Opintomateriaalia yhteisön aktivointiin ja osallistumiseen

Tar­pei­den, re­surs­sien ja mah­dol­li­suuk­sien tun­nis­ta­mi­nen sekä kyky teh­dä yh­teis­työ­tä pai­kal­li­sis­sa maa­seu­tu­yh­tei­söis­sä ovat avain­te­ki­jöi­tä Vi­ron, Suo­men, Ro­ma­nian ja Skot­lan­nin maa­seu­tu­yh­tei­söis­sä.

Maaseutualueilla on paljon osaamista, jota ei riittävällä tavalla hyödynnetä yhteisöjen kehittämisessä*. Village Social Enterprise -learning material guidance and networking (ViSEnet) -hanke pyrkii vastaamaan ylläesitettyyn haasteeseen yliopistojen ja maaseutuyhteisöjen edustajista koostuvan kansainvälisen konsortion avulla tavoitteenaan kehittää maaseutuyhteisöjen osaamista ja taitoja yhteisöjen yhteiskunnallisten yritysten kehittämiseksi.

Tulokset perustuvat Erasmus+-rahoitteisen ViSEnet-hankkeen ensimmäisen vaiheeseen. Hankkeen tarkoituksena on tukea maaseudun yhteisöjen yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on yritystoimintaa, jolla on yhteiskunnallinen tavoite ja jonka voitto sijoitetaan uudelleen paikallisyhteisöön.

Syksyllä 2019 yhteensä 64 maaseutuyhteisön edustajaa Virosta, Suomesta, Skotlannista ja Romaniasta osallistui työpajoihin, joissa keskityttiin hankkeen ensimmäisen teeman "Yhteisön aktivointi ja osallistumisen menetelmät maaseutualueilla" opintomateriaalin sisällön tarkasteluun.

Työpajoissa huomattiin, että paikallista ja yhteisölähtöistä yhteiskunnallista yrittäjyyttä voidaan edistää monin tavoin kiinnittämällä erityistä huomiota yhteisön aktivointiin ja osallistumiseen. Työpajojen tulosten perusteella VISEnet-tiimin kehittämä opintomateriaali yhteisön aktivointiin ja osallistumiseen liittyen on hyvä keino vahvistaa paikallisyhteisöjen toimintaa (Viro), tuoda esiin ja vahvistaa yhteisön potentiaalia (Suomi), rohkaista paikallista aktivointia ja aloitteellisuutta (Romania) sekä tukea paikallisyhteisöjen kehittämistoiminnan jatkuvuutta ja paikallisia kehitysprosesseja (Skotlanti).

Lue koko lehdistötiedote sekä lisää yhteiskunnallisen yrittäjyyden kv-hankkeesta, ViSEnetistä täältä