Suupohjan radasta vahvistuva kehityskäytävä

Lue ajankohtainen blogi liittyen Suupohjan rata-hankkeeseen: Rautateiden renessanssi (Julkaistu 19.8.2019)

Seinäjoki-Kaskinen rata (Suupohjan rata) yksi vähäliikenteiseksi luokitelluista radoista

Väyläviraston luokituksen mukaan vähäliikenteisiksi luetaan sellaiset radat, joissa vuotuinen tavaraliikenteen volyymi on alle 300 000 nettotonnia. Vähäliikenteisiä ratoja on Suomessa 23 ja niiden yhteenlaskettu pituus on 952 kilometriä. Joillakin vähäliikenteisistä radoista on myös henkilöliikennettä, mutta pääosin niillä kulkee tavaraliikenne.

Suupohjan rata (Seinäjoki-Kaskinen) on pituudeltaan 112 kilometriä. Vielä 2010-luvun alussa radan tavarakuljetuksen nettovolyymi oli lähes 300 000 nettotonnia, mutta sen jälkeen se on laskenut alle 100 000 tonnin. Maksimivolyymi, 833 000 nettotonnia, saavutettiin vuonna 2007. Keskeinen syy tavakuljetuksen vähenemiseen on Metsä Botnian Kaskisten sellutehtaan lopettaminen vuonna 2009. Suupohjan rata päättyy Kaskisten satamaan, jonka kautta kulkee noin 1,1 miljoonaa tonnia tavaraa vuodessa. Satama on Suomen läntisin. Se on TEN-T satama kuuluen EU:n yhteiseen liikenneverkkoon.

Vähäliikenteisiksi luokitelluilla radoilla on merkittävää käyttämätöntä kuljetuspotentiaalia, jonka hyödyntäminen korostuu ryhdyttäessä toteuttamaan Suomen uutta liikennesuunnittelujärjestelmää.  Liikennejärjestelmän kehittämisen yleisiä yhteiskunnallisia päämääriä ovat Suomen kilpailukyvyn edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus. Raideliikenteellä on asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa keskeinen rooli.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä Suupohjan radan tavaraliikennettä, selvittää henkilöliikenteen käynnistämisen edellytyksiä sekä laatia selvitys radan aluetaloudellisista vaikutuksista. Rautatieliikennettä kehittämällä säästetään energiaa ja parannetaan ympäristön tilaa.

Hankkeen osatavoitteita ovat:

 • Suupohjan radan hyötyalueen yritysten rautatiekuljetuksen edellytykset tavarakuljetuksessa paranevat
 • Suupohjan radan potentiaaliset operaattorit tuntevat yritysten rautatiekuljetuksiin liittyvät odotukset
 • Tuottaa ratkaisuja Suupohjan radan tavarakuljetusten kasvuun: tavoitteena on, että vuonna 2021 tavarakuljetusten määrä radalla on 250 000 nettotonnia
 • Suupohjan metsien hyödyntämisaste nousee nykyisestä 64 %:sta vuoteen 2021 mennessä 80 %:iin
 • Suupohjan radan radanvarsikunnilla on selkeä kuva ja näkemys henkilöliikenteen käynnistämisestä kiskobusseilla
 • Tuottaa uutta tietoa radan mahdollisen sulkemisen vaikutuksista alueen talouteen ja työllisyyteen
 • Tuottaa uutta tietoa radan käytön kasvun aluetaloudellisista vaikutuksista kahden eri kasvumäärän mukaan
 • Tuottaa uutta tietoa vaihtoehtoisten tulevaisuuden skenaarioiden vaikutuksista hiilidioksidipäästöihin

Hankkeen tulokset

Hankkeen avulla tavoiteltavat tärkeimmät tulokset ovat:

 • Vuonna 2021 operaattorit kuljettavat viiden yrityksen tuotteita Suupohjan radalla
 • Vuonna 2021 molemmat Suomessa nyt toimivat operaattorit hoitavat tavarakuljetuksia Suupohjan radalla
 • Vuonna 2021 Suupohjan radalla kuljetetaan 250 000 tuhatta tonnia tavaraa, mikä parantaa ympäristön tilaa hiilijalanjälkeä pienentämällä sekä tieliikenteen sujuvuutta parantamalla
 • Hankkeen tuloksena syntyy yritysten ja operaattoreiden lähtökohdista raportti Suupohjan radan kehittämistarpeista tavarakuljetuksessa
 • Vuonna 2022 Kaskisten sataman tavaraliikenteestä 25 % kulkee rautateitse
 • Vuonna 2020 Teuvan kuormauspaikalta lastataan puutavaraa kokojunakuljetuksena.
 • Suupohjan kunnilla on selkeä kanta henkilöliikenteen kehittämiseen Suupohjan radalla sekä valmiudet hyödyntää avautuvia mahdollisuuksia
 • Hankkeen tuloksena syntyy Suupohjan alueen lähtökohdista raportti kiskobussiliikenteen käynnistämisen edellytyksistä
 • Hankkeen tuloksena syntyy uutta tietoa radan eri vaihtoehtoisten tulevaisuudenkuvien aluetaloudellisista vaikutuksista
 • Hankkeen tuloksena syntyy arvio radan eri vaihtoehtoisten tulevaisuudenkuvien hiilidioksidipäästövaikutuksista

Hankkeen rahoitus

Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluva kehittämishanke ja sitä toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.

Lisätietoja:

Jorma Vierula, Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys, jorma.vierula@bbt.fi
Susanna Kujala, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, susanna.kujala@helsinki.fi
Outi Hakala, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, outi.hakala@helsinki.fi

Ruralia-ratalogo