Opiskeluhuolto
Opiskeluhuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Opiskeluhuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus.
Opiskeluhuolto Helsingin normaalilyseossa

Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö suojat mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Opiskeluhuolto sisältää oppilashuollollisen työn ja oppilashuollon palvelut. Opiskeluhuollon työ tarkoittaa kouluyhteisön kaikkien aikuisten tekemää oppimisedellytyksiä lisäävää sekä hyvinvointia terveyttä ja turvallisuutta edistävää työtä. Se on arjessa tapahtuvaa huolenpitoa oppilaista. Jokainen Helsingin normaalilyseon työntekijä tekee sitä osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on erilaisia tehtäviä. Opiskeluhuollon palveluja ovat Normaalilyseossa kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin sekä koulupsykologin asiakastyöt. Opiskeluhuollon avulla pyritään tunnistamaan oppimisvaikeuksia ja muista ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin.

Opiskeluhuoltosuunnitelma: opiskeluhuoltosuunnitelma-29092019-hnl.pdf

Opiskeluhuollon kertomusrekisterin rekisteriselostus: rekisteriseloste-ophkertomus-hnl.pdf

Helsingin normaalilyseossa osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on auttaa oppilaita selviytymään edellytystensä mukaisesti peruskoulun yleisistä tavoitteista. Tähän pyritään yksilöllistämällä opetus oppilaiden tarpeiden mukaan. Erityisopetuksella tuetaan omassa luokassa tai perusopetusryhmässä tapahtuvaa oppimista yksilöllisenä opetuksena, pienryhmäopetuksena tai luokassa tapahtuvana samanaikaisopetuksena. Helsingin normaalilyseon osa-aikaisen erityisopetuksen alueet ovat:

  • lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten erityisopetus
  • matematiikan, kielten ja muiden oppiaineiden erityisopetus
  • tunne-elämän ja sosiaalisen toiminnan kehitystä tukeva erityisopetus
  • oppimisvaikeuksisten oppilaiden erityisopetus

Erityisopetuksen avulla tuetaan oppilaan opiskelu- ja sosiaalisia taitoja, itseluottamusta ja koulumotivaatiota. Oppilaan tukeminen aloitetaan mahdollisimman varhain.

Erityisopettajien tehtäviin sisältyy:

  • erityisopetus eri oppiaineissa
  • yhteistyö oppilaiden huoltajien, opettajien, rehtoreiden, koulun muun oppilashuollon sekä koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa
  • yksilö- ja ryhmädiagnostisten kokeiden ja testien järjestäminen peruskoulussa ja lukiossa
  • lausuntojen antaminen
  • konsultointiapu aineenopettajille
  • laaja-alaisen erityisopetuskoulutuksen harjoittelun ohjaaminen

Erityisopettajina toimivat:

Ville Annala, puh. 02941 28193, 050 4353137

Olli Hyvönen, puh. 02941 28158, 050 5460677

Laura Saarelma, puh 02941 28168, 050 4480911

Sanna Väyrynen, puh 02941 28131, 050 4356839

Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Nuori voi saada tukea koulukuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Ratkaisukeskeisyys ja sovitteleva työote ovat kuraattorin työn lähtökohtina Helsingin normaalilyseossa.

Helsingin normaalilyseon koulukuraattorina toimii syksystä 2008 eteenpäin Nicolas Recorbet. Hänen tehtäviinsä kuuluu koulun oppilaiden koulun käynnin ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Oppilaat voivat tulla keskustelemaan erilaisista ongelmistaan, kaverisuhteistaan, jaksamisestaan ja toiveistaan suoraan kuraattorille.

Oppilashuoltoryhmä sekä koulun henkilökunta voivat ohjata oppilaan kuraattorin puheille, kun on tarvetta oppilaan koulun käynnin tukemiseen, sosiaalisten pulmatilanteiden purkamiseen tai koulumotivaation etsimiseen.

Vanhemmat voivat olla myös suoraan yhteydessä kuraattoriin, mikäli toivovat tukea vanhemmuuteen tai oman lapsen sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, kuten esimerkiksi oppilaiden välisiin suhteisiin liittyvissä huomioissa.

Tavattavissa: maanantaista torstaihin klo 09:00-15:30
Työhuone: A308b

Sähköposti nikke.recorbet@hel.fi

Puh: 040 662 0329

Koulupsykologityön tarkoituksena on psykologisin menetelmin tapahtuva oppilaiden koulunkäynnin ja muun hyvinvoinnin tukeminen. Tätä varten koulupsykologi on oppilaiden ja vanhempien tavattavissa keskusteluja ja neuvotteluja varten. Koulupsykologi toimii yhteistyössä myös opettajien ja muun henkilökunnan kanssa sekä tekee tarvittaessa psykologisia tutkimuksia, haastatteluja ja havainnointia. Koulupsykologin työskentely tapahtuu terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa ja potilaiden oikeuksia koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Lukion psykologin tehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä tukea opiskeluja. Häntä voidaan tarvita silloin, kun pulmat liittyvät opiskeluun, tunne-elämään, ihmissuhteisiin tai elämän muutoksiin. Nuori voi itse ottaa yhteyttä psykologiin. Yhteyttä kannattaa ottaa jo silloin, kun ongelmat ovat pieniä. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä psykologiin, kun he ovat huolissaan nuorestaan tai kun he esim. haluavat keskustella nuoren elämäntilanteeseen vaikuttavista asioista.

Yläkoulun ja lukion koulupsykologi on Anni Jaalas (040-6692074) ja alakoulun koulupsykologi on Riikka Tarpila (040-6694781). Koulupsykologin työtila koululla on A305B (A-puolen 3. kerros, kouluterveydenhoitajan ja erityisopetuksen tilojen vieressä).

* anna puhelinnumerosi ottaessasi yhteyttä sähköpostitse. Sähköpostissa ei ole suositeltavaa lähettää arkaluonteisia henkilötietoja.

Linkkejä:

Nuorten kriisipiste

Nuorten mielenterveystalo

Kouluterveydenhuolto tukee nuoren kasvua ja kehitystä sekä edistää terveellistä ja turvallista koulunkäyntiä. Siihen sisältyy terveysneuvontaa, oppilaan terveydentilan seuranta ja arviointi sekä tarpeen mukaan jatkotutkimuksiin ohjaaminen. Tarvittaessa annetaan myös ensiapua koulutapaturmissa loukkaantuneille ja koulussa äkillisesti sairastuneille. Varsinainen sairaanhoito ei kuitenkaan sisälly kouluterveydenhuoltoon.

Kouluterveydenhoitaja Satu Hovin vastaanotto on koululla 
tiistaista perjantaihin klo 8-14, puh. 050 3105573

Koululääkäri Susann Karlbergin vastaanotto on koululla 4-5 kertaa kuukaudessa.

Sairaanhoitoa koskevaa neuvontaa saa ympäri vuorokauden myös numerosta 09 310 10023. Jos kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, on koulutapaturmissa lähin vastaanottopiste Viiskulman terveysasema, puh 09 310 45930 / Pursimiehenkatu 4, II-IV krs. / 00150 Helsinki.fi.

Hammashuolto

Peruskoululaisten hammashoidosta vastaa Kivelän hammashoitola. Oppilaat kutsutaan edelleen tarkistukseen yksilöllisen kutsuaikataulun mukaan. Kutsujen ulkopuolisen ajan voi tarvittaessa tilata hammashuollon keskitetyn ajanvarauksen puhelinnumerosta 09 310 51400. Lukiolaiset varaavat itse omat hammashoitola-aikansa. Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.