Arviointi ja tutkimus

KUPERA-hankekokonaisuudessa on kartoitettu eri oppiaineiden oppimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutettu kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen.
Rauhankasvatus opetuksessa

Rauhankasvatus opetuksessa -hankkeessa ideoidaan ja kirjoitetaan yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa oppaan rauhankasvatuksen tueksi eri oppiaineiden arkeen. Hankkeessa toteutetaan kyselytutkimus ja haastatteluita, joiden avulla saadaan tutkimusperustaista tietoa oppaan tueksi ja samalla koostamme rauhankasvatuksen opetukseen eri oppiaineissa esimerkkejä.

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuus opetuksessa

Osana KUPERA-hankekokonaisuutta on tutkittu, miten kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuus näkyy perusopetuksen oppimateriaaleissa ja miten opetusta ja oppimateriaaleja voitaisiin kehittää. Vuosina 2019-2021 toteutetun arviointi- ja tutkimushankkeen tulokset on koottu raporttiin ja tulosten pohjalta on laadittu suosituksia opetuksen tueksi.