Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

Ohjelman tehtävänä on harjoittaa korkeatasoista akateemista tutkimusta ja opetusta uskontoon ja teologiaan liittyvissä historiallisissa, käsitteellisissä ja kulttuurisissa kysymyksissä. Koulutusohjelmassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja sosiaalista merkitystä historiasta nykypäivään. Tutkittu, syvällinen tieto auttaa ymmärtämään merkittäviä Euroopan ja koko maailmanlaajuisia muutoksia, kuten monikulttuurisuutta, uskonnollisia ääri-ilmiöitä, uskontojen välisiä suhteita, moniarvoisuutta ja hyvinvoinnin tulevaisuutta.

Hyvä teologi on aina osannut kohdata ihmisen kuin ihmisen kunnioittavasti. Tätä taitoa tarvitaan nykymaailmassa enemmän kuin koskaan. Median vyöryttämä informaatiotulva antaa meille suuren määrän sirpaletietoa alalta kuin alalta. Ihmistä koskevan tutkimustiedon määrä on noussut suuremmaksi kuin mitä yksittäinen asiantuntija voi hallita. Mitä se antaa meille, kun kohtaamme yksittäisen ihmisen ongelmineen?

Uskonnoissa on kysymys paitsi yliluonnollisesta, myös ennen kaikkea ihmisestä. Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuuden kohdata ihminen peruskysymystensä äärellä. Kristinuskossa ja muissa uskonnoissa on kysymys syntymästä ja kuolemasta, elämän perimmäisestä tarkoituksesta ja arkipäivästä.

Maailmoja syleileviä kysymyksiä ei voi kuitenkaan ottaa haltuun kertarykäisyllä. Maisteriohjelmassa haluamme ymmärtää ihmistä syvällisesti yhden teologisen oppialan näkökulmasta. Näitä ovat eksegetiikka eli raamatuntutkimus, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, käytännöllinen teologia ja uskontotiede, jotka edelleen jakaantuvat yksittäisiin oppiaineisiin. Teologiset oppialat liittyvät kiinteästi eri humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alojen tutkimusperinteisiin.

Maisteriohjelma antaa vankan perusosaamisen yhdeltä oppialalta, mutta samalla laajan katsauksen tieteenalan eri näkökulmiin. Kaikki ne ovat näkökulmia uskonnolliseen ihmiseen, hänen muodostamaansa yhteisöihin ympäri maailmaa sekä niiden historiaan. Kun ymmärrämme ihmisen uskontoa ymmärrämme loppujen lopuksi itse ihmisyyttä ja koko ihmisten maailmaa.

Pekka Kärkkäinen

Maisteriohjelman johtaja

Hakuohjeet teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmaan löydät Helsingin yliopiston koulutustarjonnasta. Ohjelmaan haetaan alemman korkeakoulututkinnon perusteella kerran vuodessa maaliskuussa.

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa uskontojen, maailmankatsomusten ja arvojen asiantuntijoita.

OP­PIA­LA­KOH­TAI­SET TIE­DOT JA TAI­DOT

 • Opiskelija hallitsee syvällisesti vähintään yhden teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmaan kuuluvan oppialan keskeiset teoriat, käsitteet sekä tutkimusmenetelmät, ja hän kykenee soveltamaan niitä käytäntöön.  
 • Opiskelija syventää tieteellisen kirjoittamisen taitoja ja osaa tuottaa viimeisteltyä tutkimustekstiä.
 • Opiskelija tuntee ja osaa analysoida kriittisesti oppialan tutkimia ilmiöitä.  
 • Opiskelija ymmärtää ja kykenee arvioimaan kriittisesti koulutusohjelman oppialoihin sekä niiden rajapintoihin kytkeytyviä ongelmia ja pystyy ratkaisemaan niitä luovasti muuttuvissa tilanteissa.    
 • Opiskelijalla on valmiudet ihmisten kunnioittavaan kohtaamiseen. 

