Tutkimus
Hyytiälän metsäasema ja sitä ympäröivät valtion maat tarjoavat mahdollisuuksia boreaalista metsävyöhykettä koskevaan tutkimukseen ja opetukseen. Monet kansainväliset verkostot hyödyntävät aseman tutkimusmahdollisuuksia ja korkealaatuisia mittaustuloksia, joita esimerkiksi SMEAR-mittausasema jatkuvasti tuottaa. Asemalla tehdään tutkimusta ympäri vuoden.
Tutkimuksen toteutusmahdollisuudet

Hyytiälän lähistöllä sijaitsee liki 40 km2 valtion maita (soita, metsiä ja pikkujärviä), joita Hyytiälä hyödyntää Metsähallituksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen puitteissa tutkimuksen tekoon. Lähialueella on myös merkittäviä luonnonsuojelualueita.

Pitkäaikaisten opetus- ja tutkimuskoealojen verkosto ja muut aineistot tarjoavat taustatietoa puuston kasvusta, hoitotoimenpiteistä, metsätyypeistä, puulajistosta, kokeellisista toimenpiteistä yms.

SMEAR II: Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations (1995-) mittausaseman tutkimusmetsikössä mitataan jatkuvasti puiden ekofysiologiaa ja kasvua, maaperän vesitasapainoa, säähavaintomuuttujia, auringon säteilyä ja sen heijastumista, ainevirtoja, aineiden pitoisuuksia, ilmakehän aerosoleja ja karikekertymää. Tutkimusmetsikkö sisältää 128 m korkean mittausmaston ja useita latvukseen tai sen yläpuolelle ulottuvia mittaustorneja. Samankaltaisia mittauksia tehdään myös lähistön soilla ja järvellä. SMEAR toimii osana monia kansainvälisiä mittausverkostoja.

Living Lab on uusiin v. 2021-2023 rakennettuihin puurakennuksiin sijoittuva tutkimusalusta, joka mahdollistaa rakennusten tilan jatkuvan seurannan ja rakennuksissa toimivien ihmisten hyvinvoinnin tarkastelun.

Tutkimusedellytykset

Hyytiälästä löytyy

  • Luentotiloja, välineistöä, laboratoriotiloja, kylmätiloja, verstastiloja, majoitusta, ruokapalveluja, kulkuvälineitä yms.
  • Puuston ja muun kasvillisuuden mittaamiseen ja näytteiden keruuseen tarkoitettuja välineitä
  • Laboratoriovälineistöä perusanalyyseihin tai näytteiden käsittelyyn ja säilöntään myöhempää käyttöä varten
  • Monipuolisesti lähistöllä sijaitsevia metsäteollisuuden yksiköitä
  • Keskeinen sijainti eri puolille maata kulkemiseen

Hyytiälä kuuluu suomalaisten tutkimusasemien verkostoon, joka on kokonaisuudessaan käytettävissä maastotyöskentelyyn.

Aktiivisia tutkimuskohteita ja -ryhmiä Hyytiälästä

Ekosysteemien toimintoja tutkitaan Hyytiälän ympäristön soilla, metsissä ja järvissä.

Vuorovaikutukset kasvillisuuden ja maaperän toimintojen sekä ilmakehän ominaisuuksien välillä ovat tutkimuskohteena Hyytiälän metsäaseman puitteissa toimivalla SMEAR II - tutkimusasemalla (Station for Measuring Forest Ecosystem - Atmosphere Relations). Jatkuvatoimiset pitkäaikaismittaukset ovat olleet käynnissä vuodesta 1995 alkaen. Ilmakehätieteiden keskus (INAR) vastaa SMEAR-aseman tutkimustoiminnasta.

Kaukokartoitusmenetelmien tutkimus on jatkunut pitkään Hyytiälän ympäristössä. Kasvillisuuden ominaisuuksia mittaavat laitteet vaihtelevat kädessä kannettavista antureista miehittämättömiin ja miehitettyihin ilma-aluksiin sekä satelliitteihin.

Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto ja muut yhteistyötahot käyttävät myös Hyytiälää erilaisten tutkimushankkeiden toteutuspaikkana.

Kansainvälinen verkostoituminen
Avointa dataa Hyytiälästä