Uusi koulutus tukee katsomusdialogin toteutumista koulussa

Helsingin yliopistossa käynnistyy ensi syksynä opettajien täydennyskoulutuskurssi katsomusdialogin toteuttamisesta koulussa.

Katsomusdialogi koulun arjessa –kurssilla käydään läpi niin tutkimuspohjaista tietoa kuin käytännön taitoja dialogisuuden harjoittamisesta oppitunneilla ja koulun toiminnassa. Verkossa järjestettävä koulutus järjestetään syksyllä 2.9.–15.12.24 ja uudelleen keväällä 15.1.–15.4.25.

–  Opettajat ovat kertoneet tarvitsevansa lisää kohdennettua täydennyskoulutusta liittyen niihin käytännön kysymyksiin ja toteutuksiin, joita katsomusten moninaisuus kouluissa tuo, hankkeen projektisuunnittelija, väitöskirjatutkija Heidi Rautionmaa kuvailee.

Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen ja siinä käydään läpi niin tutkimuspohjaista tietoa kuin käytännön taitoja dialogisuuden harjoittamisesta oppitunneilla ja koulun toiminnassa.

– Käsittelemme yhdessä esimerkiksi sitä, miten eri tavoin ajattelevien oppilaiden kanssa keskustellaan rakentavasti ja toisia kunnioittavasti elämäntapoihin sekä arvoihin liittyvistä vaikeista kysymyksistä sekä oikeassa olemisen vaateesta ja miten opitaan elämään yhdessä epävarmuuden kanssa.

Katsomusdialogi ohjaa moninäkökulmaisuuteen

UNESCO-professori Arto Kallioniemi näkee, että koulutus antaa valmiuksia edistää dialogitaitoja oppilaiden kanssa, jotta voidaan rakentaa rauhanomaista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa, jossa kaikki sen jäsenet kokevat olonsa osalliseksi, turvalliseksi ja hyväksytyiksi. 

– Tällä hetkellä yhteiskunta on polarisoitumassa. Yhteisöllisyys on yksi tapa hillitä polarisaatiota. Katsomusdialogin avulla rakennetaan yhteisöllisyyttä ja luodaan siltoja eri tavalla ajattelevien ihmisten välille. Siltojen ja vuorovaikutuksen rakentaminen on oiva tapa lisätä ymmärrystä ja kykyä asettautua toisen asemaan ja sitä kautta rakentaa yhteiskuntaa, jossa sen jäsenet kunnioittavat ja arvostavat toisiaan, Kallioniemi sanoo.

Dialogisuus menetelmänä ja tavoitteena tukee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteuttamista. 

– Dialogiharjoitukset onnistuessaan ohjaavat eri näkökulmien rakentavaan pohtimiseen tai itsestäänselvyytenä pidettyjen oletusten reflektointiin. Katsomustietoisuus auttaa ymmärtämään tiedon, asenteiden ja toiminnan taakse kätkeytyviä arvoja ja katsomuksellista perustaa, Rautionmaa katsoo.

Dialogin avulla voidaan käsitellä ajassa ilmeneviä haasteellisia ja vaikeita teemoja, joita uskonnot ja katsomukset sekä niiden vuorovaikutus voivat synnyttävät. 

Katsomusdialogi edistää demokratiaa

Projektisuunnittelija, väitöskirjatutkija Selja Koposen mukaan uusi täydennyskoulutus edistää samalla myös globaali- ja demokratiakasvatusta koulussa.

– Avoin ja keskusteleva luokkahuoneen ilmapiiri edistää tutkimustenkin mukaan demokratiakasvatuksen toteutumista. Avoimuuden rakentumista haastaa usein kuitenkin eri taustoista tulevien oppilaiden mielipiteiden erilaisuus ja näkemysten jakautuminen. Valitettavasti esimerkiksi moni yläkoulun opettajista kokee, että heidän saamansa koulutus ei ole antanut heille riittävästi valmiuksia demokratiakasvatuksen toteuttamiseen, kuvailee Koponen.  

Dialogitaitojen kartuttamisen lisäksi koulutuksessa pohditaan omaa katsomusta ja suhtautumista eri tavoin ajattelevaan erityisesti opettajan ammatti-identiteetin kautta. Kurssilla käsitellään myös katsomuksen muodostumista sekä katsomuksellisen identiteetin rakentumista ja kehittymistä. 

Täydennyskoulutuskurssi on Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn tuottama ja Opetushallituksen rahoittama.

 

**

Katsomusdialogi koulun arjessa -kurssi on suunnattu erityisesti perusopetuksen opettajille mutta se sopii kaikille opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle. Kurssi on maksuton ja sille voi ilmoittautua 13.11. asti.

Lisätietoja