Apua opiskelijan arkeen

Uudet opiskelijat ovat aloittaneet urakkansa syyskuun alkaessa ja täyttäneet Porthanian käytävät. Opintoja suunnitellaan ja arkea järjestellään ahkerasti. Tukea opiskelijan arkeen löytyy myös: Ilkka Kontulan säätiö jakaa vuosittain tunnustuspalkintoja opinnoissaan hyvin edenneille oikeustieteellisen tiedekunnan sekä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun opiskelijoille.

Vuonna 2012 kuollut OTK, ekonomi Ilkka Kontula halusi testamenttilahjoituksellaan tukea opiskelijoiden arkea ja kannustaa heitä opinnoissaan. Hän itse oli opiskellut sekä oikeustieteellisessä tiedekunnassa että Kauppakorkeakoulussa. Henkilökohtaisen tunnustuspalkinnon suuruus on 1000 euroa.

Tunnustuspalkinnon voi saada opiskelija, joka on menestynyt opinnoissaan erinomaisesti ja suorittanut vähintään 80 opintopistettä kolmen ensimmäisen lukukauden aikana.

Tunnustuspalkinnot ovat jaossa aina kevään lopulla ja viime keväänä yksi palkinnon saajista oli Amanda Blick. Kuultuaan ensimmäistä kertaa palkinnoista motivoi se häntä opiskelussa ja tieto myöntämisestä oli ilahduttava uutinen. – Kuulemani mukaan tunnustuspalkinto on tullut monelle kanssaopiskelijalle täytenä yllätyksenä. Tunnustuspalkinnon kannustinvaikutus huomioiden olisi tärkeää, että tieto siitä leviäisi entistäkin enemmän opiskelijoiden keskuuteen, hän korostaa.

Tunnustuspalkinnon myöntämisperusteet ovat kaikille opiskelijoille yhtäläiset ja perustuvat yksinomaan osoitettuun opintomenestykseen. Siten kuka tahansa opintojen alkuvaiheessa oleva opiskelija voi ottaa tunnustuspalkinnon saamisen päämääräkseen.

Tunnustuspalkinto ei ole pelkästään taloudellinen tuki, vaan toimii myös osoituksena opintojen eteen tehdystä työstä. – Sellaisenaan se on mielestäni arvostettava ele ja motivoi opinnoissa jatkossakin, toteaa Amanda.

Millainen on tehokkainta opiskelua?

Amanda sai alun perin toiselta opinnoissaan erinomaisesti menestyneeltä opiskelijalta vinkkejä opiskelumenetelmistä. – Käytän opiskellessa kirjojen sisällysluetteloita aktiivisesti hyödyksi: perehdyn huolellisesti teoksen rakenteeseen ja pidän lukiessani mielessä, millaiseen kontekstiin opiskelemani asiat liittyvät, jolloin kaikki tavallaan kytkeytyy osaksi laajempaa kokonaisuutta, hän kuvailee.

Hänen mielestään opittuja asioita on hyvä työstää esimerkiksi ajatuskarttojen avulla ja pyrkiä hahmottamaan laajemmin syy-seuraussuhteet ilmiöiden taustalla. Tällöin asioista muodostuu mahdollisimman selkeä kokonaiskuva ja oppimaansa pystyy soveltamaan aktiivisesti myös työelämässä.

Löydä itsellesi paras tapa opiskeluun!

Tärkeintä on, että jokainen löytää itselleen parhaiten soveltuvan tavan opiskella. – Siinä missä joillekin luennoilla käyminen voi tuntua ajanhukalta, aktiivisen osallistumisen myötä olen kokenut ne itse hyvin tehokkaaksi tavaksi oppia, ja toisaalta tutkintouudistuksen yhtenä seurauksena luennot tulevat jatkossa aktivoimaan opiskelijoita aikaisempaa enemmän kontaktiopetuksen muodossa, Amanda sanoo.

Hänen mielestään myös kertaamiseen kannattaa jättää riittävästi aikaa. Siinä auttavat tiedekunnan wikisivuilla olevat aikaisempien kuulustelujen tehtävät arvosteluperusteineen, joiden pohjalta relevanttien seikkojen mainitseminen vastauksissa ja oman osaamistason arviointi sujuvat vaivattomammin.

