Testamenttilahjoitus mahdollistaa kansainvälisen verkostoitumisen ja laadukkaiden seminaarien järjestämisen

Anita Cederbergin testamenttilahjoitus on tukenut Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehtävää yksityisoikeuden tutkimusta erityisesti kauppaoikeuden alalla vuodesta 2015. Lahjoituksen tuotto auttaa järjestämään kansainvälisiä seminaareja ja tukee tutkijoiden tutkimushankkeita. Lahjoitus mahdollistaa tutkijoiden laajemman kansainvälisen verkostoitumisen ja pääsyn tärkeään alan tutkimustietoon ja kirjallisuuteen.

Lauri Cederbergin tytär Anita Maria Elisabeth Cederberg (FM) lahjoitti testamentissaan oikeustieteelliselle tiedekunnalle puoli miljoonaa euroa käytettäväksi siviili- ja kauppaoikeuden hyväksi vuonna 2015. Lauri Cederberg oli Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professorin oppituolin ensimmäinen haltija. Oppituoli perustettiin vuonna 1922, ja sen lahjoitti vuonna 1917 kuolleen Alfred Kordelinin nimikkosäätiö. Cederberg hoiti tehtävää 19 vuoden ajan aina kuolemaansa saakka. Sittemmin virka siirrettiin Helsingin yliopiston perusrahoitukseen.

Testamenttilahjoitus vie Cederbergin perintöä eteenpäin

– Marraskuussa 2018 järjestetään alan seminaari Helsingissä yhdessä Kööpenhaminan yliopiston kanssa, professori Seppo Villa kertoo. Hän toimii nykyään kauppaoikeuden professorina, virassa joka on periytynyt Lauri Cederbergiltä.

Muihin lahjoituksen tuoton konkreettisiin suunnitelmiin kuuluu tällä hetkellä EBI:n (European Banking Institute) seminaari Helsingissä 2019. Lisäksi kauppaoikeuden tutkija OTT, dosentti Ville Pönkä on syyslukukaudella 2018 tutkimusmatkalla Yhdysvalloissa, ja rahasto on tukenut matkaa. Tavoitteena on avata yhteistyösuhteita yhdysvaltalaisiin johtaviin alan tutkijoihin.

Myös materiaalihankintoja on tehty: – Vuoden 2017 myönnöistä käytettiin 1000 euroa alan kansainvälisen kirjallisuuden ja nimenomaan harvinaisuuksien hankintaan, Seppo Villa toteaa.

– Lahjoituksella on suuri merkitys yksityis- ja erityisesti kauppaoikeuden oppiaineessa, koska se resursoi osaltaan tutkijoiden kansainvälistymistä ja verkottumista sekä mahdollistaa korkeatasoisten seminaarien järjestämisen, Seppo Villa korostaa. Kauppaoikeuden oppiaineen vastuuopettaja koordinoi rahastolle tehtäviä hakemuksia ja antaa niistä lausuntonsa.

Yleisluonteisen lainsäädännön puolestapuhuja

Cederbergiä voidaan luonnehtia varsinkin osakeyhtiöoikeuden pioneeriksi, koska ennen häntä tätä oikeudenalaa koskeva tutkimus oli hyvin vähäistä eikä sille ollut kehittynyt yleisiä oppeja. Hän kehitti vähemmistösuojajärjestelmän ja toi osakeyhtiöoikeuteen mukaan yhdenvertaisuusperiaatteen.

Kauppaoikeuden yleisten oppien sekä varallisoikeuden kehittäminen voidaan myös lukea hänen tutkimuksellisiksi ansioikseen. Cederberg katsoi että yleisluontoinen lainsäädäntö on tehokkaampi ratkaisu kuin yksityiskohtiin puuttuvat lausekkeet, etenkin kun ne kestävät paremmin aikaa. Tällainen lähestymistapa oli Cederbergin aikana edellä aikaansa.

Lain asiantuntijoille velvollisuus toimia aktiivisesti lainvalmistelussa

Cederberg toimi pitkään myös lainopillisen tiedekunnan – nykyinen oikeustieteellinen – dekaanina. Hänen tutkimus- ja julkaisutoimintansa keskittyi kauppaoikeuteen ja erityisesti yhtiöoikeuteen, mutta hän kirjoitti myös yleisistä siviilioikeudellisista teemoista. 

Lakitieteen ohella Cederberg antoi merkittävän työpanoksen lainvalmistelun piirissä. Hänen mielestään tiiviimpi yhteistyö asiantuntijoiden ja lainsäätäjien kesken tuotti paremman lopputuloksen. Asiantuntijan olisi hänen mukaansa lainvalmistelussa yleensäkin velvollisuus toimia aktiivisesti.

Testamenttilahjoittamisen päivää vietetään 13.9.

Tieteen avulla on mahdollista löytää ratkaisuja suuriin globaaleihin haasteisiin. Testamenttilahjoitus on mahdollisuus tehdä jälkeenjäävällä omaisuudellasi jotain todella merkittävää tulevaisuuden tieteen, tulevien sukupolvien ja koko yhteiskunnan hyväksi. 

Helsingin yliopisto on luotettava ja vakavarainen testamenttivarallisuuden vastaanottaja ja sijoittaja. Yliopisto vastaanottaa vuosittain useita testamentteja eri tieteenaloille ja yliopistolla on useita kymmeniä historiallisia testamentteihin perustuvia rahastoja. Vanhin perustuu luutnantti Erik Ekestubben testamenttiin vuodelta 1745.

13.9. vietetään kansainvälistä testamenttilahjoittamisen päivää. Tutustu testamenttilahjoittamiseen tieteen tueksi!