Ihmiset

SchoolWell-konsortio koostuu lääketieteen, liikunta- ja terveystieteen, kansanterveystieteen sekä käyttäytymistieteiden tutkijoista. Konsortion tutkijoilla on pitkä kokemus lasten ja nuorten hyvinvoinnin, oppimisen ja koulun kehittämisen tutkimuksista.
Konsortiohankkeen johto ja koordinaatio

Kirsi Pyhältö toimii yliopistopedagogiikan professorina Helsingin yliopistossa. Hän on oppimisen tutkija ja tutkii oppimista ja hyvinvointia suomalaisen koulutusjärjestelmän eri tasoilla. Kirsi on koulun kehittämisen tutkimukseen erikoistuneen tutkimusryhmän  perustajajäsen ja yksi ryhmän kolmesta johtajasta. Hän on tehnyt kouluun, opettajiin, koulun johtamiseen, opettajankoulutukseen sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa tutkimusta yli 20 vuotta. Saman ajan hän on tehnyt opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Kirsi on SchoolWell-konsortion johtaja. 

kirsi.pyhalto@helsinki.fi

Heidi Wirkkala työskentelee SchoolWell-hankkeen projektikoordinaattorina. Taustaltaan Heidi on valtiotieteiden maisteri ja aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa viestinnän parissa.

SchoolWell-hankkeeseen liittyvissä tiedusteluissa voit olla yhteydessä Heidiin.

heidi.wirkkala@helsinki.fi

Hankkeen vastuulliset tutkijat

Tiina Soini toimii tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston Kasvatuksen ja kulttuurin tiedekunnassa ja johtaa Oppiminen ja kehitys peruskoulussa -tutkimusryhmää. Hän on myös Itä-Suomen yliopiston dosentti. Tiinan tutkimus kohdistuu koulutusinstituutioiden ja -yhteisöjen muutosprosesseihin, esimerkiksi opetussuunnitelmauudistuksiin, sekä peruskoulun oppilaiden ja ammattilaisten oppimiseen, hyvinvointiin ja toimijuuteen muutoksien keskellä. Tiina on ShoolWell-konsortion varajohtaja.

tiina.soini-ikonen@tuni.fi

Mika Niemelä toimii työelämäprofessorina Oulun yliopistossa ja tutkii perheiden paineisten elämäntilanteiden merkitystä lasten mielenterveydelle sekä edistää perheiden pärjäävyyttä tukevien työmuotojen tutkimusta ja kehittämistä. Mika on ollut keskeisesti mukana lapsi- ja perhekeskeisten menetelmien ja koulutusohjelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa jo lähes 20 vuoden ajan. Saman ajan hän on konsultoinut organisaatioita ja eri alojen ammattilaisia perhe- ja verkostokeskeisessä työssä. Mika on toiminut myös pitkään kouluttajapsykoterapeuttina Oulun yliopiston pari -ja perheterapian psykoterapiakoulutuksessa. Mika vastaa SchoolWell-tutkimuksessa erityisesti viestinnästä ja tutkimuksen translationaalisesta osuudesta.

mika.niemela@oulu.fi

Timo Jaakkola toimii liikuntapedagogiikan tenure track professorina Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutkii lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja sen taustalla olevia fyysis-motorisia, psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. Timo tutkii esimerkiksi lasten ja nuorten motorista ja koettua pätevyyttä, motorista kehitystä, fyysistä kuntoa, liikunnan lukutaitoa ja liikkumismotivaatiota. Timo on toiminut 20 vuotta perusliikunnan ja motorisen oppimisen lehtorina Jyväskylän yliopistossa ja omaa näin pitkän käytännön kokemuksen tutkimusalueiltaan. Hän on lisäksi kirjoittanut useita tietokirjoja ja harjoiteoppaita. Timo vastaa SchoolWell-hankkeessa erityisesti kouluissa tapahtuvien interventioiden seurannasta ja siirtämisestä laajemmin koulujen käytäntöihin.

timo.jaakkola@jyu.fi

Marko Kantomaa on dosentti ja yliopistotutkija Oulun yliopiston väestöterveyden tutkimusyksikössä. Marko tutkii terveyden ja hyvinvoinnin sosiaalisia ja kehollisia ulottuvuuksia, kuten koulutukseen, toimeentuloon ja sukupuoleen liittyviä terveys- ja hyvinvointieroja. SchoolWell-hankkeessa Marko tutkii erityisesti varhaisia hyvinvointieroja ja kehittää indikaattoreita niiden tunnistamiseen koulussa.

marko.kantomaa@oulu.fi

Janne Pietarinen toimii dekaanina ja kasvatustieteen professorina Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa ja johtaa Oppiminen ja kehitys peruskoulussa tutkimusryhmää. Hän on myös Tampereen yliopiston dosentti. Jannen tutkimus kohdistuu oppilaiden koulupolullaan kohtaamiin siirtymiin, oppilaiden ja opettajien oppimista ja hyvinvointia koulussa säätelevien yksilö- ja ryhmätason tekijöiden tunnistamiseen. Hän on lisäksi kiinnostunut pitkittäis- ja monimetodisten tutkimusasetelmien kehittämisestä sekä niissä tarvittavien määrällisten mittareiden ja laadullisten instrumenttien suunnittelusta ja aineistojen analyysista. SchoolWell-hankkeessa hän on erityisesti kiinnostunut kouluissa tapahtuvien interventioiden yhteissuunnittelusta, interventioiden aikana hyödynnettävien mittareiden kehittelyistä ja kerättävien seuranta-aineistojen analysoinnista.  

janne.pietarinen@uef.fi

Tuija Tammelin toimii johtavana tutkijana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Likesillä. Hän johtaa liikunnan ja terveyden tutkimustiimiä, jossa tutkimuksen aiheet liittyvät liikuntaan ja oppimiseen sekä liikunnallisen elämäntavan edistämiseen elämänkulun vaiheissa. Tuijan tiimi tekee myös tutkimusta Liikkuva koulu -ohjelmassa, joka on luonut aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää peruskouluihin jo vuodesta 2010 alkaen. SchoolWell-hankkeessa Tuijaa kiinnostaa erityisesti se, miten koulupäivän aikaista liikkumista voidaan hyödyntää hyvinvoinnin ja oppimisen tukena.

tuija.tammelin@jamk.fi

Tommi Tolmunen toimii nuorisopsykiatrian professorina Itä-Suomen yliopistossa ja ylilääkärinä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Hän on tehnyt potilastyötä yli 25 vuotta. Tommi on  kiinnostunut psyykkisestä hyvinvoinnista monelta kannalta: miten elämäntavat, kuten ravinto ja päihteiden käyttö vaikuttavat mielen hyvinvointiin, kuinka mieli on yhteydessä kehollisiin tapahtumiin – ja tietysti siitä, kuinka mielen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa eri menetelmillä. Hän on erityisesti kiinnostunut siitä, kuinka, ihmiset voisivat löytää jo nuorella iällä keinoja, joilla he voivat vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

tommi.tolmunen@pshyvinvointialue.fi

Post doc -tutkijat

Henrika Anttila työskentelee yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja tutkijana Oppiminen ja kehitys peruskoulussa -tutkimusryhmässä. Henrika on kiinnostunut lasten ja nuorten oppimiseen liittyvistä tekijöistä peruskoulussa kuten akateemisista tunteista, toimijuuden kehittymisestä ja hyvinvoinnista.

henrika.anttila@helsinki.fi

Abate Bekele Belachew työskentelee SchoolWell-hankkeessa tutkijatohtorina ja tutkii oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia suhteessa heidän sosiaaliseen asemaansa. Tutkimuksessaan hän on kiinnostunut monitasoisista elämänkaareen liittyvistä lähestymistavoista terveyden ennustamiseen. Erityisesti häntä kiinnostavat sosioekonomisen eriarvoisuuden, ympäristötekijöiden sekä geenien ja ympäristön vuorovaikutuksen rooli yksilön terveydelle koko elämän ajan.

abate.belachew@oulu.fi

Eetu Haataja työskentelee tutkijatohtorina Oulun yliopiston väestöterveyden tutkimusyksikössä. SchoolWell-hankkeessa hän tutkii terveys- ja hyvinvointierojen taustatekijöitä. Eetu on tutkinut myös oppimista ja oppimisprosesseja eri menetelmin. Häntä kiinnostaa, miten erilaiset varhaiset systeemiset tekijät ennustavat eroja lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittymisessä.

eetu.haataja@oulu.fi

Mikko Huhtiniemi toimii kehittämispäällikkönä ja tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Lisäksi hän vastaa kansallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n koordinoinnista ja kehittämisestä. Hän on tutkinut esimerkiksi fyysisen kunnon ja motoristen taitojen kehittymistä kouluikäisillä sekä oppilaiden tunne- ja motivaatiokokemuksia koululiikunnassa. SchoolWell-hankkeessa hän on erityisesti kiinnostunut toimintakyvyn sekä liikkumisen yhteyksistä oppilaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja oppimiseen.