Opiskellessakin on järkevämpää pyrkiä ennemmin tekemään valitut asiat huolellisesti ja hyvin kuin pyrkiä suuren tulosmäärän keräämiseen laadun varjolla. – Koen, että oppiminen on tavallaan itseä vahvistava prosessi – mitä vahvemman pohjan edeltävät opinnot luovat, sitä helpommaksi myös uusien kokonaisuuksien hahmottaminen muodostuu, toteaa Amanda.

Opiskelu on elämän organisointia

Riittävän ajan löytäminen opinnoille ja niiden sovittaminen muihin elämän aktiviteetteihin voi olla haasteellista. Monet oikeustieteen opiskelijat voivat saada houkuttelevia työtarjouksia, ja tärkeiden työelämäkokemusten ohella on muistettava myös opiskelujen priorisointi.

Kun ajankäytön suunnittelee huolellisesti, on helpompaa varata riittävästi aikaa myös muulle tekemiselle. – Vaikka työt sanelevatkin kohdallani pitkälti sen, kuinka paljon muille asioille jää aikaa, koen työnteon myös osaltaan motivoivan ja tuovan eräänlaista vastapainoa opiskelulle, korostaa Amanda.

Koulutusuudistuksen myötä yhdessä tekeminen lisääntyy

Oikeustiede on alana varsin yleissivistävä, ja myös Amanda pitää palkitsevana huomata, kuinka opiskelun myötä yhteiskunnan rakennetta ja vallitsevia ilmiöitä oppii hahmottamaan entistä selkeämmin. – Juridiikka ei rajoitu pelkästään uramahdollisuuksiin, vaan on vahvasti läsnä myös vapaa-ajalla: esimerkiksi hiljattain suorittamani metsästäjätutkinnon kohdalla lainsäädännön perusasioiden hallitseminen ei tuottanut vaikeuksia, kun taustalla oli jo ymmärrys siitä, kuinka ympäristön ja luonnon käyttöä säännellään, hän huomauttaa.

Jatkossa opiskelun edellyttämä työmäärä tulee jakautumaan tasaisemmin, kun koulutusuudistuksen myötä tulee muutoksia aikaisemman tutkintorakenteen mukaisiin laajoihin ja raskaisiin kirjatentteihin.

– Seminaarityyppisessä kurssissa pidin erityisesti siitä, kuinka kirjoitusprosessi harjaannutti taitoja aineiston läpikäyntiin ja oikeudelliseen argumentointiin sekä antoi tilaisuuden perehtyä syvällisemmin tutkimuksen kohteena olleeseen aihepiiriin, miettii Amanda. Vastaavasti muiden osanottajien seminaaritöitä lukiessa ja niistä käytävän diskurssin yhteydessä pystyi syventämään tietojaan myös muista seminaarin aihealuetta sivunneista oikeudellisista kysymyksistä.

Lisäksi opiskelijoiden yhteisöllisyys ja yhteydenpito ovat perinteisesti olleet tärkeässä roolissa, kun opiskelu on ennen tutkintouudistusta perustunut lähinnä itsenäiselle tenttiin lukemiselle – eikä pelkästään kanssaopiskelijoilta saadun vertaistuen ja neuvojen muodossa vaan myös esimerkiksi siinä, kuinka kovassa kysynnässä olevia kurssikirjoja on saatavilla myös ainejärjestön tai osakuntien juristikerhojen kirjastoissa.

– Tutkintouudistuksen myötä pienryhmäharjoitusten määrää tullaan lisäämään, mikä toivoakseni tuo opiskelijoita entistä lähemmäksi toisiaan luomalla uusia muotoja yhteistyölle, Amanda sanoo.

Mikä on neuvosi syksyllä aloittavalle uudelle opiskelijalle?

Amanda suosittelee uusille opiskelijoille rohkeasti vain antamaan alaan liittyvän kiinnostuksen viedä. Kurssitarjontaan voi perehtyä jo opintojen alkuvaiheessa, järjestötoimintaan osallistuminen tuo mahdollisuuden tutustua paremmin muihin kanssaopiskelijoihin ja oman alan töiden myötä avautuu tilaisuus nähdä juridiikkaa käytännössä. Pätevyyden ja ammatti-identiteetin kehittyminen tapahtuu sitä nopeammin, mitä varhaisemmassa vaiheessa sen vain uskaltaa ottaa asiakseen.