalveluun.

Myös työsähköpostiin lähetettävä kutsu sisältää linkin Webropol-verkkokyselyyn.

Voit vastata verkkokyselyyn suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai venäjäksi. Kieli valitaan, kun kyselyyn kirjaudutaan ensimmäisen kerran. Tämän jälkeen kieltä voi vaihtaa jokaisen sivun oikeassa yläreunassa olevasta painikkeesta. Kyselyn voi täyttää tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Parhaan toimivuuden takaamiseksi suosittelemme vastaamista päätelaitteella, jossa on riittävän suuri näyttö (mieluiten tietokone tai tabletti).

Miten tutkimuksella kerättäviä tietoja käytetään?

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Tietoja käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen. Analyyseissa käytettävistä aineistoista on poistettu kaikki suorat tunnistetiedot. Tulokset raportoidaan ryhmätasolla siten, ettei yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja luovutetaan ainoastaan tietosuojailmoituksen mukaisesti. Yhteistyöyliopistojen tutkijat voivat käyttää tutkimusaineistoja vain yhteistyössä Helsinki Health Study -tutkimusryhmän kanssa. Yhteistutkimuksiin käytetään muun tutkimuksen tapaan aineistoa, josta kaikki suorat tunnistetiedot on poistettu.

Miten luottamuksellisuus voidaan taata?

Kerättävien tietojen ehdottomasta luottamuksellisuudesta huolehditaan kaikissa tutkimusvaiheissa. Tutkijat noudattavat tietosuojalainsäädännön, Helsingin yliopiston ja tutkimusryhmän sisäisiä ohjeita tutkimusaineiston käytöstä. Tutkijoita sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista. Jokainen aineiston käsittelyyn osallistuva tutkimusryhmään kuuluva tutkija allekirjoittaa salassapitositoumuksen.

Kyselyllä kerätyt tiedot säilytetään rekistereistä saatujen tietojen tapaan tietokannoissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Kyselylomakkeella kerätyt tiedot tallennetaan sähköiseen muotoon, joten tiedot ovat tutkijoiden käytössä vain numeerisessa muodossa. Yksittäisiä kyselylomakkeita ei tietojen tallentamisen jälkeen käsitellä, vaan ne säilytetään turvallisesti lukitussa kaapissa. Lomakkeet hävitetään tietoturvallisesti sen jälkeen, kun tiedot on tallennettu numeeriseen muotoon ja vaadittavat tallennusten tarkistukset on tehty.

Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunta on hyväksynyt tutkimuksen tutkimussuunnitelman. Helsingin kaupungin terveysviraston ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan eettiset toimikunnat ovat antaneet tutkimuksesta puoltavan lausunnon.

Mitä rekisteritietojen yhdistäminen tarkoittaa?

Kyselytutkimuksen tietoja voidaan täydentää eri rekisterinpitäjiltä saatavilla rekisteritiedoilla. Tutkimukseen yhdistettävät rekisteritiedot ovat työsuhteeseen, sairastavuuteen, terveyspalveluihin ja eläkkeelle siirtymiseen liittyviä tietoja, joiden avulla saavutetaan arvokasta tietoa sairastavuuden syistä ja seurauksista. Rekisteritiedot haetaan erikseen eri rekisteripitäjiltä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus ja Helsingin kaupunki). Myös rekisteritiedoilla täydennettyä aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, joten luvan rekisteritietojen yhdistämiseen antaneen tiedot eivät missään olosuhteissa joudu ulkopuolisten haltuun. Kaikki tulokset julkaistaan vain ryhmätasolla, joten kenenkään yksittäisen vastaajan rekistereissä olevat tiedot eivät koskaan näy missään julkaisuissa.

Vastaajilta kysyttiin peruskyselyssä suostumus yhdistää kyselytutkimukseen Helsingin kaupungin henkilöstörekisterin ja muiden rekisterinpitäjien tietoja (Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).

Vastaaja voi halutessaan milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen ottamalla yhteyttä tutkimusryhmän johtaja Tea Lallukkaan tai varajohtaja Anne Kouvoseen, joiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Tutkimuksessa käytettävät osa-aineistot ja rekisteritiedot on tarkemmin esitelty tutkimuksen tietosuojailmoituksessa.

Milloin palkinnot arvotaan?

Kaikkien vuoden 2022 kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksikymmentä 50 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Palkinnot on arvottu vastaajien kesken ja lahjakortit on lähetetty voittajille. Lämmin kiitos vielä kaikille kyselyyn vastanneille ja onnea voittajille! 

Mistä saan lisätietoja tutkimuksesta?

