Hakeminen tohtoriohjelmaan

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa voidaan suorittaa valtiotieteen tohtorin ja valtiotieteen lisensiaatin tutkinnot (valtiotieteellinen tiedekunta) sekä filosofin lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnot (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta). Kussakin tiedekunnassa on omat tavoitetutkintonsa, joten kiinnitä hakemusta tehdessäsi huomiota siihen, mihin tohtorin tutkintoon pohjakoulutuksesi antaa valmiudet.  Kaikki tutkijankoulutukseen otettavat jatko-opiskelijat valitaan suorittamaan tohtorintutkintoa, mutta voivat halutessaan suorittaa ensin lisensiaatin tutkinnon.

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta. Hakuaikoja on Helsingin yliopiston vuosittain määrittelemistä neljästä hakuajasta käytössä tässä tohtoriohjelmassa kaksi: kevätlukukaudella jälkimmäinen ja syyslukukaudella ensimmäinen hakuaika.

Tutustu ensin yliopiston yleisiltä sivuilta löytyviin yhteisiin tohtorikoulutuksen hakuohjeisiin, sillä niiden perusteella osaat valmistella hakemukseen ehdottomasti vaadittavat dokumentit.  Palaa sitten tälle sivulle lukemaan lisää tohtoriohjelmakohtaisista valintaperusteista ja hakuohjeista.

Tohtorin tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää koti- tai ulkomaisen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneelle hakijalle, jolla katsotaan olevan riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseen ja joka esittää hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman sekä väitöskirjasuunnitelman. Jatko-opinto-oikeuden myöntäminen edellyttää, että hakijalla on riittävät ohjausresurssit yliopiston ja tiedekunnan asettamien määräysten mukaisesti.

Opinto-oikeushakemuksesi käsittelyyn vaikuttaa kaksi asiaa: muodollinen kelpoisuus opintotaustasi ja kielitaitosi perusteella sekä tieteellisen sisällön sopivuus tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin. Vain muodollisesti kelpoiset hakemukset etenevät tieteellisen arviointiin tohtoriohjelmassa.

Tutkinnonsuoritusoikeutta voit hakea, kun sinulla on valmis maisterin tutkinto (tai vastaava). Mikäli olet suorittanut kaikki opinnot mutta et ole vielä saanut tutkintotodistusta, sinun tulee liittää hakemukseen vapaamuotoinen todistus, jossa vahvistetaan, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot (ml. tutkielma) on sekä arvosteltu että rekisteröity hakuajan päättymiseen mennessä. Tällaisen vahvistuksen voi kirjoittaa  tutkinnon myöntävän korkeakoulun virallinen edustaja, esimerkiksi opiskelijapalvelut. Hyväksytyn hakijan tulee voida esittää virallinen tutkintotodistus ennen tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista. Tohtorin tutkinnon toisella alalla jo suorittaneita suositellaan myös esittämään tieteellinen perustelu uudeksi jatko-opiskelijaksi hyväksymiselle.

Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin oppiaineeseen ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä. Työn ohjaajan etsiminen on hakijan itsensä vastuulla. Työn ohjaajalta ei vaadita puoltoa vielä hakuvaiheessa.

Harkittaessa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen hakijan valmiuksia suorittaa tohtorin tutkinto otetaan huomioon muun muassa seuraavat seikat:

  1. Aiempien opintojen riittävä opintomenestys ja opintojen soveltuminen suunnitellun tohtorintutkinnon pohjaksi.
  2. Tutkimussuunnitelman laatu ja suunnitellun väitöskirjatutkimuksen yhteys tohtoriohjelman tieteenaloilla tehtävään tutkimukseen. Tutkimussuunnitelma noudattaa yliopistotasolla määriteltyä tutkimussuunnitelman muotoa ja laajuutta.
  3. Ohjauksen saatavuus ja resurssit (ml. vastuuhenkilö): työnohjaajaksi suostuneella ei saa pääsääntöisesti olla ohjattavanaan enempää kuin kuusi päätoimisesti opiskelevaan verrattavaa jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Tohtoriohjelmassa on kaksi hakuaikaa vuodessa – yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Seuraavan hakuaika alkaa 1.9.2020 kello 09.00 ja on käynnissä 15.9.2020 kello 15.00 asti.

Hakijoille tiedotetaan päätöksistä 27.11.2020 mennessä. Tarjotut opiskelupaikat tulee vastaanottaa 11.12.2020 mennessä. Tässä haussa myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.1.2021.

Huomaathan, että tämän sivun ohjeet koskevat tohtorintutkinnon suoritusoikeuden hakemista. Mikäli haet myös palkallista tohtorikoulutettavan tehtävää, tutustuthan tätä koskeviin ohjeisiin erikseen. Hakemukset käsitellään erikseen ja myös päätökset opinto-oikeuden myöntämisestä ja palkallisen tehtävän myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle erikseen.

Hakemukset jätetään sähköisellä hakulomakkeella, joka on avoinna täytettäväksi vain hakukierroksen ajan. Hakijan tulee olla yhteydessä ennen opinto-oikeushakemuksen jättämistä tieteenalan opettajiin, jotta hakijaa voidaan ohjeistaa tutkimussuunnitelman sopivuudesta tieteenalan tutkimus- ja ohjausprofiiliin (muuten tutkimussuunnitelman tekemiseen ei voida tarjota ohjausapua). Opettajien sähköpostiosoitteet löytyvät tohtoriohjelman ohjaajien kohdalta. Näet ohjaajien tutkimusintressit Helsingin yliopiston tutkimusportaalista. Opettajalle lähetettyyn sähköpostiviestiin on liitettävä alustava tutkimussuunnitelma (max 5 sivua). Tieto suostuneesta potentiaalisesta ohjaajasta kysytään hakulomakkeella.

Jos hakulomakkeessa pyydetään virheellisesti pakollisena liitteenä ohjaajanpuoltolomaketta, siihen voi liittää tyhjän sivun tai mahdollisen sähköpostikeskustelun suostuneen ohjaajan kanssa.

Ha­ke­mus­asia­kir­jat

Hakemukset jätetään sähköisellä hakulomakkeella, joka on auki hakukierroksen ajan. Kaikki hakijat toimittavat seuraavat hakuasiakirjat (kohdat 1–5 sisältyvät sähköiseen hakulomakkeeseen; kohdat 6–7 liitetään sekä pdf-tiedostoina hakulomakkeeseen että postitetaan, ks. ohjeet alla):

Sähköinen hakulomake

1. Tutkimussuunnitelma
Tutkimussuunnitelma on hakemuksesi tärkein osa. Hakulomakkeella tutkimussuunnitelma on jaettu alla listattuihin osiin. Valmistele tutkimussuunnitelma alusta asti noudattelemaan hakulomakkeen jaottelua ja kunkin osion enimmäislaajuutta.

Tutkimussuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

Väitöskirjan aihe (alustava otsikko)

Tieteenala (valikko)

Tieteenalan tarkenne tai lisätietoja (vapaa tekstikenttä)

Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lyhyesti (2000)

Motivaatio väitöskirjatyön tekemiseen (2000)
Mikä on motivaatiosi tohtorin tutkinnon suorittamiseen ja väitöskirjatyön tekemiseen yleensä ja erityisesti tähän tutkimusaiheeseen? Kerro myös miksi haet valitsemaasi tohtoriohjelmaan.

Tutkimushankkeen lähtökohdat (2000)
Miten väitöskirjahanke liittyy aiempaan tutkimukseen? Mitkä ovat hankkeen tärkeimmät teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat?

Tieteelliset tavoitteet ja tutkimustulosten vaikuttavuus (2000)
Kerro tässä, millaista tietoa tutkimuksella tavoitellaan. Esittele lyhyesti tutkimuksen hypoteesit tai tutkimuskysymykset. Minkälaisia tutkimustuloksia tutkimuksesta on odotettavissa ja minkälainen uutuusarvo niillä on tutkimusalaa tai aihetta koskevalle tieteelliselle keskustelulle? Voit pohtia lyhyesti myös, mikä on tutkimustulosten kiinnostavuus ja mahdollinen sovellettavuus tai hyödyntämismahdollisuudet tiedeyhteisön ulkopuolella?

Tutkimusmenetelmät (2000)
Käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi, miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista/hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa.

