KUKAKI-podcast
KUKAKI-podcastissa keskustellaan kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen liittyvistä aiheista.

Jaksot ovat vapaasti kuunneltavissa alla olevista linkeistä.

Jaksot

KUKAKI-podcast, kausi 2, jakso 1: Koulu ja varhaiskasvatus moninaisina oppivina yhteisöinä

Tässä podcastissa "Koulu ja varhaiskasvatus moninaisina oppivina yhteisöinä" opettajat Kaarina Karasti ja Heini Salopelto keskustelevat siitä, mitä tarkoittaa, että koulu ja varhaiskasvatus ovat oppivia yhteisöjä. Podcastin kuunneltuasi voit pohtia seuraavia kysymyksiä: 1. Löysitkö jotain uusia näkökulmia oppivan yhteisön käsitteeseen tai saitko ideoita osallisuuden lisäämiseen? 2. Miten opetus- ja kasvatustyötä ohjaavien dokumenttien ihanteet vastaavat todellisuutta sinun työssäsi tai kokemuksissasi?

KUKAKI-podcast, kausi 2, jakso 2: Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja kotikansainvälisyys

Tässä podcastissa projektikoordinaattori Habiba Ali sekä Siirtolaisinstituutin tutkija Marja Tiilikainen keskustelevat kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä sekä kotikansainvälisyydestä Heidi Rautionmaan johdolla. Vaatii taitoa ja ennen kaikkea halua toimia kulttuurienvälisissä vuorovaikutustilanteissa. Kyse ei kuitenkaan ole vain yksittäisen opettajan tiedoista, vaan koko yhteisön osaamisesta ja halusta oppia. Kuunneltuasi podcastin, voit pohtia seuraavia kysymyksiä: 1. Miten perheiden ja kotien kulttuurinen, katsomuksellinen ja/tai kielellinen moninaisuus näkyy työssäsi? 2. Miten moninaisuutta on huomioitu käytännössä työyhteisössäsi voimavarana? 3. Jos voisit muuttaa työssäsi jonkin asian oppivan yhteisön ja kodin yhteistyön näkökulmasta, mitä muuttaisit ja miksi? 4. Mikä jäi mietityttämään kulttuurin, kielen ja katsomuksen sekä identiteetin välisestä yhteydestä?

KUKAKI-podcast kausi 2, jakso 3: Dialogisen ja tutkivan ajattelun pedagogiikka koulun kehittämisen mahdollisuutena

Sanna Isopahkala ja Tuukka Tomperi keskustelevat Heidi Rautionmaan kanssa aiheenaan "Dialogisen ja tutkivan ajattelun pedagogiikka koulun kehittämisen mahdollisuutena". Opettajat Tuukka ja Sanna keskustelevat vuorovaikutus- ja tunnetaitojen merkityksestä oppivassa yhteisössä. Yhdessä he pohtivat, miksi tunnetaidot ovat tärkeitä ja kuinka ne voidaan liittää osaksi opetusta. Podcastissa mietitään myös, miten rakentaa oppimista ja kasvua tukevia vuorovaikutustilanteita. Kuunneltuasi podcastin voit miettiä seuraavia kysymyksiä: 1. Minkälaisia kytköksiä tai limittäisyyksiä löydät osallisuuden, toimijuuden sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen välillä? 2. Mitä konkreettisia asioita voisit kuulemastasi hyödyntää omassa työssäsi? 3. Sanna puhuu tutkimuksessaan "jaetusta tilasta". Tunnistatko vastaavia kokemuksia omasta työstäsi tai pystytkö palauttamaan mieleesi kokemuksen tällaisesta tilanteesta? Minkälaisia tunteita sinulla siihen liittyy? 4. Minkälaisia haasteita jaetun tilan muodostumiselle voi kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuusnäkökulmasta (l. KUKAKI) opetus- ja kasvatustilanteessa olla? 5. Minkälaisia mahdollisuuksia tunne- ja vuorovaikutustaidot antavat KUKAKI-tietoiseen opetustyöhön?

KUKAKI-podcast kausi 2, jakso 4: Kouluyhteisön jäsenten yksilöllisyyden arvostaminen ja oppilaiden identiteetin tukeminen

Podcastissa Henri Satokangas keskustelee tutkijatohtori Saija Benjaminin, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry:n toiminnanjohtaja Marja Laineen ja väitöskirjatutkija Niina Putkosen kanssa kouluyhteisön jäsenten yksilöllisyyden arvostamisesta ja oppilaiden identiteetin tukemisesta. Kuunneltuasi podcastin voit pohtia seuraavia kysymyksiä: 1. Minkälaisia ajatuksia ja näkökulmia löydät osallisuuden ja yksilöllisen kohtaamisen teemoihin? 2. Minkälaisia uusia näköaloja identiteetti jatkuvana prosessina sinulle avasi? 3. Mitkä seikat jäivät keskeisinä mieleesi kulttuuri-identiteetin käsitteestä?

