Uusi ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus vastaa työelämän uusiin tarpeisiin

Keväällä 2024 alkava 60 opintopisteen erikoistumiskoulutus painottaa työelämälähtöisyyttä ja kokoaa eri tieteenalojen viimeisintä tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta. Haku siihen alkaa marraskuussa.

Uudenlaisen koulutuksen järjestämisestä vastaa Helsingin yliopisto, mutta opintojen valmisteluun on osallistunut myös muita organisaatioita, esimerkiksi Ilmatieteen laitos ja useita eri korkeakouluja.

Miksi ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus järjestetään, tutkija Mira Hulkkonen Ilmatieteen laitokselta?

Taustalla on tarve ilmastoasiantuntijuudelle. Se on noussut esiin organisaatioissa ja yrityksissä eri toimialoilla. Yhä useampi yritys haluaa vähentää ilmastopäästöjään. Ilmastoasioiden syvällinen ymmärtäminen voi myös kirittää niiden kilpailukykyä. Niin ikään kunnissa ja kaupungeissa tehdään suunnitelmia ja toimia, jotka vaativat ilmastoasiantuntijuutta. Tarpeita ja syitä on erilaisia.

Toisaalta monelle on epäselvää, kuka voi olla ilmastoasiantuntija tai millaista osaamista alan asiantuntijalta vaaditaan. Helsingin yliopisto onkin tutkinut aihetta haastattelemalla suomalaisissa organisaatioissa ilmastotyötä tekeviä ammattilaisia. Olemme hyödyntäneet haastatteluissa nousseita näkökulmia tätä koulutusta suunnitellessa.

Viime kädessä koulutuksen tarkoituksena on luoda vahva tietopohja ilmastonmuutokseen liittyvälle työlle, siis päästöjen vähentämiseen ja vaikutuksiin sopeutumiseen. Koulutuksen myötä eri tieteenalojen viimeisin tutkimustieto siirtyy opiskelijoiden mukana käytäntöön yrityksissä, kunnissa ja erilaisissa organisaatioissa.

Miksi haluat olla mukana rakentamassa ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutusta?

Olen vastannut koulutuksen sisällön suunnittelusta ja rakentamisesta. Haluan olla mukana, koska aihe on merkityksellinen. Olen omistanut koko työurani ilmastonmuutokseen liittyville asioille. Tämän koulutuksen kautta pystyn vaikuttamaan siihen, miten ilmastonmuutos huomioidaan yrityksissä ja organisaatioissa.

Mitä uutta koulutus tuo olemassa olevaan ilmastoalan opetustarjontaan? Millainen koulutus on?

Ilmastonmuutokseen voi paneutua nykyisin suorittamalla kokonaisen yliopistotutkinnon esimerkiksi ilmakehätieteissä tai käymällä yksittäisiä kursseja. Ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutus sen sijaan on monialainen ja harkittu kokonaisuus, joka rakentaa kokonaisvaltaista ilmastoasiantuntijuutta. Opinnot ovat verrattain laajat ja ne lähestyvät aihetta monitieteisesti. Näkökulmia riittää luonnontieteistä juridiikkaan ja viestintään. Toista näin kokonaisvaltaista erikoistumiskoulutusta ilmastoasioihin liittyen ei ole tarjolla.

Suunniteltu koulutus on myös hyvin työelämälähtöinen. Olemme huomioineet työelämän tarpeita sisällöissä. Opinnot ovat sellaiset, että ne voi suorittaa työn ohella.

Millaista opiskelu erikoistumiskoulutuksessa on?

Opiskelu on itsenäistä ja melko joustavaa. Koulutus kestää kaksi vuotta ja siihen kuuluu kuukausittaisia verkkotapaamisia, joissa opiskelijat keskustelevat etukäteen annetun materiaalin pohjalta. Lisäksi kahden vuoden aikana on neljä intensiivijaksoa, joiden aikana opiskelijat pääsevät tapaamaan kasvokkain.

Päättötyön opiskelijat tekevät omaan työhönsä tai toimialaansa liittyen. Päättötyö on esitys, ei pro gradun tapainen kirjallinen tutkielma. Toivomme, että opiskelijan mahdollinen työnantaja tai kotiorganisaatio hyötyisi konkreettisesti erikoistumiskoulutuksen annista.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Edellytämme hakijoilta korkeakoulututkintoa sekä korkeaa motivaatiota paneutua monipuolisesti ilmastonmuutokseen, sen vaikutuksiin ja hillintään. Toivomme motivaatiota myös hakijan työnantajalta tai taustaorganisaatiolta. Aiempi työkokemus ei ole pakollista.

Hakijoiden pitää kirjoittaa motivaatiokirje, jossa he kertovat, miksi haluavat koulutukseen. Opiskelijavalinnat tehdään kirjeiden perusteella.

