Asiantuntijat (KESKEN)

Tältä sivulta löydät instituutin asiantuntijat sekä linkit heidän tutkimusprojekteihinsa.
Birge, Traci

Tutkijatohtori

Työskentelen maatalous- ja yhteiskuntatieteiden risteyskohdassa, ja olen erityisen kiinnostunut viljelijäkeskeisten ja kestävien maatalous- ja ruokajärjestelmien rakentamisesta. Olen opiskellut agroekologiaa Helsingin yliopistossa sekä kestävää maataloutta ja kehitystutkimusta Hampshire Collegessa Yhdysvalloissa. Olen maatalous- ja metsätieteiden tohtori.

Tutkimusaiheitani ovat mm. luonnon monimuotoisuuteen liittyvä laadullinen sidosryhmätutkimus, maatalouden ohjauskeinot kuten tulosperusteiset korvaukset, pölyttäjäystävällinen maatalous sekä perinnebiotooppeihin ja luonnonarvoiltaan arvokkaisiin maatalousmaihin liittyvät tutkimusteemat. 

Vuosina 2023–2026 toimin Horizon Europe -rahoitteisen BioMonitor4CAP-hankkeen yhteiskuntatieteellisen työpaketin tutkijana ja toisena vetäjänä. Hankkeen tavoitteena on mm. selvittää maaseudun sidosryhmien monimuotoisuuskäsityksiä ja parantaa toimenpiteiden sosioekonomista hyväksyttävyyttä. Olen Perinnemaisemayhdistyksen varapuheenjohtaja.

Enbuska, Marja

Väitöskirjatutkija

Olen yhteiskuntatieteilijä, jota kiinnostaa maaseudun maahanmuutto. Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi poliittisen historian oppiaineesta, mutta nykyisin tarkastelen maaseudun maahanmuuttoon liittyviä ilmiöitä sosiologisesta näkökulmasta. 

Väitöskirjassani tutkin sitä, mistä maahanmuuttajien kuulumisen kokemukset maaseudun paikallisyhteisöissä rakentuvat. Minua kiinnostaa kotoutumisen kysymykset sekä se, miten paikallisyhteisöjen sosiaaliset, rakenteelliset ja poliittiset tekijät vaikuttavat maahanmuuttajien kuulumisen kokemusten muodostumiseen.

Gaiani, Silvia

Vanhempi tutkija

Johdan parhaillaan viisivuotista tutkimusta ”Yrittäjyys ja innovaatiot elintarvikeketjun kestävyysmuutoksessa”. Vedän myös Interreg Aurora -rahoitteista GENGREEN-hanketta, joka keskittyy vihreään naisyrittäjyyteen Pohjoismaissa, sekä NKJ-rahoitteista hanketta ”A Nordic Baltic framework for sustainable food systems”.

Olen mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa projekteissa, jotka koskevat pohjoismaista ruokajärjestelmää ja ruoka-alan yrittäjyyttä. Opetan UNIPID-verkostossa kurssia “Food entrepreneurship, sustainability and innovation in Africa and in the Nordics”.

Olen yksi Seinäjoella järjestettävän Food Days -tapahtuman järjestäjistä. Tapahtuma pyrkii nostamaan esiin ruoka-alan innovaatioita Suomessa sekä tukemaan pohjoismaista yrittäjyyttä. Olen jäsenenä Una Europa -allianssin kestävyyteen keskittyvässä yhteistyöryhmässä.

Hakala, Outi

Väitöskirjatutkija

Tutkimukseni keskittyy erilaisten ilmiöiden aluetaloudellisiin vaikutuksiin. RegFin-tiimissä olen ollut arvioimassa muun muassa lähiruoan, uusiutuvan energian, liikenneratkaisujen, matkailun ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia alueiden talouteen ja työllisyyteen. Lisäksi toimin maaseutupolitiikkaa edistävissä ja yrittäjyyttä tukevissa hankkeissa.

Olen väitöskirjatutkija uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelmassa (AGFOREE). Väitöskirjatutkimuksessani tutkin, miten kestävyysmuutos kuluttajakäyttäytymisessä vaikuttaa aluetalouksiin ja ilmastonmuutosta aiheuttaviin päästöihin. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri sekä maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Helenius, Juha

Professori

Olen tutkijan ja opettajan työssäni agroekologi; tarkastelen maataloutta ja ruokajärjestelmiä kestävyystieteellisesti ja erityisesti ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Tutkimusryhmäni kanssa olemme kehittäneet agroekologisten symbioosien tuotantojärjestelmämallin, jota olemme ehdottaneet kestävyysmuutoksen tarvitsemaksi malliksi. Teemme tutkimustyötä myös mm. ravinnekierrätyksen ja kierrätysravinteiden parissa, viljely-ympäristöjen luonnon monimuotoisuuden seurannan kehittämiseksi sekä rikkakasvien kemikaalittoman torjunnan menetelmien kehittämiseksi.

Olen agronomi ja maatalous-metsätieteiden tohtori, alun perin maatalouseläintieteessä. Vuodesta 1996 olen toiminut Helsingin yliopiston agroekologian professorin tehtävässä, aluksi maataloustieteiden osastolla ja vuodesta 2019 Ruralia-instituutissa. Vuodesta 2022 toimin lisäksi Strategisen tutkimuksen FOOD-tutkimusohjelman (2019-2025) ohjelmanjohtajana. Ohjaan useita agroekologian ja kestävyystieteen jatko-opiskelijoita.

Honkanen, Anne

Tutkijatohtori

Työskentelen luomuopetuksen ja -tutkimuksen kehittämisen parissa Luomuinstituutin koordinaatioryhmässä. Koulutukseltani olen maatalous-metsätieteiden tohtori (kotieläinten ravitsemustiede ja biotekniikka). 

Erikoisosaamistani ovat laboratoriomenetelmät, joilla voi tutkia rasvahappojen aineenvaihduntaa ja metaanin muodostumista lehmän pötsissä. Olen ollut myös mukana kehittämässä laboratoriomenetelmää luomumaidon todentamiseen.  Suuri intohimoni on yliopiston digiopetuksen ja uuden opetussuunnitelman kehittäminen. 

Hytinkoski, Pekka

Pedagoginen suunnittelija, väitöskirjatutkija

Olen erilaisten paikallisten ja maakunnallisten koulutushankkeiden parissa työskentelevä kasvatustieteilijä. Työnimikkeeni on pedagoginen suunnittelija. Työskentelin aikaisemmin pitkään myös verkko-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen sekä osuustoiminnan yliopistoverkoston koordinoinnin parissa. Minua kiinnostavat erityisesti yrittäjyyskasvatuksen, aikuiskasvatuksen ja uudenlaisten oppimisympäristöjen mahdollisuudet. 

Olen myös Turun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Opettajankoulutuslaitoksen jatko-opiskelija tutkien opettajien oppimista heidän työskennellessään osuuskuntamuotoisen opiskelijayrittäjyyden parissa. 

Jumppanen, Aapo

Yliopistotutkija

Olen politiikan ja historian tutkija sekä ekonomi, joka on työskennellyt asiantuntijana ja projektipäällikkönä maaseutuun liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa vuodesta 2006. Otan aktiivisesti osaa instituuttimme opetustoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 

Asiantuntemusalojani ovat maaseudun ja kaupungin sekä maaseudun ja maailmanpolitiikan välinen suhde, maaseudun elinkeinojen kehittäminen sekä alue- ja luonnonvarahistoria. Kansainvälinen yhteistyöni on suuntautunut EU-jäsenmaiden lisäksi mm. Japaniin ja Turkkiin. Maaseudun uusi aika -lehden päätoimittajan tehtävää hoidin vuosien 2016–2018 aikana. Tällä hetkellä olen Maaseudun uusi aika -yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Kolari, Tiia

Väitöskirjatutkija

Olen väitöskirjatutkija ympäristöalan tieteidenvälisessä tohtoriohjelmassa (DENVI) ja tutkin maatalouden sidosryhmien, kuten viljelijöiden ja maatalousalan yritysten käsityksiä luonnon monimuotoisuudesta. Tutkimuksessani tarkastelen myös, kuinka luonnon monimuotoisuus on osana maatalouden yritystoimintaa. Olen kiinnostunut yritysten mahdollisuuksista tukea ja integroida luonnon monimuotoisuus osaksi toimintaansa. 

Olen valmistunut Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta. Pro gradu -tutkielmassani selvitin, kuinka kemianteollisuuden yritykset raportoivat luonnon monimuotoisuudesta. 

Koppelmäki, Kari

Tutkijatohtori

Toimin tutkijatohtorina ja työni keskittyy kysymykseen siitä, mitä vaikutuksia viljely- ja ruokajärjestelmien muuttamisella on, jos ne perustuisivat paikallisten resurssien nykyistä kestävämpään hyödyntämiseen. Esimerkkinä paikallisesta kiertotalouteen perustuvasta ruoantuotantojärjestelmästä toimii kehittämämme agroekologisten symbioosien malli. Tämän lisäksi minua kiinnostaa, miten ruoantuotanto on linkittynyt alueellisiin ja kansallisiin ruokajärjestelmiin sekä myös globaaliin ruokajärjestelmään. Toimin myös osa-aikaisesti Luomuinstituutin koordinaatioryhmässä.

Taustaltani olen agroekologi. Ruralia-instituutissa olen työskennellyt vuodesta 2020 alkaen erilaisissa ruoantuotannon kestävyyteen liittyvissä hankkeissa.

Kujala, Susanna

Tutkijatohtori

Tutkimukseni keskittyy etenkin erilaisten toimintojen ja muutosten aluetaloudellisiin vaikutuksiin. Toteutan aluetaloudellisten vaikutusten arviointeja RegFin-tiimissä monipuolisesti eri teemoihin liittyen. Arvioinnit ovat koskeneet esimerkiksi lähiruoan käytön, ruokajärjestelmän kestävyysmuutoksen, uusiutuvan energian, liikenneratkaisujen, matkailun ja metsätalouden vaikutuksia eri kokoisten alueiden talouteen ja työllisyyteen. Lisäksi olen mukana maaseutupolitiikan verkostotyössä tukemassa maaseudun elinvoimaisuutta.

Olen erityisesti kestävyysmuutoksen aluetaloudellisista vaikutuksista ja alueellisista eroista kiinnostunut tutkijatohtori. Koulutukseltani olen hallintotieteiden tohtori opintosuuntana aluetiede. Hyödynnän työssäni etenkin monitoimialaisia ja monialueellisia yleisen tasapainon RegFin ja RegFinDyn -malleja.

Lehtinen, Heli

Väitöskirjatutkija

Tieteenalani on agroekologia ja koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Työhöni liittyviä aiheita ovat maatalouden alkutuotannon ympäristökestävyys sekä maatalousympäristön monimuotoisuus.

Teen väitöskirjatutkimusta Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelmassa (AGFOREE). Väitöstyössäni tutkin suomalaisen luomutuotannon kehittämiskohteita uudistavan maatalouden näkökulmasta.

Mäkelä, Matti

Väitöskirjatutkija

Toimin väitöskirjatutkijana erityisesti perinteisen rakentamisen ja pohjalaistalojen parissa. Minua kiinnostavat kulttuuriperintöarvojen lisäksi erityisesti vanhan rakennuskannan ekologisuus ja kestävä rakentamisen tapa. Olen opiskellut kansatiedettä ja musiikkitiedettä ja eräs toimintakenttäni on kansanmusiikin saralla, sillä olen kasvanut kaustislaisessa viuluperinteessä. Tutkimusryhmässämme toimin lähinnä erilaisissa kulttuuriperintöhankkeissa, jotka usein liittyvät vanhaan rakennuskantaan. 

Julkaisuista voi mainita Sulevi Riukulehdon kanssa kirjoitetun Komeat pohjalaistalot -kirjan, joka käsittelee pohjalaistaloperinnettä ja niiden arvopohjaa. Tulevaisuuden kiinnostuksen kohteina on vanhan rakennuskannan käytön ja arvostuksen edistäminen tiedon avulla. Ratkaisut ekologiseen rakentamiseen löytyvät ajalta, jolloin on rakennettu ekologisesti. 

Perttu, Katja

Koulutuspäällikkö

Työskentelen yliopisto-opetuksen ja jatkuvan oppimisen parissa. Työni sisältää muun muassa koulutushankkeiden suunnittelua, toteutusta ja hallinnointia sekä opetuksen strategista kehittämistä. Oppijoiden, työelämän ja alueen tarpeita palvelevien oppimisratkaisujen, palveluiden ja prosessien kehittäminen yhteistyössä eri toimijaverkostojen kanssa on myös osa työtäni. Erityisesti olen kiinnostunut opetuksen työelämäyhteistyöstä ja sen toimintamallien kehittämisestä.

Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri. Vastaan instituuttimme opetus- ja koulutustoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä. Olen mukana maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnassa, Seinäjoen yliopistokeskuksen koulutusryhmässä ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen hallituksessa, joissa pääsen seuraamaan korkeakoulutusta monesta näkökulmasta.

Rantanen, Manu

Projektipäällikkö, väitöskirjatutkija

Olen erilaisissa aluekehitykseen liittyvissä tutkimus- ja kehittämistehtävissä pitkään toiminut maantieteilijä. Viime vuosina olen keskittynyt tutkimaan monipaikkaisuutta aluekehitystekijänä erityisesti monipaikkaisten asukkaiden toimijuuden ja paikkasuhteen näkökulmista. Monipaikkaisuus on ilmiö, jonka merkitys on jatkuvasti kasvanut yhteiskunnallisesti. Sen kautta on myös mahdollista ymmärtää aluekehityksen dynamiikkaa laajemmin.

Käytännössä olen toteuttanut erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Monet niistä liittyvät monipaikkaistumiseen maaseutuja ja kaupunkeja yhdistävänä tekijänä. Myös jatkossa olen avoin yhteistyöhön tässä aihepiirissä eri toimijoiden kanssa.

Rinne-Koski, Katja

Väitöskirjatutkija

Olen maaseutututkijaksi identifioituva hallintotieteilijä, jota kiinnostaa paikallisyhteisöt. Kiinnostuksen kohteeni liittyvät erityisesti yhteisötalouteen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, kokemukselliseen kotiseutututkimukseen sekä monipaikkaiseen asumiseen.

Viimeaikaisia tutkimusteemojani ovat olleet maaseudun paikallisyhteisöjen omaehtoisen palvelutuotannon tukeminen ja kehittäminen yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden keinoin, kotiseutukokemusten rakentuminen sekä monipaikkainen kuntalaisuus, joka on myös väitöskirjani aiheena. 

Riukulehto, Sulevi

Tutkimusjohtaja

Olen johtanut alueiden ajallista tutkimusta Ruralia-instituutissa vuodesta 2011. Aluehistoriassa huomio suuntautuu kansallisen historiankirjoituksen sijasta alueellisiin ilmiöihin ja rakenteisiin – siis historiaan, jossa alueilla ja niiden rajoilla on erityinen merkitys. Kulttuuriperinnön tutkimus käsittää maaseudun aineellisen ja aineettoman kulttuurin koko kirjon, kuten kielen, musiikin, rakennukset, taiteet, elintavat, perinteet ja uskomukset. Ryhmäni on tehnyt runsaasti maaseutuasumiseen ja kotiseudun kehittämiseen liittyviä hankkeita.

Aluehistoria ja kulttuuriperintö yhdistyvät kotiseudun tutkimuslinjassa. Olen rakentanut kokemuksellisen kotiseudun teoriaa vuodesta 2004. Ruralia-instituutissa ryhmäni on johdonmukaisesti kehittänyt myös kotiseudun käsitteitä ja tutkimusmenetelmiä sekä tehnyt tapaustutkimuksia. 

Oman tutkijaurani aloitin 1990-luvulla kulutus- ja elintasohistoriasta. Dosentuurini ala Jyväskylän yliopistossa on taloudellisten aatteiden oppihistoria.

Tärkein kansainvälinen toimintaympäristöni on International Society for Regional History, ISRH, jota olin perustamassa vuonna 2021 ja jonka johtoryhmän varapuheenjohtajana toimin. North-Westin yliopistossa Etelä-Afrikassa olen sosiaalisen transformaation ylimääräinen professori.

Ryynänen, Toni

Vanhempi tutkija

Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden tohtori sekä kuluttajaekonomian dosentti.  Vedän tutkimusryhmää ”Ihminen digitaalisissa ja kestävissä talouksissa”, jossa tutkimus yhdistää ihmisten kokemukset heidän näkökulmistaan laajasti ymmärretyn kaksoissiirtymän haasteisiin. Yhteiskuntatieteellisesti ja laadullisesti orientoituneena tutkijana hyödynnän työssäni laajasti erilaisia lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja.

Ryhmän tutkimushankkeet ovat liittyneen pääosin kolmeen pääteemaan: solumaatalouden sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin merkityksiin, sidosryhmien näkökulmien tutkimiseen ruokajärjestelmäkysymyksissä ja digitalisaation hyödyntämiseen aluekehittämisessä. Ohjaan myös väitöskirjoja kolmessa tohtoriohjelmassa (PYAM, DENVI ja AGFOREE). 

Suutari, Timo

Projektipäällikkö, väitöskirjatutkija

Työskentelen monitieteisen maaseutututkimuksen parissa. Koulutukseltani olen aluetieteilijä ja tarkastelen maaseutua lähinnä talousmaantieteen, humanistisen maantieteen ja hallintotieteiden tutkimusnäkökulmista. Erityisesti maaseutualueiden kehitykseen vaikuttaminen on ollut lukuisten tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeiden keskiössä.   

Tutkimusilmiöiden kirjo on vaihdellut Ruralia-instituutissa vietettyjen yli 20 vuoden aikana maakunnallisen kulttuuritoiminnan tutkimuksesta pienyritysten yhteiskuntavastuuseen ja ihmisten kuulumisen ja kotiseutukokemuksen rakentumisen tutkimukseen. 

Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat tietoyhteisöjen toiminta, yliopistojen kolmas tehtävä ja aluevaikuttavuus sekä maaseudun kulttuuriset representaatiot. Osallistun aktiivisesti instituutin opetustoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 

Suvanto, Hannele

Väitöskirjatutkija

Olen ruoantuotannon ja yrittäjyyden ilmiöistä kiinnostunut ekonomi, joka on työskennellyt asiantuntijana useissa erilaissa yrittäjyyteen ja maatalouteen liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa vuodesta 2005 lähtien. Tutkimusteemoja ovat olleet esimerkiksi elintarvikeketjun liiketoimintasuhteiden johtaminen, yrittäjyysidentiteetit, maatilayrittäjyys, strateginen johtaminen, ruoantuotannon tulevaisuusymmärrys, lyhyet jakeluketjut ja kumppanuusmaatalous (CSA). Olen ollut kehittämässä muun muassa yritysten resilienssiä, digitalisaatiota ja asiakaslähtöisyyttä. 

Väitöskirjatutkimukseni tarkastelee yrittäjyysidentiteetin, psykologisen omistajuuden ja luottamuksen vaikutuksia elintarvikeketjun asymmetrisissä liikesuhteissa. Minua kiinnostaa, miten erilaiset identiteetit ja omistajuus heijastuvat yrittäjien päätöksiin. Tässä aikakaudessa ruokajärjestelmän murros ja kestävä kehitys luovat tutkimukselle mielenkiintoisen ja haastavan kontekstin.   

Trogen, Ada

Väitöskirjatutkija

Tutkin ja kehitän maaseutua erilaisissa hankkeissa erityisesti maaseudun yrityksiin ja hyvinvoinnin eri ulottuvuuksiin liittyen. Olen työskennellyt viime vuosina muun muassa yhteisölähtöiseen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, Green Careen, naisten yrittäjyyteen ja ruoan lyhyisiin jakeluketjuihin liittyvissä hankkeissa.

Väitöskirjaani teen poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten (PYAM) tohtoriohjelmaan ja se käsittelee maaseudun naisten hyvinvointia kyvykkyyksien, mahdollisuuksien ja valinnanvapauden näkökulmista. Taustaltani olen viittomakielen tulkki (AMK) ja sosiaali- ja terveyshallintotieteiden maisteri.

Tuomaala, Anni

Väitöskirjatutkija

Tutkin digitaalisen ja vihreän siirtymän edellytyksiä kestävässä aluekehityksessä INNOCAP-hankkeessa. Hankkeessa selvitän kaksoissiirtymää mahdollistavia tekijöitä hyödyntäen paikkatietojärjestelmiä (GIS). 

Olen väitöskirjatutkija ympäristöalan tieteidenvälisessä tohtoriohjelmassa (DENVI). Tarkastelen väitöskirjatutkimuksessani kaksoissiirtymän sosioekonomisia vaikutuksia, alueellisia eroja sekä mahdollisuuksia. Taustani on maantieteessä ja tein pro graduni hiiliviljelyn vaikutuksesta peltokasvien yhteyttämiseen Suomessa satelliittimittausten perusteella. 

Töyli, Päivi

Projektipäällikkö, väitöskirjatutkija

Työskentelen ruoka-alan ja maaseudun kehittämisen parissa. Maaseutupolitiikan verkostotyön kautta olen tukemassa maaseudun elinvoimaisuutta.