mikko.huhtiniemi@jyu.fi 

Heidi Leppä työskentelee tutkijana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Likesillä. Heidi väitteli terveystieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa joulukuussa 2022. Väitöstutkimuksen aiheena hänellä oli iäkkäiden ihmisten kävelyssä tapahtuvat muutokset ja ulkona liikkumisen ylläpitäminen vanhuudessa. SchoolWell-hankkeessa hän tutkii koulupäivän aikaisen liikkumisen yhteyksiä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja oppimiseen.

heidi.leppa@jamk.fi

Päivi Nilivaara toimii tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Hän tutki väitöskirjassaan peruskoulun vaihtoehtoisia tulevaisuuksia systeemisessä viitekehyksessä. Opettaja- ja rehtoritaustaisella Päivillä on pitkä kokemus koulun ja opetussuunnitelmatyön kehittäjänä, opettajankouluttajana ja opetusalan työnohjaajana.

SchoolWell-hankkeessa Päivin erityinen kiinnostus kohdistuu tutkijoiden ja opettajien dialogiseen yhteiskehittämiseen sekä siihen, miten tutkittu tieto muuntuu arjen käytänteiksi koulussa.

paivi.nilivaara@tuni.fi

Jenni Sullanmaa työskentelee tutkijatohtorina SchoolWell-hankkeessa sekä tutkijana Oppiminen ja kehitys peruskoulussa -tutkimusryhmässä. Hän on kiinnostunut koulun kehittämisestä, opettajien ja oppilaiden oppimisesta sekä hyvinvoinnin tukemisesta.

jenni.sullanmaa@helsinki.fi 

Heidi Syväoja on dosentti ja toimii vanhempana tutkijana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Likesillä. Heidi tutkii liikkumisen vaikutuksia oppimistuloksiin sekä oppimisen kognitiivisiin ja affektiivisiin edellytyksiin elämänkulun eri vaiheissa. SchoolWell-hankkeessa häntä kiinnostaa erityisesti se, miten liikkumista saadaan lisättyä koulupäivään siten, että se tukee lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sitä kautta oppimista.

heidi.syvaoja@jamk.fi

Lotta Tikkanen työskentelee yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja tutkijana Oppiminen ja kehitys peruskoulussa -tutkimusryhmässä. Häntä kiinnostaa erityisesti kouluyhteisöjen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat yksilö-, ryhmä- ja koulutason tekijät. SchoolWell-hankkeessa hän tutkii pedagogisten käytäntöjen yhteyttä lasten ja nuorten kouluhyvinvointiin.

lotta.tikkanen@helsinki.fi

Väitöskirjatutkijat

Noora-Maria Ahl työskentelee projektitutkijana Itä-Suomen yliopistolla SchoolWell-hankkeessa. Hän tutkii erityisesti kouluinterventioiden mahdollisuuksia mielenterveyden edistämisessä.  Noora-Marialla on yli 10 vuoden työkokemus psykologina eri-ikäisten mielenterveyspalveluiden parista. Vuodesta 2017 lähtien hän on toiminut opiskeluhuollon psykologina edistäen hyvinvointia yhteisöjen ja yksilöiden tasoilla. Noora-Maria on terveyspsykologian erikoispsykologi (PsL) ja hän on kiinnostunut terveyden biopsykososiaalista näkökulmista, stressistä ja siitä, miten poikkeukselliset tilanteet, kuten kriisit ja traumat, vaikuttavat ihmiseen. Häntä kiinnostavat erityisesti nyky-yhteiskunnan asettamat paineet ja kuormitus mielenterveydelle, miten vahvistaa lasten ja nuorten keinoja käsitellä vastoinkäymisiä ja resilienssin kokemusta sekä miten jokapäiväinen ympäristö, kuten koulu, voi olla tässä tukena.  

noora-maria.ahl@uef.fi 

Iiris Kolunsarka viimeistelee lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja fyysiseen toimintakykyyn liittyvää väitöskirjaansa Jyväskylän yliopistossa. Väiteltyään hän jatkaa työskentelyä Jyväskylän yliopistossa tutkijatohtorina SchoolWell-hankkeessa. Häntä kiinnostaa erityisesti fyysisen toimintakyvyn sekä liikkumisen yhteydet oppilaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja oppimiseen.

iiris.a.kolunsarka@jyu.fi

Karoliina Kurkinen työskentelee väitöskirjatutkijana Nuorisopsykiatrian tutkimusryhmässä Kliinisen lääketieteen yksikössä Itä-Suomen yliopistossa. Psykiatristen sairauksien syntymekanismien ja hermoston toiminnan ymmärtämisen lisäksi häntä kiinnostaa mielenterveyden edistäminen yhteiskunnassa tutkimuksen keinoin. SchoolWell-hankkeessa hänelle tärkeä näkökulma onkin mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäiseminen kouluympäristössä.

