Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla -verkostohanke (TUUMA-verkosto)

Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla -verkostohanke (TUUMA-verkosto) keskittyy uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksien vahvistamiseen maaseutualueilla osana kestävyyssiirtymää.

Aluetalousvaikutuksia voidaan tarkastella monin tavoin. Maaseutupolitiikkaa toteuttava TUUMA-verkosto nostaa esiin erilaisten ilmiöiden aluetalousvaikutuksia, jotta resurssit saadaan esiin ja hyvä kiertämään. Verkosto paneutuu maaseudun osaamisen vahvistamiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen tavoitteena lisätä maaseudun elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. TUUMAn toiminta keskittyy kuuteen painopisteeseen, joista yksi käsittelee aluetaloudellisia vaikutuksia.

TUUMAsta toimeen

TUUMA-verkosto toimii osana maaseutupolitiikan neuvoston MANEn verkostoa, viestintää ja vaikuttamistyötä. Verkostohanke toteuttaa maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa ja osallistuu toiminnallaan MANEn tehtävien toteuttamiseen muun muassa tukemalla päättäjiä tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. Verkosto auttaa osaltaan toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelmaa. Lisätietoja TUUMAsta löydät maaseutupolitiikan verkkosivuilta.

TUUMAn yleisiin tavoitteisiin lukeutuu maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen. Alueen elinvoiman yhtenä kuvaajana toimii aluetalouden kehitys. Yrityskentässä ilmenevät sekä arvoketjuissa tapahtuvat muutokset näkyvät myös aluetalouden mittareissa. Julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseen ja sitä kautta aluetalouden vahvistumiseen ja kestävyyteen.

Maaseutupolitiikan näkökulmasta kiinnostavia ovat erityisesti sellaiset toimialat, joilla on merkitystä maaseudun elinvoiman tai vastuullisten julkisten hankintojen näkökulmasta. Tärkeitä ovat myös aiheet, jotka ovat esillä päätöksenteossa. Erityistä kiinnostusta kohdistuu ratkaisuihin, joilla on mahdollista edistää maaseudun elinvoiman lisäksi muun muassa kestävyysmurroksen toteutumista, luonnonvarojen kestävää käyttöä tai ilmastotavoitteita.

Aluetalousvaikutuksia ovat Suomessa selvittäneet useat eri toimijat. Arviointeja on toteutettu vaihtelevin menetelmin sekä pohjautuen erilaisiin tilastotietoihin ja muihin aineistoihin. Vaikutusarviointien kohteet ovat moninaiset. Jo tuotettua tietoa on syytä koota yhteen, jotta voidaan tunnistaa uusia työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia. Näin voidaan havaita aiheet, joissa on tarvetta toimenpiteille, asioiden esiin nostamiselle ja toimijoiden väliselle keskustelulle.

TUUMA-verkosto tuo esiin aluetalousvaikutuksia koontitiedon ja katsausten pohjalta. Tätä toteutamme yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Lähtökohtanamme on, että vaikutusten ymmärtäminen auttaa toimijoita tunnistamaan ja tarttumaan maaseudun elinvoimaa vahvistaviin mahdollisuuksiin sekä edistämään tasa-arvoista aluekehitystä.

Suomessa toteutetut aluetalousvaikutusten arvioinnit ovat kootusti saatavilla julkaisuluettelosta, joka aukeaa tästä linkistä erilliselle sivulle (Power BI).

Julkaisuluettelo sisältää teemojen ja alueiden perusteella suodatettavissa olevat julkaisutiedot sekä johdattaa alkuperäisten julkaisujen äärelle.

Puuttuuko julkaisusi luettelosta? Ilmoita tiedot E-lomakkeella.

Löysitkö luettelosta muuta korjattavaa? Ota meihin yhteyttä:
Susanna Kujala, susanna.kujala@helsinki.fi, tai Outi Hakala, outi.hakala@helsinki.fi.
 

Tietokortteihin olemme koostaneet aiemmin toteutettujen selvitysten keskeiset tulokset ja toimenpide-ehdotukset. Tietokorttien tarkoituksena on tuoda julkaisujen tärkeimmät havainnot esiin siten, että eri teemojen aluetaloudelliset vaikutusten kirjo on nopeasti hahmotettavissa.

Tietokorteissa käsitellyissä selvityksissä on pohdittu maaseuduille tärkeitä aiheita tuoden esiin uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia. Olemme valinneet mukaan pääosin selvityksiä, joissa on tuotu esiin aluetaloudellisia vaikutuksia määrällisillä mittareilla.

Aluetaloudelliset vaikutukset riippuvat muun muassa alueiden talouden rakenteista sekä tarkastelun kohteena olevien muutosten toteutustavasta ja laajuudesta. Siksi yleisesti pätevien vaikuttavuuslukujen esittäminen ei ole mahdollista. Yksittäisten kohteiden vaikutusarvioihin tutustumalla voi kuitenkin hahmottaa vaikutusten mahdollista suuruusluokkaa muissakin kohteissa.

Yleistä aluetalousvaikutuksista -tietokortissa käsitellään vaikutusarviointien lähtökohtia ja selitetään joitakin keskeisiä käsitteitä. Suosittelemme tutustumaan tähän tietokorttiin ennen kuin perehdyt eri teemoista (esim. ruoka) laadittuihin kortteihin.

TUUMAn aluetaloustyöhön sisältyy myös Aluetaloustutkijoiden verkoston perustaminen ja ylläpito. Aluetalousverkosto perustettiin keväällä 2023 ja sen tavoitteena on muun muassa välittää tietoa sekä auttaa tarttumaan teemoihin, joiden tutkimusta on tarpeen lisätä päätöksenteon tueksi.

Aluetaloustutkijoiden verkostoon ovat tervetulleita kaikki tutkijat, jotka tutkivat enemmän tai vähemmän, määrällisesti tai laadullisesti, erilaisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Jos haluat liittyä aluetalousverkostoon tai olet muuten kiinnostunut verkoston toiminnasta, ota meihin yhteyttä:

Susanna Kujala susanna.kujala@helsinki.fi tai Outi Hakala outi.hakala@helsinki.fi.

TUUMA-verkosto selvittää tietotarpeita liittyen eri toimintojen ja muutosten aluetaloudellisiin vaikutuksiin. Lyhyt kysely lähetettiin lokakuussa 2023 laajasti maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja hyvinvointialueiden edustajille eri puolilla Suomea. Kyselyn tuloksiin pääset tutustumaan täältä (PDF).

Outi Hakala, erityisasiantuntija, aluetalous

Maaseutupolitiikan TUUMA-verkosto 

Väitöskirjatutkija, KTM, MMM

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

 +358503187933, outi.hakala@helsinki.fi

 

Susanna Kujala, erityisasiantuntija, aluetalous

Maaseutupolitiikan TUUMA-verkosto 

Väitöskirjatutkija, HTM

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

 +358504151158, susanna.kujala@helsinki.fi