Käytettävä tutkimusaineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa (1500)

Alustava suunnitelma liittyen aineiston hankintaan, käyttöön ja säilyttämiseen (1500)
Kerro lyhyesti, miten aiot hankkia tutkimuksen mahdollisen aineiston ja kuinka sitä käytät. Liittyykö aineiston säilyttämiseen erityisiä eettisiä tai tietosuojaan tai omistus- ja käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä? Onko aineisto mahdollista avata myös muiden tutkijoiden käyttöön? Hakuvaiheessa ei tarvitse hallita avoimeen julkaisuun ja tutkimusaineiston säilyttämiseen liittyviä eettisiä ja laillisia kysymyksiä (mm. tietosuoja, omistusoikeudet jne.). Riittää, että olet alustavasti miettinyt, millaisia kysymyksiä aineiston keräämiseen ja säilyttämiseen voi liittyä.

Eettiset kysymykset (1000)
Liittyykö tutkimusaiheeseen, menetelmiin tai aineistoihin eettisiä kysymyksiä (esimerkiksi menettelytavan eettisyys, tutkittavan tietoinen suostumus, tutkittavan anonymiteetin suojaaminen), jotka tulisi huomioida? Tarvitaanko tutkimukselle eettisen toimikunnan ja/tai eläinkoelautakunnan lausunto tai tutkimuslupa? Emme odota sinun olevan tutkimusetiikan ammattilainen hakuvaiheessa. Olennaista on, että olet pohtinut liittyykö tutkimusaiheeseesi eettisiä kysymyksiä ja, jos liittyy, miten aiot niitä lähestyä.

Kirjallisuus ja lähteet (2500)

Väitöskirjan muoto (artikkeliväitöskirja vai monografia)

Julkaisusuunnitelma (1000)
Monografiaväitöskirjan alustava jäsennys tai artikkelien alustava julkaisuaikataulu, jos suunnitelmana on artikkeliväitöskirja.

Tutkimustyön alustava aikataulu ja suunniteltu rahoitus (2000)

Tähän mennessä saadut ja haetut haetut apurahat ja palkalliset tohtorikoulutettavan paikat (500)

Arvioitu väittelyvuosi

2. Väitöskirjatyötä tukeva osaaminen (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

Aiemmin hankittu tutkimusosaaminen
Kokemus tutkimustyöstä, muu tieteellinen toiminta sekä muut tieteelliset ansiot, mukaan lukien mahdolliset palkinnot ja muut akateemiset huomionosoitukset.

Mahdolliset julkaisut ja konferenssiesitelmät (1500)

Kansainvälinen kokemus ja muu väitöskirjatutkimuksen kannalta relevantti työkokemus (1500)

Mahdolliset urakatkokset (1500)
Halutessasi voit ilmoittaa tässä esim. mahdolliset perhevapaat, ase- tai siviilipalvelusajan tai muut opintojasi mahdollisesti hidastaneet syyt.

3. Opintosuunnitelma.
Tutustu tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan ennen oman, alustavan opintosuunnitelmasi laatimista. Hakulomakkeella on oma kohtansa tieteenalaopintojen opintosuunnitelmalle ja yleisten valmiustaitojen opintosuunnitelmalle.  Opintosuunnitelmassa olennaista on, että olet alustavasti hahmottanut millaiset opinnot tukisivat väitöskirjatyötäsi ja millaisessa aikataulussa aiot opintoja suorittaa.

Opintosuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):

Alustava opintosuunnitelma: Tieteenalaopinnot 30 op (1500)

Alustava opintosuunnitelma: Yleiset valmiustaidot 10 op (1500)

Tähän mennessä mahdollisesti suoritetut, tohtorintutkintoon kelpaavat opintopisteet

4. Maisterintutkielman otsikko ja tiivistelmä tai selvitys muusta tieteellisestä toiminnasta (750)

5. Tieto väitöskirjan ohjaajiksi suostuneista henkilöistä.
Huom. Allekirjoitettua puoltolausuntoa ohjaajilta ei tarvita hakulomakkeen liitteeksi. Riittää, että ilmoitat hakulomakkeella ohjaajaksi / ohjaajiksi lupautuneiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot.

6. Kopio tutkintotodistuksesta, jonka perusteella jatko-opinto-oikeutta haetaan, sekä kopio tutkintoon liittyvästä opintosuoritusotteesta.
Kaikkien hakijoiden tulee liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannattu kopio tutkintotodistuksesta ja siihen liittyvästä opintosuoritusotteesta sekä mahdollisesti vaaditut viralliset käännökset näistä asiakirjoista.