Voit kysyä tutkimukseen osallistumisesta osoitteesta kttl-hhs@helsinki.fi tai projektisuunnittelija Jade Knopilta (050 438 6163). Lisätietoja tutkimuksesta saat myös tutkimuksen johtaja Tea Lallukalta (029 41 27544) ja tutkimuksen varajohtaja Anne Kouvoselta (029 41 24593). Tutkimuksen yhteyshenkilöt tavoitat myös sähköpostitse (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Työikäisten saatekirje

Terveystutkimus
Helsinki Health Study
Huhtikuu 2022

KUTSU TERVEYSTUTKIMUKSEEN

Arvoisa vastaanottaja

Osallistuit vuonna 2017 Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston toteuttamaan kyselytutkimukseen, jossa kartoitettiin Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Kiitämme sinua osallistumisestasi ja pyydämme mukaan tutkimuksemme uuteen vaiheeseen.

Tutkimuksen seurantavaihe koskee kaikkia tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneita riippumatta nykyisestä työpaikasta tai mahdollisesta työelämän ulkopuolelle siirtymisestä. Tämän seurantakyselyn tarkoituksena on selvittää, minkälaisia muutoksia terveydessä, hyvinvoinnissa ja toimintakyvyssä on tapahtunut kuluneina vuosina ja mitkä tekijät niihin ovat vaikuttaneet. Osallistumalla tutkimukseen autat tuottamaan tärkeää tietoa työikäisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jokainen vastaus on kuitenkin erittäin tärkeä tutkimuksen onnistumisen kannalta. Helsingin kaupungin työntekijät voivat vastata kyselyyn työajalla. Antamiasi tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Tietoja luovutetaan ainoastaan tietosuojailmoituksen mukaisesti ja käytetään vain tieteellisiin tarkoituksiin.

Pyydämme sinua vastaamaan oheiseen kyselylomakkeeseen ja palauttamaan sen täytettynä viikon kuluessa oheisessa palautuskuoressa. Voit myös vastata kyselyyn verkossa tämän kirjeen yläosassa olevien henkilökohtaisten tunnustesi avulla. Vastanneiden kesken arvotaan kymmenen 50 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia.

Voit kysyä lisätietoja tutkimukseen osallistumisesta projektisuunnittelija VTM Jade Knopilta (050 438 6163), osoitteesta kttl-hhs@helsinki.fi tai allekirjoittaneilta. Lisätietoja tutkimuksesta löydät myös verkkosivuiltamme.

Suuret kiitokset vaivannäöstäsi!

Ystävällisin terveisin

Tea Lallukka
Professori, tutkimuksen johtaja
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 029 41 27544

Anne Kouvonen
Professori, tutkimuksen varajohtaja
Valtiotieteellinen tiedekunta
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 029 41 24593

Ikääntyvien saatekirje

Terveystutkimus
Helsinki Health Study
Huhtikuu 2022

KUT­SU TER­VEYS­TUT­KI­MUK­SEEN

Arvoisa vastaanottaja

Olette aikaisemmin osallistunut Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston toteuttamaan kyselytutkimukseen, jossa kartoitetaan Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Kiitämme Teitä osallistumisestanne ja pyydämme mukaan tutkimuksemme uuteen vaiheeseen.

Tämä seurantakysely lähetetään kaikille aikaisemmin vastanneille riippumatta mahdollisesta eläkkeelle siirtymisestä tai työpaikan vaihdoksesta. Osallistumalla autatte tuottamaan uutta tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Antamianne tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Tietoja luovutetaan ainoastaan tietosuojailmoituksen mukaisesti ja käytetään vain tieteellisiin tarkoituksiin.

Pyydämme Teitä vastaamaan oheiseen kyselylomakkeeseen ja palauttamaan sen täytettynä viikon kuluessa oheisessa palautuskuoressa. Postimaksu on maksettu puolestanne. Mikäli haluatte vastata kyselyyn suomeksi, voitte pyytää meitä postittamaan Teille suomenkielisen kyselylomakkeen. Vastanneiden kesken arvotaan kymmenen 50 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia.

Tutkimukseen osallistumisesta voitte kysyä lisätietoja projektisuunnittelija VTM Jade Knopilta (050 438 6163), osoitteesta kttl-hhs@helsinki.fi tai allekirjoittaneilta. Lisätietoja tutkimuksesta löydätte myös verkkosivuiltamme.

Kiitokset arvokkaasta panoksestanne terveystutkimukseen!

Ystävällisin terveisin

Tea Lallukka
Professori, tutkimuksen johtaja
Lääketieteellinen tiedekunta
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 029 41 27544

Anne Kouvonen
Professori, tutkimuksen varajohtaja
Valtiotieteellinen tiedekunta
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 029 41 24593