Tietoa projektista

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu (SchoolWell) -hanke on strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama monitieteinen konsortio. Keskeisenä tavoitteenamme on vaikuttaa suomalaisen peruskoulun ytimeen, arkiseen pedagogiseen toimintaan, ja luoda yhdessä lasten, nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien aikuisten kanssa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista tukevia ratkaisuja.

Tulevaisuutemme riippuu lasten ja nuorten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista: heidän valmiudestaan rakentaa hyvää elämää, oppia ja luoda uutta, toteuttaa itseään sekä rakentaa hyvinvoivia yhteisöjä ja yhdenvertaista yhteiskuntaa. Yksilötasolla lapsen ja nuoren fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi ennustaa voimakkaasti myönteistä elämänkulkua. Varhaiset hyvinvoinnin ongelmat puolestaan altistavat kielteisille kehityspoluille. Hyvinvoinnilla tai sen puutteella on kauaskantoisia sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia kerrannaisvaikutuksia paitsi yksilölle itselleen, myös hänen läheisilleen ja laajemmin yhteiskunnalle.

Vaikka suurin osa suomalaisista lapsista ja nuorista voi paremmin kuin koskaan, monet heistä kokevat haasteita jollakin hyvinvoinnin alueella. Esimerkiksi ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden kokemukset ovat selkeästi kasvussa. Hyvinvointiongelmien kirjo on moninainainen ulottuen aina sosiaalisesta syrjäytymisestä fyysisen aktiivisuuden haasteisiin. Ongelmat myös kasautuvat ja pieni, mutta kasvava joukko lapsia ja nuoria kokee ongelmia useilla hyvinvoinnin alueilla. Lasten ja nuorten hyvinvointierot kasvavat kiihtyvällä tahdilla, mikä väistämättä heikentää lasten ja nuorten mahdollisuuksia kasvaa mielekästä elämää eläviksi aikuisiksi, jotka kykenevät ottamaan vastuun toimivasta yhteiskunnasta.

Yksi merkittävimmistä lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristöistä on peruskoulu, jossa kaikki suomalaiset lapset ja nuoret viettävät merkittävän osan päivästään. Koulu tarjoaa pitkäkestoisen ympäristön paitsi oppimiseen myös lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen, ja sen vaikutukset kantautuvat vuosikymmenien päähän. Koululla onkin mahdollisuus omalta osaltaan myötävaikuttaa hyvinvointiongelmien ratkaisemiseen ja ennen kaikkea niiden ennaltaehkäisemiseen. Koulun toimintaa, oppimista ja vuorovaikutusta ohjaavat pedagogiset ratkaisut voivat oppimisen ohella edistää myös kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu (SchoolWell) -hankkeessa luomme tutkimukseen perustuvia, kestäviä ja vaikuttavia sosio-pedagogisia ratkaisuja oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin samanaikaiseen edistämiseen peruskoulussa. Hankkeemme pyrkii tukemaan oppilaiden myönteisiä opiskelu- ja elämänkulkuja sekä edistämään yhdenvertaisuutta rakentamalla kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa kouluyhteisöä.

Lue tilannekuvaraportistamme lisää.

Tavoitteenamme on
  • luoda resursseja oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen osana koulun sosio-pedagogisia käytäntöjä, sekä
  • rakentaa yhteiskehittämiseen pohjautuvaa ja tutkimusperustaista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ekosysteemiä suomalaiseen peruskouluun.
Työvaiheet

Hankkeemme ensimmäisessä työvaiheessa keskitymme tunnistamaan oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen liittyviä yhteisiä tekijöitä. Lisäksi tunnistamme aiemmissa tutkimuksissa tehokkaiksi havaittuja työtapoja ja interventioita oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi koulussa. Toteutamme tämän työvaiheen laajojen kansallisten ja alueellisten väestöpohjaisten aineistojen, meta-analyysien ja systemaattisten kirjallisuuskatsausten avulla. 

Toisessa vaiheessa luomme ensimmäisen vaiheen pohjalta koulun ammattilaisten ja oppilaiden kanssa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista tukevia sosio-pedagogisia ratkaisuja. Toimintaan osallistuu satoja viides- ja seitsemäsluokkalaisia oppilaita kymmenestä tutkimukseen osallistuvasta koulusta eri puolilta Suomea. Interventioiden kokeilu ja kehittäminen kestävät reilun lukuvuoden. Tavoitteenamme on löytää koulun arjessa kestäviä, koulun perustehtävään nivoutuvia ja kaikkiin suomalaisiin kouluihin soveltuvia ratkaisuja. Tässä tutkimuksen vaiheessa erityisen tärkeässä roolissa ovat yhteistapaamisemme tutkijoiden, koulujen ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Samalla keräämme tutkimustietoa interventioiden sisällöistä, soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta ensimmäisessä vaiheessa valittujen mittarien avulla.

Kolmannessa vaiheessa hyödynnämme aiemmin kerättyjä aineistoja. Keskitymme erityisesti oppilaiden hyvinvointierojen ymmärtämiseen, avainprosessien ja riskiryhmien sekä tehokkaiden eriytymiskehitystä puskuroivien toimintamallien tunnistamiseen.

Neljännessä vaiheessa seuraamme kouluinterventioiden pitkittäisvaikutuksia tieteellisten tutkimusmenetelmien avulla. Keskeisenä tavoitteenamme on tunnistaa tehokkaimmat sosio-pedagogiset käytännöt ja juurruttaa niitä osaksi suomalaisten koulujen arkea.

Konsortion vuorovaikutus- ja sidosryhmätyöskentelyä toteutamme koko hankkeen ajan. Sen avulla edistämme tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua tavoitteenamme tutkimusperustainen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ekosysteemi suomalaisessa peruskoulussa.

Tietosuojailmoitus