Tutkimusprofiili

Tohtoriohjelman kuuluvat oppiaineet tarjoavat PYAMin tohtorikoulutettaville alakohtaista opetusta ja ohjausta. Tohtoriohjelma tarjoaa laajan, monitieteisen toimintaympäristön, joka tukee tohtorikoulutettavia ja heidän ohjaajiaan sekä tarjoaa välineitä oppiaineiden ja tutkimusyhteisöjen väliseen hedelmälliseen yhteistyöhön. Ohjelma järjestää vuosittain kursseja, seminaareja ja muista tilaisuuksia, jotka ovat avoinna kaikille ohjelmaan rekisteröityneille. Tohtoriohjelman tapahtumissa opettaa sekä kansainvälisiä tutkijoita että tohtoriohjelman omia asiantuntijoita. Vuosittain järjestettävä konferenssi kokoaa yhteen kaikki PYAMin tohtorikoulutettavat ja tarjoaa foorumin esitellä omaa tutkimusta. Konferenssin avainpuhujina esiintyy alan kansainvälisiä asiantuntijoita.

Tohtoriohjelma kattaa laaja-alaisesti yhteiskuntatieteellisiä ja humanististen tieteiden lähestymistapoja, teorioita ja tutkimusmenetelmiä hyödyntäviä tutkimusaloja. Sen tieteellisiä vahvuusalueita ovat kansallisten ja kansainvälisten poliittisten järjestelmien, kansalaisyhteiskunnan mobilisaation, organisaatioiden ja hallintajärjestelmien ja päätöksenteon tutkimus, globaalin politiikan, poliittisen talouden ja kehityskysymysten sekä yhteiskunnallisten ympäristökysymysten tutkimus, kestävyystutkimus, pitkän aikavälin taloudellisen kehityksen sekä taloudellisten instituutioiden ja talouspolitiikan tutkimus, pohjoismaisen yhteiskunnan tutkimus, Eurooppa-tutkimus, Venäjän ja Euraasian tutkimus, yhteiskunnan sosiaalisen mikrorakenteen ja kulutuksen tutkimus, monitieteiset aluetutkimuskokonaisuudet sekä monitieteisten, tieteenalarajat ylittävien tutkimusmenetelmien filosofisten ja teoreettisten lähtökohtien tutkimus. Ohjelma yhdistää myös yhteiskunnan ajallista muutosta tarkastelevaa historiantutkimusta muiden yhteiskuntatieteiden kanssa sekä poikkitieteellistä kestävyystutkimusta.

Ohjelma toimii verkostoyhteistyössä muiden vastaavien kansallisten ja kansainvälisten tutkijankoulutusjärjestelmien kanssa. Mukana olevat tutkimusalat tekevät yhteistyötä omien verkostojensa ja yhteistyösuhteidensa kautta. Ohjelmassa on mukana valtakunnallisesti merkittäviä tutkimus- ja koulutusyhteistyötä koordinoivia yksiköitä, kuten maailman kulttuurien laitoksessa toimiva Pohjoismaiden tutkimuksen keskus (CENS), politiikan ja talouden laitoksessa toimiva Eurooppa-tutkimuksen verkosto (NES) sekä Aleksanteri-instituutin FRRESH-jatkokoulutusverkosto.

Ohjelmalla on erittäin keskeinen merkitys sen kattamien alojen valtakunnallisen koulutusvastuun toteuttamisessa. Ohjelma pitää sisällään Helsingin yliopistoon sijoitettuja kansallisesti ainutlaatuisia koulutusaloja ja tutkimusyksiköitä, kuten kehitysmaatutkimus, talous- ja sosiaalihistoria, kuluttajaekonomia ja alue- ja kulttuurintutkimus. Vaikka yleisen valtio-opin ja poliittisen historian tutkijankoulutusta järjestetään myös muualla, ovat Helsingin yliopiston koulutusohjelmat ja tutkimusyksiköt kansallisesti merkittäviä monipuolisuutensa, laajuutensa ja kansainvälisen näkyvyytensä vuoksi.

Ohjelman alojen muodostama koulutuskokonaisuus on kansainvälisessäkin vertailussa selkeästi erottautuva. Profiili on houkutteleva jatko-opiskelijoille, jotka etsivät tutkimusympäristöä, missä ylitetään kaavamaiset tieteenalojen rajat. Yhdistämällä vahvaa tieteenalaosaamista uudenlaiseen poikkitieteelliseen tarkasteluun ohjelman koulutuskokonaisuus tarjoaa mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen yhteiskunnan ja kulttuurin
ymmärtämiseen sekä laaja-alaiseen oman tutkimuksellisen asiantuntijuuden ja tutkijan ammattitaidon kehittämiseen.