Opintosuunnat

Aasian tutkimuksessa tarkastellaan alueen kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä monitieteisestä näkökulmasta. Siinä käsitellään Aasian historiallisia, nykyisiä ja mahdollisia tulevia kehityssuuntia ja niiden globaaleja merkityksiä. Aasian tutkimuksen syventymisteemoja ovat viestintä, politiikka, historia, ideologiat ja uskonnot, kulutus ja talouskehitys, materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri. Opintosuunnassa perehdytään erityisesti Intian, Kiinan, Korean ja Japanin alueisiin.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Afrikan ja Lähi-idän tutkimus on monitieteistä Afrikkaan ja Lähi-itään kohdistuvaa alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimusta. Tyypillisesti opiskelija erikoistuu joko Afrikkaan tai Lähi-itään. Sen lisäksi on mahdollista keskittyä myös islamintutkimukseen ja juutalaisuudentutkimukseen, jotka ylittävät maantieteelliset rajat ja joihin liittyy pitempi ajallinen perspektiivi.  Islamin tutkimuksessa voi valmistua myös lukion islamin opettajaksi. Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen painopisteitä uskontojen ja ideologien lisäksi ovat historia, politiikka, identiteetti, sukupuoli sekä kulttuurin eri osa-alueet. Tutkijanuran lisäksi koulutus mahdollistaa työskentelyn esimerkiksi moninaisissa asiantuntijatehtävissä valtionhallinnossa, kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yksityisen sektorin piirissä. Tavallisesti opiskeluihin kuuluu myös vähintään yhden alueen merkittävän kielen opiskelua.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Euroopan kulttuurien tutkimuksessa Eurooppaa lähestytään kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja historiallisesta näkökulmasta moninaisena ja muuttuvana kokonaisuutena. Opinnoissa tarkastellaan eurooppalaisuuden luonnetta ja Euroopan eri kulttuurialueita sekä pohditaan Euroopan paikkaa maailmassa. Erityistä huomiota saavat esimerkiksi populaari- ja mediakulttuureihin, visuaaliseen ja materiaaliseen kulttuuriin, aatteisiin ja uskomuksiin, valtarakenteisiin, identiteetteihin ja arkielämän piirteisiin sekä kulttuurisiin kohtaamisiin liittyvät kysymykset.

Euroopan kulttuurien tutkimuksessa korostuu alueellinen näkökulma ja ajatus tilan ja paikkojen kulttuurisesta ja historiallisesta muotoutumisesta. Niin eurooppalaista menneisyyttä kuin nykyisyyttäkin tarkastellaan opintosuunnassa yhteiskunnallis-kulttuurisesta perspektiivistä. Opinnoissa perehdytäänkin myös kulttuuriteoriaan ja kulttuurintutkimuksen käsitteellisiin lähtökohtiin.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Latinalaisen Amerikan tutkimus on monitieteistä ja monimetodologista alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimusta. Opintosuunta perehdyttää opiskelijan monimuotoiseen ja kulttuuriperinteeltään rikkaaseen maanosaan. Alueen  erityispiirteiden kautta tutustutaan myös globaaleihin teemoihin kuten historiallisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin sekä kehitysproblematiikkaan, ympäristöön ja kulttuurin osa-alueisiin. Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opinnot valmentavat tutkijantyöhön sekä useisiin asiantuntijatehtäviin esimerkiksi julkishallinnossa, yrityksissä, kansalaisjärjestöissä ja  mediassa – niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Syventävissä opinnoissa ensisijaisena tarkoituksena on saavuttaa perusteelliset tiedot oman erikoistumisalan tai teeman metodeista ja teorioista sekä hankkia valmiudet monitieteiseen tutkimuksen tekoon sekä asiantuntija- ja ohjaustehtävissä toimimiseen. Samalla luodaan valmiuksia osallistua laajoihin monitieteisiin tutkimushankkeisiin. Lisäksi opiskelijalle annetaan tarvittaessa mahdollisuus pyrkiä laaja-alaiseen Latinalaisen Amerikan yleistuntemukseen, jolloin hän voi yhdistää opintoja useilta osa-alueilta.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Opintosuunta tarkastelee Pohjois-Amerikan kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä monitieteisestä näkökulmasta. Pohjois-Amerikan tutkimus tarjoaa tietoa ja välineitä Yhdysvaltain ja Kanadan kulttuurien, historian, politiikan, kirjallisuuden ja maantieteen syvälliseen ymmärtämiseen. Opintosuunta on perinteisesti ollut suosittu myös valinnaisissa opinnoissa. Opintosuunnan joka toinen vuosi järjestettävä Maple Leaf and Eagle -konferenssi tarjoaa laajan kansainvälisen katsauksen Pohjois-Amerikan tutkimuksen nykytilaan.

Opetusta tarjoavat erityisesti Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku, vuosittain vaihtuva yhdysvaltalainen Fulbright-professori sekä Pohjois-Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtori Ari Helo.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Tutustu myös Pohjois-Amerikan tutkimuksen blogisivustoon!