Opiskelu

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelmassa tavoitteena on oppia ymmärtämään ihmistä syvällisesti teologisten oppialojen näkökulmasta.

Näitä oppialoja ovat eksegetiikka eli raamatuntutkimus, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, käytännöllinen teologia ja uskontotiede, jotka edelleen jakaantuvat yksittäisiin oppiaineisiin. Teologiset oppialat liittyvät kiinteästi eri humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alojen tutkimusperinteisiin.

Maisteriohjelma antaa vankan perusosaamisen yhdeltä oppialalta, mutta samalla laajan katsauksen tieteenalan eri näkökulmiin. Kaikki ne ovat näkökulmia uskonnolliseen ihmiseen, hänen muodostamaansa yhteisöihin ympäri maailmaa sekä niiden historiaan. Kun ymmärrämme ihmisen uskontoa, ymmärrämme loppujen lopuksi itse ihmisyyttä ja koko ihmisten maailmaa.

Miksi teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma?

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma kouluttaa uskontojen, maailmankatsomusten ja arvojen asiantuntijoita.

Valmistuttuasi teologian maisteriksi:

 • hallitset syvällisesti vähintään yhden teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmaan kuuluvan oppialan keskeiset teoriat, käsitteet sekä tutkimusmenetelmät, ja kykenet soveltamaan niitä käytäntöön. 
 • syvennät tieteellisen kirjoittamisen taitoja ja osaat tuottaa viimeisteltyä tutkimustekstiä.
 • tunnet ja osaat analysoida kriittisesti oppialan tutkimia ilmiöitä.  
 • ymmärrät ja kykenet arvioimaan kriittisesti koulutusohjelman oppialoihin sekä niiden rajapintoihin kytkeytyviä ongelmia ja pystyt ratkaisemaan niitä luovasti muuttuvissa tilanteissa.  
 • sinulla on valmiudet ihmisten kunnioittavaan kohtaamiseen. 

Lisäksi:

 • kykenet analysoimaan ja arvioimaan katsomuksia, arvoja ja etiikkaa koskevia kysymyksiä sekä etsimään ja luomaan niihin ratkaisuja yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa.
 • sinulla on valmiudet itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijana sekä moniammatilliseen yhteistyöhön.   
 • sinulla on valmiudet suunnitella, ohjata ja johtaa alaasi liittyviä töitä erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.    
 • hallitset hyvin oppialasi edellyttämän tieto- ja viestintätekniikan ja osaat soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti.  
 • sinulla on hyvät taidot viestiä alan kysymyksistä erilaisille kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille kotimaisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä.   
 • olet sisäistänyt akateemisen asiantuntijaroolisi sekä siihen kuuluvan eettisen vastuun.  
 • kykenet arvioimaan omaa osaamistasi sekä kehittämään sitä tavoitteellisesti.
Rakenne ja sisältö

Rakenne

Maisteriohjelma on kaksivuotinen ja sen laajuus on 120 op. 

Opiskelija valitsee oppialan, johon opinnoissaan syventyy. Oppialoja on 13:

 • Uuden testamentin eksegetiikka 
 • Vanhan testamentin eksegetiikka 
 • Yleinen kirkkohistoria 
 • Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria 
 • Dogmatiikka 
 • Ekumeniikka 
 • Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka 
 • Uskonnonfilosofia 
 • Käytännöllinen teologia 
 • Kirkkososiologia 
 • Uskonnonpedagogiikka 
 • Uskontotiede
 • Islamilainen teologia

Opiskelija suorittaa tutkielman oppialan syventäviä opintoja 15 op verran ja eri oppialojen yhteisiä temaattisia opintoja 15 op. Sen lisäksi tutkintoon kuuluu tutkielmaseminaari, oppialan menetelmäopinnot sekä maisterintutkielma. Työelämäopintoja tutkintoon kuuluu 15 op, minkä lisäksi opiskelija voi valita 35 op valinnaisia opintoja mistä tahansa koulutusohjelmasta.

Opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunnassa opiskelijat suorittavat pedagogisia opintoja 60 op, joten heidän ei tarvitse suorittaa työelämäopintoja. Temaattisia opintoja tämän opintosuunnan opiskelijoilla on 5 op verran. 

Pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, joiden aiempaan tutkintoon tai sen lisäksi suoritettuihin opintoihin ei sisälly teologian kandidaatin tutkinnon perusopinnot 25 op (tai niitä vastaavat opinnot) ja klassisia kieliä 10 op, suorittavat nämä opinnot osana teologian maisterin tutkintoaan valinnaisten opintojen sijaan. 

