Tietoa muutosten aluetaloudellisista vaikutuksista tarvitaan lisää

Alueelliset päätöksentekijät kaipaavat tekojensa tueksi tietoa. Tähän tarpeeseen vastataan, kun Suomessa toteutetut aluetalousvaikutusten arvioinnit on nyt koottu yhdelle sivustolle.

Niin liikenneinvestoinneilla, turvealan alasajolla kuin julkisilla hankinnoillakin on vaikutuksensa alueiden talouteen ja työllisyyteen. Päätöksentekoa tukemaan ja helpottamaan on jo toteutettu lukuisia aluetaloudellisten vaikutusten arviointeja eri aiheista.

Kuitenkin tuoreen kyselyn mukaan tietoa erilaisten toimintojen ja muutosten aluetaloudellisista vaikutuksista tarvittaisiin enemmän. Lisäksi on tunnistettu, että jo toteutettuja aluetalousarviointeja ei aina ole helppo löytää, koska ne on julkaistu hyvin vaihtelevasti eri organisaatioiden ja julkaisijoiden julkaisusarjoissa. Tarvitaan siis myös tiedon koontia ja esiin tuomista.

Tietoa tarvitaan eri teemoista

Kutsuimme aluekehitystoimijat ja päätöksentekijät eri puolilta Suomea osallistumaan aluetalousvaikutuksia koskevaan tutkimustarpeiden kartoittamiseen. Kyselyn tarkoituksena oli tunnistaa tietotarpeen laajuus sekä aiheita, joiden tutkimukselle olisi kysyntää. Nyt kyselyn keskeisimmät tulokset löytyvät verkkosivultamme Kysely tietotarpeista -osiosta.

- Suurin osa kyselyyn vastaajista ilmoitti, että ovat hyödyntäneet päätöksenteossa tutkimustietoa eri toimintojen ja muutosten aluetalousvaikutuksista. Toisaalta muutama ilmoitti, että eivät ole vastaavaa tietoa hyödyntäneet, koska tietoa ei ole ollut saatavilla, kertoo väitöskirjatutkija Susanna Kujala.

- Aluetaloudellisia vaikutuksia koskevaa tietoa tarvittaisiin joka tapauksessa lisää. Yli puolet vastaajista kertoi, että tarvitsisivat usein lisää tietoa aluetalousvaikutuksista päätöksenteon tueksi, ja lähes 40 prosenttia vastaajista tarvitsisi lisää tietoa joskus.

Kyselyn tuloksissa korostui tietotarve laajasti eri teemoihin liittyen. Energiateemaa korostettiin kaikista eniten, kun kysyttiin, mistä teemasta erityisesti tarvitaan lisää tietoa aluetaloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Tietotarpeissa mainittiin usein myös liikenne, kestävyyssiirtymä laajemmin, matkailu, luonnonvarat, ruoka sekä kulttuuri ja tapahtumat.

Muutosten vaikutukset esiin

Nyt päättäjille, tutkijoille ja muille asiasta kiinnostuneille on koottu eri toimintojen ja muutosten aluetaloudellisia vaikutuksia tarkastelleet tutkimukset ja selvitykset yhteen paikkaan. Aluetaloustarkasteluja voi nyt hakea esimerkiksi teeman, julkaisuvuoden ja tekijän mukaan koontisivuiltamme Julkaisuluettelo-otsikon alta.

- Totesimme, että uusien työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksien tunnistamiseksi on tarpeen koota yhteen olemassa olevaa tietoa aluetalousvaikutuksista. Tavoitteenamme on tukea eri tasoilla tapahtuvaa päätöksentekoa tuomalla esiin jo tehtyjä selvityksiä. Samalla voimme paikantaa kohtia, joissa olisi tarvetta toimenpiteille, asioiden esiin nostamiselle ja toimijoiden yhteen saattamiselle, toteaa väitöskirjatutkija Outi Hakala.

Toteutettujen selvitysten keskeiset tulokset ja toimenpide-ehdotukset keräsimme tietokortteihin. Niiden tarkoituksena on auttaa hahmottamaan aluetaloudellisten vaikutusten kirjoa. Aluetalouden tietokortit keskittyvät energiaan, liikenteeseen, ruokaan ja matkailuun. Lisäksi tarjoamme korteissa yleistä tietoa vaikutusarvioinneista.

Verkoston avulla tietoa eteenpäin

Käynnistimme aluetaloustutkijoiden verkoston keväällä 2023. Sen tavoitteena on muun muassa välittää tietoa tutkijoiden kesken sekä auttaa tarttumaan teemoihin, joiden tutkimusta on tarpeen lisätä päätöksenteon tueksi.

Verkostoon ovat tervetulleita kaikki aluetalousvaikutusten parissa työskentelevät tutkijat. Verkosto kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa. Maaseutututkijatapaamisessa toteutetut aluetalousteemaiset työryhmät ovat osa tätä toimintaa.

Kaikki toimenpiteet on toteutettu osana Maaseutupolitiikan neuvoston TUUMA-verkostoa. Toivomme, että tavoitamme laajan yleisön tutustumaan koostettuihin aineistoihin, hyödyntämään vaikutusarviointeja omassa päätöksenteossaan sekä keskustelemaan kanssamme työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksista aluetalouksissa.

Lisätietoja: