Tutkimus
Tutkimuksessamme tarkastellaan opiskelijoiden hyvinvointia sekä siihen vaikuttavia tekijöitä kolmen vuoden seurantatutkimuksella kandiopintojen aikana.

Tavoitteenamme on myös kehittää yliopisto-opiskelijoille integroitu interventio tukemaan opiskelijoiden stressinsietokykyä ja hyvinvointia sekä elinikäisen oppimisen taitoja. Tarkoituksenamme on tutkia hyvinvoinnin muutoksia intervention aikana ja sen seurauksena. Pyrimme tunnistamaan potentiaaliset opiskelijaryhmät, joilla on todennäköisesti ongelmia yliopistossa ja joilla on suurempi riski kärsiä opiskeluihin liittyvästä työuupumuksesta. Tutkimuksemme yhdistää sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä ja biofysikaalisia mittauksia.

Tutkimuksemme alkoi pilottikurssilla syksyllä 2017 ja jatkui keväällä 2018. Interventio alkoi syksyllä, joten tutkimuksemme aloitettiin pienessä mittakaavassa jo vuoden 2017 lopulla. Projektimme on tällä hetkellä suunniteltu kestämään vuoteen 2023 asti. Käynnistimme tämän hankkeen, sillä olimme erittäin huolestuneita siitä, kuinka huonosti opiskelijat voivat ja siitä, että he ovat uupumuksen partaalla. Oli tarpeen kehittään jotain, millä opiskelijoita voitaisiin auttaa. Toiseksi, on mahdotonta kehittää omaa asiantuntijuuttaan (opiskella laadukkaasti), jos voi huonosti. Yliopistoissa, joiden tavoitteena on tarjota asiantuntijoita työelämän tarpeisiin ja ratkomaan monimutkaisia ​​tulevaisuuden ongelmia ja kysymyksiä, vaaditaan hyvää osaamista sekä hyvinvointia, sekä ennen kaikkea tapoja pystyä toimimaan stressin ja paineen alla (ja ehkä riittämättömyyden tunteiden kanssa, huomioiden monet isot nykyajan haasteet). Siksi halusimme kehittää jotain, joka voi olla ratkaisu näihin ongelmiin, ja uskomme, että tämä on yksi mahdollinen ratkaisu.