Opintosuunnat

Teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelmissa opintosuunta on niillä opiskelijoilla, jotka hakeutuvat

 • opettajan pedagogisiin opintoihin (opetuksen ja kasvatuksen asiantuntijatyön opintosuunta)
 • kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen tehtäviin (kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunta) tai 
 • islamilaisen teologian opintosuuntaan.

Kandidaatin- ja maisterintutkintoa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandivaiheessa. Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen asiantuntijatyön opintosuunnassa  on mahdollisuus suorittaa teologian maisterin tutkinto, joka tuottaa kelpoisuuden Suomen ev.lut. kirkon papin/lehtorin virkaan. 

Opetustehtävien opintosuunta valmentaa uskonnon aineenopettajan tehtäviin: TK- ja TM-tutkinto yhdessä antavat kelpoisuuden evankelisluterilaisen uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi. Islamilaisen teologian opintosuunnassa on mahdollista saavuttaa kelpoisuus islamin uskonnon ja jonkin toisen opetettavan aineen opettajaksi. Vaatimuksena on, että opiskelija on suorittanut 60 op islamin opintoja kanditasolla ja toisen opetettavan aineen opinnot 60 op.

Opetuskieli

Opintoja voi suorittaa suomen- ja ruotsinkielellä. Opetusta voidaan järjestää myös englanninkielellä.

Kurssit ja opetus

Opetus teologisessa tiedekunnassa perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen, jota tehdään  tiedekunnan viidellä oppialalla: 

 1. eksegetiikassa eli raamatuntutkimuksessa
 2. kirkkohistoriassa
 3. systemaattisessa teologiassa
 4. käytännöllisessä teologiassa
 5. uskontotieteessä.

Näillä aloilla tutkitaan monipuolisesti ja monitieteisesti muun muassa:

 • eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria
 • uskontojen kohtaamista
 • teologian ja uskonnon vaikutusta moderniin länsimaiseen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • uskonnon suhdetta yksilöiden ja yhteiskuntien hyvinvointiin
 • uskonnollisuuden muuttumista Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. 

Eri oppialat tarjoavat käsitevälineistön ja monipuolisia näkökulmia jokaisen osa-alueen ymmärtävään ja kriittiseen tarkasteluun. Opinnot antavat hyvät valmiudet ymmärtää erilaisia uskonnon, yhteiskunnan ja kulttuurin sidonnaisuuksia globaalissa maailmassa ja hahmottaa asioiden ajallinen perspektiivi.

Tiedekunnan opettajat ovat oman alansa kansainvälisiä osaajia, joiden antama opetus perustuu uusimpaan ja korkeatasoiseen tutkimukseen. Opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä otetaan huomioon monikulttuuristuvan yhteiskunnan haasteet ja pyritään vahvistamaan tutkinnon suorittavien kykyä havainnoida yhteiskunnan ja aatteellisen ilmapiirin muutosta ja etsiä ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin.

Tiedekunnassa opetuksen kehittäminen on aktiivista ja yhtenä keskeisenä tavoitteena on opintojen sujuvoittaminen. Opetuksen kehittämisessä tiedekunnan opiskelijoilla on keskeinen rooli. Vuonna 2020 tiedekunta on aloittanut uudenlaisen HOPS-ohjauksen järjestelmän, jolla pyritään tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujuvuutta.

Lue lisää kursseista.

Maisteriohjelman ajankohtaisia asioita voi seurata ohjelman blogissa. Voit tutustua opintoihin myös vierailemalla Opiskelijan ohjeissa.

Opinnäytetyö

Teologian maisterin tutkintoa varten opiskelija laatii tutkielman, jonka laajuus on 30 op. Tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, tutkielman aihepiirin tuntemusta sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Tutkielmassaan opiskelija pääsee tutkimaan ja perehtymään itseä kiinnostavaan aiheeseen syvällisesti.

 

Jatko-opinnot

Teologian maisterin tutkinnolla saat kelpoisuuden hakea teologian tohtorin opintoihin niin Helsingin yliopistoon kuin muihin kansainvälisiin huippuyliopistoihin. Lisätietoa vaatimuksista ja hakemisesta löydät tiedekunnan sivuilta.

Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma

Tutustu kaikkiin tohtoriohjelmiin Helsingin yliopiston Tohtorikoulutus-sivuilla 

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys TYT on Helsingin yliopiston teologian opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1853, ja se on vanhin yliopiston piirissä toimivista aine- ja tiedekuntajärjestöistä. TYT valvoo jäsentensä etuja opinto- ja työllisyysasioissa, järjestää monipuolista toimintaa ja tapahtumia ja kustantaa kulttuurilehti Kyyhkystä. Lue lisää TYT:n verkkosivuilta.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.