Maan kasvukunto

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Peltomaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä.

Tähän sivulle kootut materiaalit on tuotettu OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hankkeessa vuosina 2015 - 2019. Hanketta rahoitti Varsinais-Suomen ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 / Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, Luomusäätiö ja Rikalan säätiö sekä viljelijät.

Osa materiaaleista (esityksiä, videoita, tietokortteja) on tallennettu kansalliseen Avointen oppimateriaalien kirjastoon (Aoe.fi). Maan kasvukunto -materiaalit löytyvät ja ovat haettavissa Aoe.fi-palvelun lisäksi museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta Finna.fistä.

Anna palautetta verkkosivuista: ruralia-instituutti@helsinki.fi

Fysikaalinen viljavuus
Kemiallinen viljavuus
Biologinen viljavuus
Maan kasvukunnon kokonaisvaltainen hoito
Tilaesimerkit
Tutkimusraportit, posterit, tiedeartikkelit ja kongressiesitelmät

Tut­ki­mus­ra­por­tit

Tutkimusraportit on julkaistu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Raportteja-sarjassa ja tallennettu Helsingin yliopiston digitaaliseen arkistoon Heldaan, mistä ne ovat kaikkien vapaasti saatavina ja tulostettavina.

 • Raportti: Mangaanin pitoisuudet ja liikkuminen maassa – Havaintoja kasvukunnosta, kokonaisvaltaisesta ravinteenhallinnasta ja mangaanin kierrosta OSMO-hankkeen tiloilta 2015–2018. Pdf.
 • Raportti: Viljelykiertojen vertailutyökalu. Pdf.
 • Raportti: Voiko maan kasvukuntoa kehittää? – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Peltohavaintoja – Aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Kipsi on hyvä maanparannusaine, mutta ei sovellu kaikille lohkoille – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Murukestävyys maan kasvukunnon mittarina – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta. – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Uusia menetelmiä maasta vapautuvan typen määrän arviointiin – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Kationinvaihtokapasiteetin määritys monipuolistaa viljavuustutkimuksen hyödyntämistä – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla? – Tiivistelmä ja pdf
 • Raportti: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon? – Tiivistelmä ja pdf

Tie­dear­tik­ke­lit

 • Do different agronomic soil tests identify similar nutrient deficiencies? Mattila, T. J. & Rajala, J., 2022. Soil Use and Management 38, 1, s. 635-648. https://doi.org/10.1111/sum.12738
 • Estimating cation exchange capacity from agronomic soil tests: comparing Mehlich-3 and ammonium acetate sum of cations. Mattila, T. J. & Rajala, J., 2022. Soil Science Society of America Journal 86, 1, s. 47-50. https://doi.org/10.1002/saj2.20340

Pos­te­rit ja kongres­sie­si­tel­mät

Työkalut - Vertyg
Diaesitykset
Nauhoitteet, verkkoluennot ja videot

Videot, ääni ja PP-esityksen nauhoitukset ja verkkoluennot.

Artikkelit

Ammattilehtiin ja internet-sivuille kirjoitetut artikkelit.

Ammattilehtiin ja internet-sivuille kirjoitetut artikkelit.

Tiedotus

Kasvukuntotiedon levittämisen tilaisuuksien aineistoja sekä uutisia maan kasvukunnosta muissa tiedotusvälineissä.

Kasvukuntotiedon levittämisen tilaisuuksien aineistoja sekä uutisia maan kasvukunnosta muissa tiedotusvälineissä.

In English

Project information and Publications.

OSMO - Osaa­mis­ta maan kas­vu­kun­non hoi­toon 2015 - 2019

Kaikki materiaalit Maan kasvukunnosta ja sen hoidosta

Lisää  OSMO-hankkeesta

Hankkeen tulokset ja mittaukset julkaistiin myös avoimen tieteen Zenodo-palvelimella, jota ylläpitää CERN-tutkimuslaitos: https://doi.org/10.5281/zenodo.3589102.

Materiaalit löytyvät myös Helsingin yliopiston sivuilta:

Tutkimusraportit: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17580

Kaikki julkaistut aineistot:

https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/knowhow-and-tools-for-resource-efficient-soil-health-management-i

OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä – hanke 2015-2019 organisoi parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehitti kasvukunnon hoidon menetelmiä ja välineitä.

La­Pa­Ma - Lan­noi­ta pa­rem­min - las­ku­rit ja ma­te­ri­aa­lit

Lannoitus on uusien haasteiden edessä: Fosforia on kertynyt maahan ja fosforilannoitusta tulisi hallita paremmin. Hivenravinteiden puutteet yleistyvät. Kierrätysravinteita tulee markkinoille yhä enemmän. Lannoitussuunnittelun ja kierrätysravinteiden hyödyntämiseksi on  LaPaMa – Lannoita paremmin  -malli - Toimintatapa hyvään lannoitukseen -hankkeessa julkaistu lannoitelaskuri ja monipuolisesti materiaalia.

Hanke jatkaa OSMO Osaamista maan kasvukunnon hoitoon -hankkeen työtä maan kasvukunnon hoidon työkalujen ja menetelmien kehittämisessä. Lähestymistapa on tieteellinen mutta käytän-nönläheinen ja viljelijän osaamista kehittävä.

LaPaMa-hankkeessa:

 • tuotettiin työkaluja ja toimintatapoja lannoitussuunnitteluun
 • testattiin ja kehitettiin lannoituslaskuria yhdessä viljelijöiden ja neuvojien kanssa
 • julkaistiinn ohjeita ja hyviä käytäntöjä parempaan lannoitukseen

Hanketta toteuttivat Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, ProAgria Etelä-Suomi ja yhteistyöviljelijät 1.12.2018 – 31.7.2019 välillä. Sitä rahoittivat Ympäristöministeriö Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta ja Soilfood Oy.