Yhteiskunnallista yrittäjyyttä kehittämässä maaseudulla: oppimateriaalia, vertaisoppimista ja verkostoja (ViSEnet)

Ruralia-visenet

ViSEnet -hankkeen tarkoituksena on tuottaa erityisesti maaseutukontekstiin soveltuvaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden opintomateriaalia ja antaa ideoita ja menetelmiä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi ja tukemiseksi maaseudulla. Hanke toteutetaan kansainvälisen konsortion yhteistyönä, jossa on mukana neljä yliopistoa sekä yhteiskunnallinen yritys.

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Yhteiskunnallisella yrityksellä on maaseudulle paljonkin annettavaa: paikallisesta aktiivisuudesta nouseva palvelutoiminta perustuu paikallistuntemukseen ja hyödyttää paikallista kehitystä muun muassa parantuvina palveluina sekä mahdollisesti uusina työmahdollisuuksina. Hankaluutena on, että tätä ei useinkaan osata hyödyntää.

Lisäksi yhteiskunnallisen yrittäjyyden käsite on vielä suhteellisen uusi maaseudun kehittämisessä suuressa osassa Eurooppaa. Vaikka yhteiskunnallisen yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä on jo olemassa oppimateriaalia, ei niissä useinkaan ole huomioitu maaseudun erityispiirteitä, jotka vaikuttavat olennaisesti yrityksen toimintaan.

Hankkeen tuloksena maaseudun asukkailla on enemmän konkreettisia työkaluja ja keinoja palveluiden ja elinvoiman ylläpitämiseen sekä vertaistukea toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.

Projektin tiedot Helsingin Yliopiston tutkimusportaalissa

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään ja ylläpitämään maaseutuyhteisöä, ovat halukkaita harkitsemaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden ratkaisuja maaseutualueiden hyväksi tai henkilöt, joilla on jo idea yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta sekä henkilöt, jotka harjoittavat sosiaalista yritystoimintaa, mutta haluavat saada uusia taitoja, osaamista ja asiantuntemusta oman yrittäjyytensä polulle. Hankkeen aikana lähes 300 osallistujaa osallistuu hankkeen toimenpiteisiin.

Suomessa hankkeen kohderyhmänä ovat kyläyhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisestä alueellaan.

Ruralia-visenetlogo

Hankekumppanit:

University of Helsinki Ruralia Institute (koordinaattori), Suomi
The Bucharest University of Economic Studies (ASE), Romania
Estonian University of Life Sciences (EMU), Viro
Nürtingen-Geislingen University (NGU), Saksa
Inspiralba, Skotlanti

Pro­jek­tin tuotokset

a) Avoin oppimateriaali yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämiseksi maaseudulla

Hankkeessa luotavan oppimateriaalin tarkoituksena on antaa hankkeen kohderyhmille eväitä edistää ja kehittää yhteiskunnallista yrittäjyyttä alueellaan. Oppimateriaali on jaettu kolmeen temaattiseen oppimismoduuliin, joita ovat

1) Yhteisön aktivointi- ja osallistumismenetelmät maaseudulla

2) Kumppanuudet ja yhteiskunnallisten yrittäjien verkostoituminen

3) Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ratkaisut maaseutuyhteisöjen säilyttämiseksi ja sosiaalisen vaikutuksen mittaamiseksi.

Opintomateriaalin laadinnassa hyödynnetään hankkeen partnereiden erilaisia yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiantuntemusalueita, joita yhdistämällä luodaan monipuolinen lähestymistapa aiheeseen. Hankkeen opintokokonaisuuksissa laadittu opintomateriaali testataan jokaisesta hankkeeseen osallistuvasta maasta valitulla pilottialueella, jonka antaman palautteen mukaan opintomateriaalia parannetaan ja kehitetään edelleen vastaamaan paremmin ja konkreettisemmin maaseudun tarpeisiin ja erityispiirteisiin.

b) Kansainvälinen maaseutualueiden yhteiskunnallisten yritysten verkosto

Maaseudun yhteiskunnallisten yrittäjien tukemiseksi hankkeessa perustetaan yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneiden kansainvälinen verkosto, jonka avulla jäsenet saavat tukea, neuvoja ja alustaa tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

c) Opaskirja hyvistä käytännöistä yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämisen tukemiseksi maaseudulla

Hankkeesta saadut kokemukset tullaan julkaisemaan hyvien käytäntöjen e-oppaana, jota voivat hyödyntää sekä opiskelijat, opettajat että poliittiset päättäjät.

Hankkeen tuotokset ja materiaalit ovat avoimesti saatavilla verkossa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja yhteisöjen kehittämisestä.