Lähiruoka-alan ja pk-elintarvikeyrittäjyyden edistämistä olen toteuttanut yli 15 vuoden ajan yhdessä laajan ruoka-alan yhteistyöverkoston kanssa. Toimin valtakunnallisen ruokasektorikoordinaation projektipäällikkönä ja siihen liittyen aktivoin ruoka-alan toimijoita yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon sekä rakennan toimijoiden välisiä verkostoja. Toimitan Aitoja makuja -lehteä ja aitojamakuja.fi -verkkosivua.

Koulutukseltani olen maantieteilijä ja väitöskirjatutkimuksessani tutkin kehittämistoiminnan vaikutuksia paikallisruoan toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin, niihin vaikuttaneisiin tekijöihin ja ilmiöihin.

Umeda, Ryo

Väitöskirjatutkija

Olen toiminut Ruralia-instituutissa vuodesta 2019 lähtien apurahatutkijana ja väitöskirjatutkijana osana Ihminen digitaalisissa ja kestävissä talouksissa -tutkimusryhmää. Väitöskirjassani tutkin Japanin furusato noozei -kotiseutulahjoitusjärjestelmää ja alustatalouden soveltamista julkiselle sektorille etenkin aluekehittämisen näkökulmasta. 

Koulutukseltani olen kielitieteilijä, mutta tutkimukseni on lähestymistavaltaan monitieteistä. Väitöstutkimuksessani tarkastelen yhteiskuntatieteellisin aineistoin ja menetelmin järjestelmässä toimivien japanilaisten alustayritysten ja kuntien vuorovaikutussuhteita sekä jäsennän digitaalisten alustojen tuomia mahdollisuuksia ja haasteita julkisen sektorin systeemitason innovaatioita hahmoteltaessa. Tutkimusintresseihini kuuluvat alustatalous, alustaekosysteemit ja alustoituminen yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden näkökulmista. 

Unnbom, Mari

Koordinaattori, väitöskirjatutkija

Toimin Strategisen tutkimuksen FOOD-tutkimusohjelmassa (2019–2025) ohjelmakoordinaattorina. Ohjelmassa etsitään keinoja ja ratkaisuja, joilla edetään kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää.

Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri agroekologian syventävillä opinnoilla. Olen väitöskirjatutkija uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelmassa (AGFOREE). Väitöskirjatutkimuksessani tutkin, miten erilaiset ruuan tuotannon ja kulutuksen järjestelmistä ja teollisuuden ravinteikkaista jätteistä ja sivuvirroista jalostetut kierrätyslannoitteet ja maanparannusaineet vaikuttavat peltomaan biologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin, peltokasvien ravinteiden ottoon ja sadonmuodostukseen.

Uusitalo, Eeva

Tutkimuskoordinaattori

Tieteellinen taustani on kulttuurintutkimuksessa. Olen etnologi, jonka tutkimusta profiloi erityisesti etnografinen tutkimusote. Tekemiseni aihepiiri vaihtelee, mutta minua inspiroi erityisesti maaseudun tarkastelu muistakin kuin ihmisnäkökulmista. Olen kiinnostunut tuomaan tutkimuksen piiriin asioita, jotka usein jäävät näkymättömiin tai joita ei ole pidetty tutkimisen arvoisina. Pitkäaikainen ihastukseni on aineellisen kulttuurin tutkimus.

Koulutukseltani olen filosofian tohtori. Väitöskirjani käsitteli kylien ajallisuuksia ja aineellisuuksia. Ruralia-instituutissa työnkuvaani kuuluu myös Ruralia-instituutin Visiting Scholar -ohjelman koordinointi.

Väisänen, Hanna-Maija

Hankekoordinaattori, väitöskirjatutkija

Työskentelen erilaisissa ruoka-alaan liittyvissä kehittämis- ja tutkimustehtävissä. Reilun parinkymmenen vuoden aikana asiantuntemusaloikseni ovat muotoutuneet luomuelintarviketuotanto, ruokaan liittyvät paikalliset arvoketjut, ruokamatkailu ja kestävä matkailu. Johdan myös Kestävät ruokajärjestelmät -asiantuntijaryhmää.

Koulutukseltani olen vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut ekonomi. Työn alla olevassa väitöskirjassani tutkin matkailijan näkökulmasta kestävyyden roolia yhdellä elämyskuluttamisen osa-alueista eli matkailussa.