KUKAKI-podcast kausi 2, jakso 5: Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus koulussa

Podcastissa professori Arto Kallioniemi ja väitöskirjatutkija Tuija Kasa keskustelevat Selja Koposen kanssa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta, johon tunteet liittyvät myös erottamattomasti. Monissa tunne- ja vuorovaikutustaitoja käsittelevässä työskentelyssä ihmisoikeudet ovat implisiittisesti eli epäsuorasti läsnä. Podcastissa Tuija kertoo juridisten sopimusten tavoitteena olevan, että jokainen lapsi ja nuori voisi kokea turvallisuuden tunnetta esimerkiksi koulussa taustastaan riippumatta. Arton mukaan ihmisoikeuskulttuuria ilmentävässä koulussa moninaisuuteen suhtaudutaan rakentavasti. Molemmat nostavat esiin sen, että jokaisen lapsen ja nuoren kasvun kannalta olennaista on, että hän kokee tulevansa nähdyksi omana itsenään ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Kuunneltuasi podcastin voit pohtia seuraavia kysymyksiä: 1. Minkälaisia yhteyksiä rakennat tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen välille? 2. Miten liität tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen tai kasvatukseen? 4. Tarkastele omaa työympäristöäsi ja kouluyhteisöäsi. Miten lapsen oikeudet on siinä huomioitu? Onko ne sanoitettu tai huomioitu implisiittisesti eli epäsuorasti vai eksplisiittisesti eli selvästi ja suorasti? 5. Minkälaisia tunteita liität näkymättömyyden kokemukseen? Miten ne vaikuttavat oppimiseen ja hyvinvointiin?

KUKAKI-podcast kausi 2, jakso 6: Katsomuksen käsite, katsomusten moninaisuus ja identiteetti

Podcastissa filosofian tohtori, teologian maisteri, katsomusaineiden yliopisto-opettaja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja evankelis-luterilaisen uskonnon, elämänkatsomustiedon ja psykologian aineenopettaja Marjaana Kavonius ja filosofian maisteri, islamin uskonnon ja katsomusaineiden opettaja Saarah Korpi keskustelevat Heidi Rautionmaan kanssa katsomuksen käsitteestä, katsomusten moninaisuudesta ja identiteetistä. Kuunneltuasi podcastin voit pohtia seuraavia kysymyksiä: 1. Miten kuvailisit omaa katsomustasi? 2. Miten podcastissa kuultu katsomuksen määritelmä asettuu omiin käsityksiisi ja tietorakenteisiisi? 3. Tunnistatko Marjaanan mainitsemat "marinadit" omassa työssäsi tai työyhteisössäsi? Minkälaisissa konkreettisissa asioissa ne näkyvät? 4. Minkälaisia yhteyksiä näet niin sanotun hybridikatsomuksellisuuden ja identiteetin välillä?

KUKAKI-podcast, kausi 1, jakso 1: Koulu kaikille - kokemuksia ja koulumuistoja

Tässä jaksossa nuoret aikuiset Mina Khan ja Eyüp Yilmaz kertovat Salla-Maaria Suuriniemelle ja kuulijoille kokemuksiaan kouluyhteisöjen moninaisuudesta sekä jakavat omia koulumuistojaan. Jaksossa pohditaan sitä, millaiset asiat kouluyhteisössä luovat osallisuutta ja miten koulut entistä paremmin voisivat huomioida oppilaiden kulttuurisen, katsomuksellisen ja kielellisen moninaisuuden.

KUKAKI-podcast, kausi 1, jakso 2: Moninainen kouluyhteisö ja koulun johtaminen

Tässä jaksossa virka-apulaisrehtori Suaad Onniselkä, Helsingin normaalikoulujen johtava rehtori ja koulutusjohtamisen dosentti Tapio Lahtero ja Helsingin yliopiston uskonnondidaktiikan ja UNESCO professori, kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaani Arto Kallioniemi keskustelevat Anita Jantusen johdolla moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta koulun johtamisen näkökulmasta. KUKAKI-podcast-sarja on osa Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen koulu: yhteisöllisyys, opetus ja arviointi -kurssia, joka on tuotettu Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn organisoimassa KUPERA-hankekokonaisuudessa, jota rahoittaa Opetushallitus. Podcast- jakson tesktivastine löytyy kurssialustalta osion 2.3 liitteenä.

KUKAKI-podcast, kausi 1, jakso 3: Monet kielet luokassa – monikielinen pedagogiikka ja monikielisyys

Tässä jaksossa opettaja ja väitöskirjatutkija Salla-Maaria Suuriniemi, luokanopettaja Tiina Kähärä sekä oman äidinkielenopettaja Elvira Mygänen keskustelevat monikielisyyden hyödyntämisestä ja tukemisesta koulussa erityisesti alaluokkien opettamisen näkökulmasta. Jaksossa keskustellaan siitä, millä tavoin ja miksi oppilaiden osaamat eri kielet tulisi olla keskeinen osa oppimista ja luokan toimintaa. Jakson vieraat ovat tehneet pitkän uran monikielisissä kouluissa, ja keskustelussa he tuovat esiin monia positiivisia näkökulmia koulun kielelliseen moninaisuuteen sekä kumoavat yleisimpiä pelkoja tai huolenaiheita monikieliseen oppimiseen ja eri kielten käyttöön liittyen. Podcast on osa Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen koulu: yhteisöllisyys, opetus ja arviointi -kurssia. Podcast-jakson tekstivastine löytyy kurssialustalta.

KUKAKI-podcast, kausi 1, jakso 4: Kielitietoinen oppimisen tuki käytännön opetustyössä, opettajanäkökulmia

Tässä jaksossa projektisuunnittelija ja suomen opettaja Kaarina Karasti, valmistavan opetuksen opettaja ja kasvatusalan kehittämispuolen projektikoordinaattori Hannaleena Maarianvaara sekä laaja-alainen erityisopettaja Karoliina Holmström keskustelevat kielitietoisesta oppimisen tuesta. Podcast-jaksossa otetaan hyvin käytännönläheinen opettajanäkökulma aiheeseen ja nostetaan esiin opetusarjen haasteita, hyviä käytänteitä ja kehittämisideoita. Podcast-jakson tekstivastine löytyy kurssialustalta osion 4.1. liitteenä.