ViSENet-hankkeen toteutusaika on 03.12.2018–02.06.2021.

Hankkeen rahoittaa Erasmus+ aikuiskoulutukselle, KA2 Strategiset kumppanuushankkeet

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Tarpeiden, resurssien ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä kyky tehdä yhteistyötä paikallisissa maaseutuyhteisöissä ovat avaintekijöitä Viron, Suomen, Romanian ja Skotlannin maaseutuyhteisöissä

 

Tulokset perustuvat Erasmus+-rahoitteisen ViSEnet-hankkeen ensimmäisen vaiheeseen. Hankkeen tarkoituksena on tukea maaseudun yhteisöjen yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on yritystoimintaa, jolla on yhteiskunnallinen tavoite ja jonka voitto sijoitetaan uudelleen paikallisyhteisöön.

Maaseutualueilla on paljon osaamista, jota ei riittävällä tavalla hyödynnetä yhteisöjen kehittämisessä*. Village Social Enterprise -learning material guidance and networking (ViSEnet) -hanke pyrkii vastaamaan ylläesitettyyn haasteeseen yliopistojen ja maaseutuyhteisöjen edustajista koostuvan kansainvälisen konsortion avulla tavoitteenaan kehittää maaseutuyhteisöjen osaamista ja taitoja yhteisöjen yhteiskunnallisten yritysten kehittämiseksi.

Syksyllä 2019 yhteensä 64 maaseutuyhteisön edustajaa Virosta, Suomesta, Skotlannista ja Romaniasta osallistui työpajoihin, joissa keskityttiin hankkeen ensimmäisen teeman "Yhteisön aktivointi ja osallistumisen menetelmät maaseutualueilla" opintomateriaalin sisällön tarkasteluun. Yhteisöihin ja osallistumiseen liittyvä materiaali on jaettu viiteen alateemaan (kuva 1), joista jokainen pyrkii osaltaan tukemaan yhteisölähtöisten yhteiskunnallisten yritysten kehittämistä maaseudulla.

Ruralia-visenetfigure1

Kuva 1. Työpajojen aikana käsiteltyjä teemoja.

Työpajoissa käytiin läpi eri alateemoissa tarkemmin esiteltyjä menetelmiä yhteisöjen tarpeiden selvittämiseksi sekä yhteisön aktivoimiseksi ja osallistamiseksi. Läpikäytyjä menetelmiä olivat muiden muassa yhteisön tarpeiden, erityispiirteiden ja mahdollisuuksien kartoitus, erilaiset ideointimenetelmät sekä empatiakartan luominen.

Opintomateriaalia testattiin neljässä pilotointityöpajassa

Virossa kansalaisjärjestö Ökokullerin koordinoimaan työpajaan osallistui kaksi maaseutuyhteisöä: Lahemaa Pohjois-Virosta ja Haanja Etelä-Virosta. Työpajan tarkoituksena oli tukea maaseutuyhteisöjen matkailun kehittämistä ja tässä työssä hyödynnettiin myös ViSEnet-hankkeen oppimateriaaleja. Työpajan tuloksena paikalliset toimijat saivat tukea työlleen ja eväitä matkailun kehittämiseksi jatkossa.

Suomessa järjestettyyn työpajaan osallistui kaksi hankkeen pilottikylää, jotka ovat osaltaan miettimässä ja kehittämässä yhteiskunnallista yrittäjyyttä alueellaan. Työpajan toteutti Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Työpajaan osallistuneet kylät keskustelivat ja arvioivat kyliensä resursseja ja mahdollisuuksia yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden näkökulmasta sekä vaihtoivat samalla ajatuksia ja kokemuksia toistensa kanssa. Palautteen mukaan kylät saivat yhteisölähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen apukeinoja ja uskoa siihen, että yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yritys on varteen otettava vaihtoehto erityisesti maaseudun palveluita mietittäessä. Työpajan tärkein opetus oli, että kylissä on mahdollisuuksia ja potentiaalia, ne on vain osattava huomioida ja nähdä liiketoimintamahdollisuuksina.

Romaniassa pidettyyn työpajaan kokoontui kahden Bukarestin yliopiston professorin johdolla 19 osallistujaa yhteensä seitsemästä kylästä tarkoituksenaan tunnistaa kylien paikallisia tarpeita ja käyttämättömiä resursseja. Työpajassa käsiteltiin yhteisön aktivointia ja osallistumista sekä tunnistettiin yhteisön kriittisiä tarpeita, resursseja sekä mahdollisia yhteyksiä näiden välillä. Työpajassa huomattiin, että paikallisten mahdollisuuksien muuttaminen liiketoimintamahdollisuuksiksi on jatkuva oppimisprosessi, johon yhteisöissä tarvitaan koulutusta. Työpajan lopussa neljän osanottajan ryhmä ilmaisi halunsa viedä työpajan tuloksia vapaaehtoisesti eteenpäin.

