Ihmiset

Pedaknow-tutkimusryhmässä on tutkijoita Helsingin ja Turun yliopistoista.
Kalle Virta

Dosentti KT Kalle Virta on yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on  keskittynyt tutkimuksissaan eri-ikäisten oppijoiden oppimiseen ja oppimisen säätelyyn sekä taidon oppimiseen. Pedaknow-hankkeessa Kalle vastaa hankkeen johtamisesta ja tutkimuksesta yhdessä tiimin kanssa.

Sami Löfgren

KT Sami Löfgren työskentelee Yliopistopedagogiikan keskuksessa yliopistonlehtorina (HYPE). Hänen kiinnostuksensa ja tutkimuksensa kohteita ovat osaaminen ja työelämävalmiudet, ammatillinen koulutus sekä opiskelijoiden siirtyminen koulusta työelämään. Pedaknow-projektissa Sami tekee mm. tutkimushankkeen aineistonkeruuta ja -analyysia, tutkimustulosten raportintia, viestintää ja sidosryhmäyhteistyötä.

Manne Kallio

Dosentti KT Manne Kallio on vanhempi yliopistonlehtori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.  Hänen tutkimuskohteitaan ovat opetus ja oppiminen sekä niiden taustatekijät erityisesti tekniikkaan ja taitoihin liittyen.

Heli Kallio

KT Heli Kallio toimii tutkijana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Helin tutkimusalaa ovat oppimaan oppimiseen liittyvät ilmiöt sekä oppilaan että opettajan näkökulmasta. Erityisen kiinnostuksen kohteena on tutkimus, joka kohdistuu metakognitiiviseen tietoisuuteen ja siihen, kuinka opettajat vastaavat tällä hetkellä 2000-luvun taitojen, kuten elinikäisen oppimisen haasteisiin. Väitöstutkimuksessaan Heli tarkasteli eri koulutusalojen ja -tasojen opettajien antamaan tukeen metakognitiivisissa tiedoissa ja taidoissa.

Lisäksi tutkimusryhmässämme toimivat:
Iina Pousi

KM Iina Pousi tekee parhaillaan väitöskirjaa opettajaopiskelijoiden reflektiivisen ajattelun kehittymisestä Helsingin yliopiston Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtorikoulutusohjelmassa (SEDUCE). Hänen kiinnostuksensa kohteena on korkeamman tason ajattelun taidot ja erityisesti reflektiivinen ajattelu ja metakognitiivinen tietoisuus.

Salli Pylvänäinen

KM Salli Pylvänäinen opiskelee Helsingin yliopistossa Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelmassa (CLIC). Sallin tutkimuksen kohteita ovat opettajien itsemyötätunto ja sen yhteys työhyvinvointiin. Tohtoriopintojen lisäksi Salli työskentelee päivätyössä luokanopettajana.