Opintojaksossa perehdytään identiteetti- ja sosiaalikategorioiden ja risteävien erojen, kuten sukupuolen, iän, seksuaalisuuden, etnisyyden/rodun, ruumiillisen toimintakyvyn ja luokan, leikkauspintoihin. Jaksossa tarkastellaan intersektionaalisuutta teoreettisena ja metodologisena lähestymistapana.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee intersektionaalisuuden käsitteen teoreettiset lähtökohdat ja sen eri ulottuvuudet ja soveltamistavat.   Opiskelija osaa soveltaa intersektionaalisuuden käsitettä niin kulttuurisiin kuin yhteiskunnallisiinkin ilmiöihin.  Opiskelija ymmärtää intersektionaalisuuden käsitteeseen liittyviä metodologisia ja teoreettisia mahdollisuuksia ja haasteita.

Suoritus tehdään kurssina, esseenä, kirjatenttinä tai itsenäisenä tutkimusharjoituksena, jossa opintojakson voi suorittaa osana sukupuolentutkimuksen oppiaineessa käynnissä olevia tutkimusprojekteja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja eritellä feministisen teorian ja queer-teorian tekstejä ja tunnistaa niiden keskeiset argumentit. Hän pystyy selittämään ja arvioimaan kriittisesti erilaisia argumentteja, koskien esimerkiksi sukupuolen, sukulaisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuutta ja muutosta, sekä ottamaan argumentteja käyttöön keskustelussa. Hän pystyy myös vertailemaan teoreettisia lähestymistapoja, asettamaan niitä vastakkain ja arvioimaan niitä kriittisesti. Opiskelija pystyy opintojakson suoritettuaan kirjoittamaan itsenäisesti feminististä ja queer-teoreettisia kysymyksiä käsitteleviä esseitä eri aiheista.

Opintojaksossa tarkastellaan sukupuolen merkitystä globaalin ja lokaalin politiikan konteksteissa. Opintojaksossa perehdytään siihen, kuinka sukupuoli rakentuu osana globaaleja ja lokaaleja prosesseja, joita ovat kansainväliset ihmisoikeudet, globalisaatio, militarisaatio, kehitysyhteistyö, kansainväliset organisaatiot ja Euroopan unioni, ja kuinka nämä saavat paikallisia merkityksiä.  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kansainvälisen politiikan instituutiota ja toimintaa sukupuolen näkökulmasta ja pystyy havaitsemaan sukupuolen, väkivallan ja turvallisuuden yhteenkietoutuneisuuden mekanismeja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sukupuolen merkitystä globaalin ja lokaalin politiikan, kulttuurin ja yhteiskuntien konteksteissa.   Opiskelija osaa analysoida globaalin ja lokaalin välisiä jännitteitä ja mahdollisuuksia sukupuolen ja tasa-arvon näkökulmasta.  Opiskelija hallitsee keskeisiä käsitteitä, kuten esimerkiksi ihmisoikeudet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ja kansainväliset normit; teorioita, kuten esimerkiksi postkoloniaalifeminismi ja feministinen maailmanpolitiikan tutkimus; ja asiakysymyksiä, kuten aktivismi, turvallisuus, militarisaatio, ja kansainväliset järjestöt.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää suomalaisen työelämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä laajasti. Opiskelija ymmärtää sukupuolen ja sitä risteävien erojen saamia merkityksiä työelämässä. Opiskelija tuntee yhden työelämän tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden osa-alueen niin hyvin, että osaa soveltaa tietoa esimerkiksi julkaistavan yleistajuisen kirjoituksen tekemiseen (kuten blogiteksti). Opiskelija osaa kirjoittaa yleistajuista tieteellistä tekstiä ja perustella tekstin taustalla olevia valintoja. Opiskelija osaa työskennellä ja kirjoittaa ryhmässä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja tulkita sukupuolen ja seksuaalisuuden kulttuurisia merkityksiä feminististen ja queer-teoreettisten lähestymistapojen avulla. Lisäksi opiskelija kykenee argumentoimaan oman tulkintansa sukupuolen kulttuurisista merkityksistä valitsemansa teorian kautta ja toteuttamaan itsenäisen tutkimusharjoitustyön.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja testata sukupuolentutkimukselle tyypillisiä aineistoja feministisen metodologian avulla ja keskustellla metodologisista valinnoista ja tutkimusetiikasta yhdessä ryhmän kanssa. Lisäksi kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ottaa käytäntöön feministisen metodologian ja tutkimusetiikaan omassa pro-gradu opinnäytetyössä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ottaa käytäntöön viimeisimmän feministisen tutkimuksen lähestymistavat suhteessa teoreettiseen keskusteluun. Opiskelija osaa soveltaa ajankohtaisen tutkimusprojektin teemoja omaan itsenäisesti valittuun ajankohtaiseen aineistoon kulttuurin tai politiikan alalta. Lisäksi opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään omaa tutkimustaitoa saadun palautteen avulla ja kirjoittamaan selkeää tieteellistä tekstiä.

Opintojakso sisältää vaihtuvan kurssin, joka perustuu sukupuolentutkimuksen oppiaineessa toteutettavaan tutkimukseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa paikantaa sukupuolentutkimuksen merkityksen erilaisilla työelämän alueilla. Lisäksi opiskelija osaa eritellä ja esittää oman sukupuolentutkimuksen asiantuntijuuden työnantajan kannalta kiinnostavalla tavalla.

Opintojakson voi suorittaa asiantuntijuutta syventävällä työelämään suuntaavalla erikoiskurssilla tai työharjoitteluna. Jakson voi suorittaa myös työelämäprojektina.

Sukupuolentutkimuksessa pyritään hyödyntämään monenlaisia opetusmuotoja. Verkko-opetusta on järjestetty yhteistyössä valtakunnallisen Sukupuolentutkimuksen verkosto Hilman kanssa

Ohessa linkkejä aikaisemmin järjestettyjen verkkokurssien kotisivuille.