Mikäli olet suorittanut kaikki hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot (ks. kohta "Hakukelpoisuus ja -kriteerit"), mutta et ole vielä saanut tutkintotodistusta, sinun tulee silti liittää hakemukseen opintosuoritusote, josta käy selkeästi ilmi, että tutkintoosi kuuluvat opinnot on suoritettu, arvosteltu ja rekisteröity hakuajan päättymiseen mennessä.

Huom. Hakemuslomakkeelle on mahdollista halutessaan liittää myös mahdollista kandidaatintutkintoa koskevat todistusliitteet. Näiden liittäminen hakemukseen ei kuitenkaan ole pakollista.

7. Kielitaitotodistus.
Helsingin yliopisto edellyttää akateemisen kielitaidon todistamista kaikilta hakijoilta. Tutustu vaihtoehtoisiin kielitaidon todistamistapoihin (suomiruotsi ja englanti) hyvissä ajoin ennen hakemista. Yleisten kielitaitovaatimusten täyttämisen lisäksi hakijoilta edellytetään riittävää kielitaitoa mahdollisissa muissa suunnitellut väitöstutkimuksen kannalta relevanteissa kielissä. Muu kielitaito arvioidaan hakudokumenttien (esim. opintosuoritusotteella näkyvät kieliopinnot) sekä alustavien ohjauskeskustelujen perusteella.

Huom! Muualta kuin Helsingin yliopistosta valmistuneiden tulee lisäksi toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut dokumentit kohdissa 6 ja 7 mainituista dokumenteista postitse. Pelkät valokopiot eivät riitä. Kaikkien koulutusasiakirjojen tulee olla ne myöntäneen oppilaitoksen toimesta virallisesti oikeaksi todistettuja, tai laillistettuja. Tietyissä maissa myönnetyille asiakirjoille voi olla maakohtaisia erityisvaatimuksia. Lue huolellisesti yliopiston ohjeet vaadittavista asiakirjoista ja niiden oikeaksi todistamisesta.

Hakemukset liitteineen tulee jättää hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemukset lähetetään käyttämällä sähköistä hakulomaketta, joka sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15.00 Suomen aikaa. Helsingin yliopiston ulkopuolelta valmistuneiden tulee lisäksi huolehtia siitä, että postitse lähetetyt oikeaksi todistetut liitteet ovat perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia tai hakemuksen liitteitä ei hyväksytä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Koronavirustilanteen takia syyskuun hakukierroksen liitteiden toimittamisessa on poikkeuksellinen määräaika, tarkista tilanne yleisistä ohjeista.

Hakemusten oikeaksi todistetut liitteet toimitetaan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Ohjeet liitteiden toimittamiseen löydät täältä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä: phd-admissions@helsinki.fi

Jos kohtaat teknisiä ongelmia hakulomakkeen kanssa, ota yhteyttä: aava-admin@helsinki.fi

Hakemukset, jotka täyttävät hakukelpoisuuden muodolliset vaatimukset etenevät hakemuksen tieteelliseen arviointiin, joka tapahtuu tohtoriohjelmassa ja sen ohjaajien toimesta. Lopullisen päätöksen tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä tekee tekee tavoitutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella.

Valinnan yhteydessä tohtorikoulutettavalle vahvistetaan tohtorintutkinnon tutkintonimike, tohtoriohjelma ja vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin yksi on pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa siihen tiedekuntaan, jonka tutkintoa opiskelija suorittaa. Ohjaajien lisäksi jokaiselle opiskelijalle nimetään vastuuprofessori. Vastuuprofessori voi olla myös yksi väitöskirjan ohjaajista, jos hän täyttää yliopiston ja tiedekunnan vastuuhenkilölle asettamat kriteerit (professori tai dosentti, joka toimii tiedekunnassa uraportaikon kolmannen tason tehtävässä ja jolla on kokemusta väitöskirjojen valmiiksi ohjaamisesta).

Hakijoille tiedotetaan päätöksistä 27.11.2020 mennessä. Tarjotut opiskelupaikat tulee vastaanottaa 11.12.2020 mennessä. Tässä haussa myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.1.2021.