Tutkimus ja täydennyskoulutus

Harjoittelukouluissa toteutetaan aktiivisesti tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa (Tutkoke) sekä osallistutaan alueelliseen ja kansalliseen hanketoimintaan ja täydennyskoulutukseen.
Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (Tutkoke)

Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (Tutkoke) on tärkeä osa harjoittelukoulujen toimintaa. Koska harjoittelukouluissa koulutetaan tulevia opettajia, on olennaista, että niiden opettajat kehittävät jatkuvasti työtään ja ovat ajan tasalla oman alansa kehityksestä. Harjoittelukoulujen opettajia kannustetaan tekemään esimerkiksi erilaisia opetuskokeiluja ja oppimateriaaleja. Myös akateeminen tutkimustyö kuuluu Tutkoke-toimintaan. Monet Helsingin normaalikoulujen opettajista ovat esimerkiksi tekemässä tai ovat jo tehneet väitöskirjatyön.

Kummassakin Helsingin harjoittelukoulussa toimii Tutkoke-toimintaa koordinoiva työryhmä, joiden toimintaa vetävät Tutkoke-koordinaattorit. Tutkoke-toiminnan eräänä keskeisenä tavoitteena on tehdä tunnetuksi ja näkyväksi Helsingin normaalikoulujen opettajien tekemää tutkimus-kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Opettajat esittelevät toiminnan tuloksia lukuvuosittain järjestettävässä Helsingin normaalikoulujen Novissima-seminaarissa. Helsingin harjoittelukoulujen Tutkoke-toimintaa esittelevä Novissima-lehti on kaikille avoin verkkojulkaisu: Novissima/

Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (TutKoKe) on harjoittelukoulujen tärkeä strateginen painopistealue, jota tehdään tulevina vuosina entistä näkyvämmäksi Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa.

Tähän tavoitteeseen liittyy myös Helsingin normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun yhteinen TutKoKe-verkkojulkaisu Novissima. Sen sisältö koostuu sekä varsinaiseen akateemiseen tutkimukseen perustuvasta materiaalista että käytännönläheisten opetuskokeilujen esittelemisestä. Julkaisun tarjoaa opettajille mahdollisuuden esitellä pedagogista kehittämistyötään, kuten erilaisia opetuskokeiluja, tuottamiaan opetusmateriaaleja tai muita tutkimusprojekteja. Julkaisu on käytännönläheinen foorumi jakaa muille opettajille omaa osaamistaan sekä innostaa tutkimaan, kokeilemaan ja kehittämään. Julkaisu on myös Helsingin yliopistollisten harjoittelukoulujen näyteikkuna, sillä sen sisältö on kaikille avointa. Julkaisu auttaa toivottavasti osaltaan siinä, että TutKoKe-toiminnasta tulisi entistä kiinteämpi osa koulujen arkea.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun ja Helsingin normaalilyseon TutKoKe-koordinaattorit ovat Jani Hannula ja Marko van den Berg.

Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa tarvitaan erikseen haettava lupa kaikkiin tutkimuksiin, opinnäytteisiin, selvityksiin ja  kehittämishankkeisiin, joissa kerätään tai käsitellään koulujen oppilaita, opiskelijoita tai henkilökuntaa koskevia tietoja.

eNorssi-portaalia kehitetään erityisesti opettajankoulutukseen kuuluvan ohjatun harjoittelun tukikohdaksi. Kehitystyössä ovat mukana yliopistojen harjoittelukoulut, opettajankoulutuslaitokset, SOOL sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Helsingin yliopiston tutkimusportaalista löytyy tietoja harjoittelukoulujen projekteista sekä henkilökunnan julkaisuista ja muista tutkimusaktiviteeteista.

Hankkeet ja täydennyskoulutus

Helsingin normaalilyseon tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa rahoitetaan osittain hanketoiminnalla. Keskeisimmät yhteistyötahot ovat opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), opetushallitus (OPH) ja aluehallintovirasto (AVI). Hanketoiminta on suunniteltu strategian ja lukuvuoden painopisteiden kautta. Hankkeissa kehitetyt tuotokset ovat lähtökohtaisesti avoimia ja niitä jaetaan muille koulutuksen järjestäjille. Hanketyöhön osallistuvat opettajamme jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan erilaisissa konferensseissa ja seminaareissa ja tietenkin osana opettajankoulutusta.

Yliopiston harjoittelukouluna yhtenä tehtävänämme on antaa täydennyskoulutusta osaamisalueiltamme muille. Meillä on aktiivista täydennyskoulutustoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä verkon kautta että paikan päällä. Opettajat täydennyskouluttavat yhdessä mm. Etelä-Suomen aluehallintovirastoneNorssi-verkoston ja HY+:n kanssa sekä eri hankkeiden yhteydessä.