Skotlannissa työpajaa koordinoi Inspiralba, yhteiskunnallinen yritys itsekin. Työpajassa keskityttiin tunnistamaan yhteisöjen resursseja erityisesti inhimillisiin voimavaroihin liittyen. Lisäksi työpajan osallistujat tunnistivat kylään ja sen ympäröivään luontoon liittyviä resursseja. Osallistujat keskustelivat myös aktivoinnin ja osallistumisen edistämisen haasteista, joista esiin nostettiin muun muassa asukkaiden ajankäyttö ja tavoitettavuus. Työpajan osallistujat aikovat jatkaa työpajassa aloitettua työtä tunnistaakseen lisää kyläläisten resursseja ja hyödyntääkseen niitä kylän kehittämisessä ja yrittäjämäisessä toiminnassa.

Ruralia-visenetfigure2

Kuva 2. Hankkeen pilotointityöpajojen tuloksina muodostuneet paikallisyhteisöjen kehittämisen pääprioriteetit.

Paikallisten työpajojen tuloksina syntyneet paikallisyhteisöjen toiminnan kehittämisen pääprioriteetit (kuva 2) liittyvät pääosin paikallisten mahdollisuuksien ja resurssien selvittämiseen ja kartoittamiseen, joista voidaan jalostaa yhteisön tilanteesta riippuen erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Työpajoissa huomattiin, että paikallista ja yhteisölähtöistä yhteiskunnallista yrittäjyyttä voidaan edistää monin tavoin kiinnittämällä erityistä huomiota yhteisön aktivointiin ja osallistumiseen. Työpajojen tulosten perusteella VISEnet-tiimin kehittämä opintomateriaali yhteisön aktivointiin ja osallistumiseen liittyen on hyvä keino vahvistaa paikallisyhteisöjen toimintaa (Viro), tuoda esiin ja vahvistaa yhteisön potentiaalia (Suomi), rohkaista paikallista aktivointia ja aloitteellisuutta (Romania) sekä tukea paikallisyhteisöjen kehittämistoiminnan jatkuvuutta ja paikallisia kehitysprosesseja (Skotlanti).

Seuraava ViSEnet-hankkeen työpaja keskittyy kumppanuuksiin ja verkostojen luomiseen osana yhteisön kehittämistä.

***

Lähde: *The Power of Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets That Change the World Hardcover by John Elkington  (Author), Pamela Hartigan (Author), Klaus Schwab (Foreword).

Available at: https://www.amazon.com/Power-Unreasonable-People-Entrepreneurs-Markets/d...

Website: www.visenet.net

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kehitetyt ja maaseutuyhteisöjen yhteistyökumppaneiden kanssa työpajojen aikana pilotoidut yhteisön aktivointiin ja osallistumiseen liittyvät materiaalit ovat vapaasti saatavilla verkossa: https://ilias.hfwu.de/ilias.php?ref_id=24071 

Katso myös video Romaniassa järjestetystä työpajasta: https://www.youtube.com/watch?v=l0Vibs9CJ3g&feature=youtu.be   

***

Partnerit:

University of Helsinki Ruralia Institute, Finland (coordinator): https://www.helsinki.fi/en/ruralia-institute/visenet-village-social-enterprise-learning-material-guidance-and-networking-0
Lisätietoja: Katja Rinne-Koski, katja.rinne-koski@helsinki.fi

Estonian University of Life Sciences, Estonia: https://www.emu.ee/en/about-the-university/news/uudis/2019/01/31/visenet-village-social-enterprise-learning-material-guidance-and-networking/

Yhteyshenkilö: Roger Evans, evanter.ou@gmail.com and Lea Sudakova, lea.sudakova@emu.ee

Nürtingen-Geislingen University, Germany: https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=cat_22160
Yhteyshenkilö: Roman Lenz, roman.lenz@hfwu.de

Bucharest University of Economic Studies, Romania:  http://fabiz.ase.ro/erasmus-visenet
Yhteyshenkilö: Carmen Paunescu, carmen.paunescu@ase.ro

Inspiralba, Scotland: https://www.inspiralba.org.uk/visenet-networking-and-learning-to-support-rural-social-enterprise/​​​​​​​
Yhteyshenkilö: Ailsa Clark, aclark@inspiralba.org.uk

Euroopan komissio ei vastaa tämän lehdistötiedotteen sisällöstä.
ViSEnet- hankkeen rahoittaa Erasmus+ aikuiskoulutukselle, KA2 Strategiset kumppanuushankkeet