Miltä toimialoilta on jo osoitettu kiinnostusta koulutusta kohtaan?

Yhteydenottoja on tullut hyvin laajasti eri aloilta: energiasektorista teatteritaiteisiin ja finanssialalta teknologiateollisuuteen.

Millaisia tavoitteita koulutuksella on? Mihin se valmistaa?

Tavoitteena on vahvistaa ilmastonmuutokseen linkittyvillä toimialoilla työskentelevien ihmisten tietopohjaa, luoda tutkittuun tietoon perustuvaa ymmärrystä ilmastonmuutoksen erilaisista ilmiöistä, vaikutuksista ja kytköksistä. Koulutus antaa myös valmiuksia tunnistaa ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Yhtenä tavoitteena on, että koulutuksen myötä rakentuisi monialainen ilmastoasiantuntijoiden verkosto. Opintojen kasvokkaiset intensiivijaksot palvelevat tätä tavoitetta.

Kaikkiaan koulutus rakentaa laaja-alaista ilmastoasiantuntijuutta ja edellytyksiä työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä eri aloilla.

Miksi ilmastoasiantuntijuutta tarvitaan työelämässä, kestävän kasvun johtaja Helena Soimakallio Teknologiateollisuus ry:stä?

Perimmäinen syy on se, että meillä on valtava kiire pysäyttää ilmastonmuutos, ja mielellään kääntää kehityksen suuntaa. Yritykset ja organisaatiot ovat lisääntyvässä määrin asettaneet itselleen vastuullisuus- ja kestävyystavoitteita. Niissä ilmastonmuutos korostuu. Yrityksissä kovin moni asia liittyy ilmastonmuutokseen: energia, materiaalit, ihmisten käyttäytyminen – tehdäänkö etätöitä, entä työmatkoja. Kokonaisuuden hallinnointi vaatii paljon tietämystä.

Yrityksille ja organisaatioille tulee myös ulkopuolelta paineita tehdä ilmastotyötä: lainsäädäntö ja kansainväliset tavoitteet, asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset vaikuttavat.

Mitä uutta erikoistumiskoulutuksen suorittaminen voi tuoda yritysten tai organisaatioiden ilmastotyöhön?

Monitieteinen koulutus tuo ymmärrystä ilmiön laaja-alaisuudesta ja siitä, miten monella eri tavalla ilmastonmuutos liittyy yrityksen tai organisaation toimintaan.

Samoin koulutus antaa työkaluja ilmastoasiantuntijan työtä varten. Esimerkiksi hiilijalanjäljen määrittäminen vaatii tietoa ja ymmärrystä varsin monesta asiasta: energian käytöstä, logistiikasta, rahoituksesta…

Mitä hyötyä nykyistä syvemmästä ilmasto-osaamisesta voi olla yrityksille?

Uskon, että ilmastoasiantuntijuus vauhdittaa yritysten kykyä löytää keinoja ilmastopäästöjen pienentämiseksi ja toisaalta ilmastokädenjäljen kasvattamiseksi. llmastokädenjälki tarkoittaa sitä, miten yritys tuottaa ilmastohyötyä yhteiskunnalle ja asiakkailleen. Esimerkiksi energiapihi laite vähentää päästöjä.

Ilmastotyö auttaa yrityksiä usein muissakin vastuullisuustavoitteissa. Metallien kierrättäminen säästää ympäristöä ja hillitsee luonnonvarojen ylikulutusta. Energiansäästö voi hiilipäästöjen lisäksi vähentää muitakin haitallisia päästöjä.

Monesti tällaiset vastuulliset valinnat säästävät myös selvää rahaa ja parantavat yrityksen kannattavuutta.

Parhaimmillaan yritys voi tehdä kestävästä kehityksestä uutta liiketoimintaa. Yritykset voivat tuotteillaan ja palveluillaan hillitä ilmaston lämpenemistä.

Teknologiateollisuus on rahoittanut koulutusta. Miksi on tärkeää olla mukana koulutuksen perustamisessa?

Yrityksillä on aito ja kasvava tarve ilmastoasiantuntijoille. Asiantuntemusta tarvitaan kiireellisesti, koska ilmastonmuutos ei odota. Lainsäädännöstäkin tulee uusia vaatimuksia, joihin yritysten pitää vastata.

Tämän koulutuksen ansiosta on mahdollista saada yrityksiin ja organisaatioihin viimeisin tutkimustieto. Se on tärkeää, koska ilmastotutkimus ottaa jatkuvasti uusia harppauksia.

 

Lue lisää

Tutustu ilmastoasiantuntijan erikoistumiskoulutukseen koulutuksen verkkosivuilla