karoliina.kurkinen@uef.fi

Salli Pylvänäinen työskentelee Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkijana SchoolWell-hankkeessa. Häntä kiinnostaa erityisesti opettajien työhyvinvointiin liittyvät kysymykset. SchoolWell-hankkeessa hän tutkii mm. luokkahuonekäytäntöjen yhteyttä lasten ja nuorten hyvinvointiin.

salli.pylvanainen@helsinki.fi

Pihla Rautanen työskentelee Helsingin yliopistossa projektitutkijana SchoolWell-hankkeessa sekä Tampereen yliopistossa väitöskirjatutkijana Oppiminen ja kehitys peruskoulussa -tutkimusryhmässä. Häntä kiinnostaa erityisesti sosiaalisen tuen rakentuminen alakouluyhteisössä. Väitöskirjassaan hän tarkastelee opettajalta, vanhemmilta ja vertaisilta koetun sosiaalisen tuen yhteyksiä oppilaiden opiskeluintoon sekä opettajan resursseihin. SchoolWell-hankkeessa hän tutkii pedagogisten käytäntöjen yhteyttä lasten ja nuorten kouluhyvinvointiin.

pihla.rautanen@tuni.fi

Hanna Rekola työskentelee projektitutkijana Itä-Suomen yliopistolla yhteiskuntatieteiden laitoksella ja suorittaa samalla jatko-opintojaan yhteiskuntapolitiikan pääaineessa. Maisteritutkinnon hän on suorittanut Helsingin yliopistossa maantieteen pääaineesta vuonna 2018, minkä jälkeen hän työskenteli pidemmän aikaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella tutkimuspäällikkönä. Väitöstutkimuksessaan hän tutkii fyysisen ja sosiaalisen elinympäristön vaikutusta lasten ja nuorten mielenterveyteen.

hanna.rekola@uef.fi

Eveliina Vauhkonen työskentelee projektityöntekijänä Itä-Suomen yliopistolla SchoolWell-hankkeessa sekä Kuopion kaupungilla erityisluokanopettajana. Hän on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2020 ja opiskeluaikana hän työskenteli Jyväskylän yliopistolla opettajien ja oppilaiden stressiä ja vuorovaikutusta tutkivassa hankkeessa. Eveliina on kiinnostunut lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä peruskoulussa.

eveliina.vauhkonen@uef.fi

Anni Byman-Vornanen työskentelee tutkimusavustajana Helsingin yliopistossa SchoolWell-hankkeessa. Kevällä 2024 hän viimeistelee liikuntafysiologian pro gradu -tutkielmaansa ja aikuispedagogiikan opintojansa, jonka jälkeen hän siirtyy SchoolWell-hankkeessa väitöskirjatutkijaksi. Väitöskirjatutkimuksen aiheena tulee olemaan lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus ja oppiminen. 

anni.byman@helsinki.fi

Tutkimusyhteistyökumppanit

Sami Kokko toimii terveyden edistämisen apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa ja tutkii lasten ja nuorten liikunta- ja terveyskäyttäytymistä sekä niiden edistämistä. Sami vastaa muun muassa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU- sekä Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -tutkimuksista. Hän on lisäksi mukana WHO-Koululaistutkimuksen tutkijaryhmässä. Sami on toinen päätoimittajista keväällä 2022 julkaistussa ”Handbook of Settings-Based Health Promotion” (toimintaympäristölähtöinen terveyden edistäminen) -kirjassa (Springer). Samilla on yli kahdenkymmenenvuoden kokemus tutkimustoiminnasta, joka on samalla koko ajan ollut lähellä ja palvellut käytännön toimintaa, erityisesti lasten ja nuorten liikuntaseuroja. Sami on mukana SchoolWell-tutkimuksessa erityisesti liikkumisen, sen edistämisen ja kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen näkökulmista.

sami.p.kokko@jyu.fi

Anna-Kaisa Vartiainen työskentelee projektitutkijana Itä-Suomen yliopistossa Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella. Lisäksi hän tekee myös jatko-opintojaan terveystaloustieteen pääaineessa. Anna-Kaisan tausta on siis terveystaloustieteessä, josta hän on valmistunut maisteriksi vuonna 2012. Tutkimuskokemusta Anna-Kaisalle on karttunut monenlaisista projektitöistä eri tutkimusorganisaatioissa. Hänen mielenkiintonsa kohteena sekä väitöskirjatutkimuksen aiheena on mielenterveyden edistäminen ja siihen liittyvien toimien taloudellinen arviointi. Anna-Kaisa on mukana SchoolWell-hankkeessa intervention kustannusvaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta.

anna-kaisa.vartiainen@uef.fi