Ruokajärjestelmät

Ruokajärjestelmä on merkittävä osa maapallomme muutosta kohti taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpää kehitystä. Se on kuitenkin isojen haasteiden edessä, sillä kestävyys rakentuu muutoksista ruokajärjestelmän eri osissa ja eri tekijöiden rakentamana. Tutkimme monitieteisesti vaihtoehtoja ja ratkaisuja, joilla kestävyysmuutos on mahdollista säilyttäen elinkeinon harjoittamisen edellytykset.

Ruokajärjestelmä on kokonaisuus, joka koostuu ruoan tuotannosta, jalostuksesta, jakelusta ja kulutuksesta sekä näihin liittyvien moninaisten tekijöiden välisistä yhteyksistä. Siihen vaikuttavat myös vallitseva talousajattelu sekä sen ylläpitämät arvot, asenteet ja käytännöt. Ruokajärjestelmä tai sen osa on poikkeuksetta aina johonkin paikkaan tai paikkoihin sijoittunutta; niin paikallisiin tai globaaleihin. Koemme tärkeäksi tunnistaa erilaisten tavoitteiden, toteutustapojen ja toteuttajien väliset ristiriidat ja synergiaedut.

Tarkastelemme ruokajärjestelmien moniulotteisuutta monitieteellisillä ja monimenetelmäisillä otteilla. Tutkimusryhmämme työn keskiössä ovat kysymykset tuottajan ja kuluttajan muodostamista yhteisöistä, vaihtoehtoisista ruuan jakelumalleista, ruoan ja energian tuottamisesta paikallisiin symbiooseihin soveltuvasti, ruokaan liittyvistä moninaisista merkityksistä sekä suhteista ja elintarvikkeiden lisäarvoistaimisesta laatujärjestelmiä hyödyntäen. Työskentelemme ajankohtaisten ilmiöiden parissa, joihin lukeutuvat muiden muassa uudistava maatalous, kumppanuusmaatalous, kotitarveviljely ja agroekologiset symbioosit.

Tutkimuksellamme haluamme edistää kestävää ruokamurrosta ja vahvistaa paikallisten ja suomalaisen monimuotoisten ruokajärjestelmien kehittymistä.

 

Asiakaslähtöisyyden kehittäminen lyhyissä jakeluketjuissa (ASKEL)

Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon (ETES)

Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit (StratKIT+)

Innovatiivisia strategioita julkisille ruokapalveluille: Kestävyystyökalu Itämeren alueelle (StratKIT)

Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)

Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta - KURVI

KUMAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta

Maaseudun yhteisöjen kehittämisen maisteriohjelma (RuralCom)

:#nimisuoja2025- Suomalaisen nimisuojan uudet tuotteet, tekijät ja kuluttajat

Saimaa Food & Tourism –kehittämisalustan selvityshanke

Saimaa Taste of Place. Ruoka paikan tunnun ilmentäjänä ja matkailun edistämiskeinona (SToP)

SToP-verkkosivu

Village Social Enterprise learning material, guidance and Network (ViSEnet)

Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla - TUUMA-verkosto

Maatalouden muutos agroekologisten symbioosien ja solumaatalouden avulla - Ympäristövaikutukset ja viljelijöiden sekä kuluttajien näkemykset

Vihreän talouden innovaatiot - Boostia julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön Etelä-Pohjanmaalla (VITALI)

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala - URAKKA

Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla

Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon (ETES)

Luomu 2.0 – Tutkittua tietoa ja käytännön malleja regeneratiivisen luomuviljelyn kehittämisen tueksi

Menestyksekkäiden kansainvälisten kumppanuusprofiilien systematisointi elintarvikejärjestelmän tutkimuksen alalla – verkostoitumisgalleria tutkimussovelluksiin

Ruokasektorin koordinaatiohanke

Ihmistä laajempi talous ekologisen kriisin aikakaudella - maaperäsuhteet, vastavuoroisuus ja toimeentulo uudistavissa maanviljelykäytännöissä