Unitube-palvelun käyttöehdot

Unitube on Helsingin yliopiston oma videojulkaisukanava, jonka kautta yliopistolaiset julkaisevat video- ja äänitallenteita tutkimuksesta, opetuksesta ja yliopiston toiminnasta. Ennen palvelun käyttöä käyttäjän tulee hyväksyä nämä käyttöehdot.
Näihin sitoudut
 • Tallenteen julkaisija (julkaisijalla tarkoitetaan video- tai äänitallenteen Unitube-palveluun lähettävää henkilöä) vastaa siitä, että hänellä on oikeus julkaista lähettämänsä tallenne internetissä. Jos tallenteessa esiintyy muita henkilöitä kuin julkaisija itse, julkaisija vastaa siitä, että hänellä on em. henkilöiden suostumus levittää tallennetta internetissä.

   
 • Tallenteen julkaisija vastaa siitä, ettei tallenne loukkaa kenenkään tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia. Julkaisija ymmärtää ja hyväksyy sen, että Unitube-palvelu on ääni- ja videomateriaalin avoimeen julkaisemiseen kehitetty järjestelmä. Unitubea ei ole tehty korkean tietoturvaluokituksen järjestelmäksi. Julkaisija ymmärtää ja hyväksyy sen, että tallenteiden metatiedot (nimi, kuvaus) ovat avoimesti internetissä luettavissa, vaikka tallenteen katseluoikeus olisikin rajattu. Julkaisija sitoutuu siihen, ettei hän julkaise Unitube-palvelulla arkaluontoista materiaalia: arkaluontoista materiaalia ovat mm. luottamukselliset potilas-lääkäri-keskustelut, opiskelija-opettaja-arvioinnit, salaiseksi luokiteltavat kokoukset ym. luottamuksellinen sisältö. Julkaisija sitoutuu julkaisemaan vain sellaista ääni- tai videomateriaalia, jonka julkisuuteen (avoimeen internetiin) pääseminen ei aiheuta haittaa kenellekään.

   
 • Julkaistavan tallenteen tulee liittyä oleellisesti yliopiston perustoimintaan. Unitube-palveluun ei saa laittaa esimerkiksi henkilökohtaisia, kaupallisia, poliittisia tai muutoin yliopistotoimintaan kuulumattomia tallenteita. Tallenteen tulee olla hyvän tavan ja maun mukainen eikä se saa loukata muita henkilöitä.

   
 • Tallenteen tekijänoikeudet eivät siirry julkaisijalta Helsingin yliopistolle, mutta Helsingin yliopisto saa maksuttoman käyttöoikeuden tallenteeseen tallenteen elinkaaren ajaksi. Julkaistujen tallenteiden elinkaari on oletusarvoisesti 18 kk, joskin julkaisija voi itse jatkaa elinkaarta tai vaihtoehtoisesti pyytää Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskusta asettamaan tallenteen elinkaaren edellä mainittua pidemmäksi ajaksi (näin voidaan toimia mm. yliopistollisesti merkittävien tallenteiden osalta). Jos tallenteen julkaissut henkilö poistuu Helsingin yliopistosta, tallenne jää Unitube-palvelussa näkyväksi julkaisijan asettamien näkyvyysehtojen ja tallenteen elinkaaren mukaisesti. Julkaisija voi yliopistosta poistuessaan myös siirtää tallenteen omistajuuden toiselle Helsingin yliopistossa työskentelevälle henkilölle tai vaihtoehtoisesti poistaa tallenteensa Unitube-palvelusta pysyvästi.

   
 • Helsingin yliopisto tarjoaa Unitube-palvelun julkaisijoiden käytettäväksi, mutta ei päätä tai muutoin millään lailla osallistu tallenteiden julkaisemiseen. Julkaiseminen tapahtuu yksinomaan julkaisijan toimesta ja julkaisijan vastuulla. Unitube-palvelun audiovisuaalisen sisällön päätoimittajana toimii Helsingin yliopiston digitaalinen viestintä, joka yhdessä tietotekniikkakeskuksen kanssa kuitenkin pidättää oikeuden jälkikäteen poistaa palvelusta tallenteita perustellusta syystä. Tällaisia ovat mm. seuraavat syyt:
  • tallenne on tullut elinkaarensa päähän,
  • tallenne rikkoo Unitube-palvelun käyttöehtoja, Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen yleisiä käyttöehtoja, lakeja, asetuksia tai viranomaisten määräyksiä,
  • tallenne loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia,
  • tallenne häiritsee Unitube-järjestelmän teknistä toimintaa.

    
 • Helsingin yliopistolla on myös oikeus lakkauttaa palvelu milloin tahansa ja tässä yhteydessä pysyvästi poistaa kaikki tallenteet palvelusta. Lisäksi Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus pidättää oikeuden uudelleenpakata (transcode) tallenteet uusien pakkausteknologioiden mukaisiksi tilanteen niin edellyttäessä.