YLEI­SET TAI­DOT JA VAL­MIU­DET   

 • Opiskelija kykenee analysoimaan ja arvioimaan katsomuksia, arvoja ja etiikkaa koskevia kysymyksiä sekä etsimään ja luomaan niihin ratkaisuja yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa.
 • Opiskelijalla on valmiudet itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijana sekä moniammatilliseen yhteistyöhön.   
 • Opiskelijalla on valmiudet suunnitella, ohjata ja johtaa alaansa liittyviä töitä erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.    
 • Opiskelija hallitsee hyvin oppialansa edellyttämän tieto- ja viestintätekniikan ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti.  
 • Opiskelijalla on hyvät taidot viestiä alan kysymyksistä erilaisille kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille kotimaisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.   

ASIAN­TUN­TI­JAI­DEN­TI­TEET­TIIN LIIT­TY­VÄT TIE­DOT JA TAI­DOT   

 • Opiskelija on sisäistänyt akateemisen asiantuntijaroolinsa sekä siihen kuuluvan eettisen vastuun.  
 • Opiskelija kykenee arvioimaan omaa osaamistaan sekä kehittämään sitä tavoitteellisesti.

Maisteriohjelma on kaksivuotinen ja sen laajuus on 120 op. Kaikki maisteriohjelman opiskelijat suorittavat syventävät opinnot 60 op valitsemassaan oppialassa. Opiskelija, jonka aiempaan tutkintoon  tai sen lisäksi suoritettuihin opintoihin ei sisälly teologian kandidaatin tutkinnon perusopinnot 25 op (tai niitä vastaavat opinnot) ja klassisia kieliä 10 op, suorittaa nämä opinnot osana teologian maisterin tutkintoaan valinnaisten opintojen sijaan. 

SY­VEN­TÄ­VÄT OPIN­NOT    60 OP       

 • tutkielma 30 op  
 • seminaari (sis. menetelmäopinnot) 10 op  
 • tutkielman oppialan opinnot 15 op  
 • temaattiset opinnot (1 x 5 op) 5 op     

LI­SÄK­SI OPIS­KE­LI­JA SUO­RIT­TAA 60 OP SI­SÄL­TÄEN     

 • soveltavat opinnot 15 op
 • temaattiset opinnot (2 x 5op) 10 op    
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista 35 op

tai

 opetustehtävien opintosuunnassa

 • pedagogiset opinnot    60 op

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmassa voit opiskella esimerkiksi seuraavat kurssit:

Kärsimys, pahuus ja kuolema

Kurssilla opiskelija tutustuu teodikean ongelmaksi kutsuttuun pahan/kärsimyksen ongelmaan ja siitä käytyyn historialliseen ja moderniin keskusteluun. Kurssilla käsitellään niin ikään kuolemasta ja kuolemanjälkeisestä elämästä käytyä systemaattisen teologian, käytännöllisen teologian ja uskontotieteen alan keskustelua. Kurssilla pohditaan, miten teoreettinen keskustelu siirretään vastauksiksi käytännön tilanteisiin. Opiskelijalle syntyy valmiudet vertailla kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevia käsityksiä ja rituaaleja eri uskonnoissa ja maailmankatsomuksissa, ja hän pystyy tunnistamaan näiden variaatioita monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Kristinusko, juutalaisuus ja islam

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida juutalaisena liikkeenä alkunsa saaneen kristinuskon ja sen emouskonnon monisyistä suhdetta, tuntee niiden välillä vallinneita konflikteja ja konfliktien taustoja. Opiskelija hahmottaa antisemitismin yleisen historian pääpiirteet ja  sen, millä tavoin juutalaisvastaisuus on ilmennyt kristittyjen ja muslimien keskuudessa vuosisatojen kuluessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää islamin syntyyn ja leviämiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä sekä kriittisesti analysoida tietoa, jota on tarjolla muslimien Euroopassa kohtaamista haasteista. Pääpaino on toisen maailman sodan jälkeisessä ajassa, jolloin muslimien määrä Euroopassa alkoi kasvaa ja islam vähitellen vakiintua Euroopan toiseksi suurimmaksi uskonnoksi. 

Ota maisteriohjelman blogi säännöllisesti seurattavaksesi ja pysyt perillä ajankohtaisista asioista!