Palkitut opettajat haastattelussa: ”Tärkeintä on innostaa oppilaat oppimaan”

Kumpulan kampuksen tiedekuntapäivässä perjantaina 19.4. palkittiin 7 opettajaa erinomaisesta työstään. Kysyimme palkituilta opettajilta, mikä on heidän mielestään opettajan tärkein ominaisuus, ja mitä he ovat itse oppineet opiskelijoiltaan.

Palkittujen opettajien palkitsemisperusteissa korostui opiskelijoilta saatu hyvä palaute ja intohimoinen suhtautuminen opettamiseen ja opetustyössä kehittymiseen. Moni palkituista on ohjannut ison määrän tutkielmia useammassa koulutusohjelmassa ja ollut merkittävässä roolissa osastonsa opetustyön koordinoinnissa.

Valtteri Niemi, professori, tietojenkäsittelytieteen osasto

Mikä on sinusta opettajan tärkein ominaisuus?

Tärkeintä on innostaa oppilaat oppimaan. Tähän liittyy monia asioita: suora kontakti oppilaisiin ja heidän kuuntelemisensa, oma innostuneisuus ja sen välittyminen, materiaalin tarjoaminen innostavassa muodossa jne. On myös tosi tärkeää seurata kurssipalautteita ja muuta palautetta, jotta tietää miten on oikeasti onnistunut.

Mitä olet itse oppinut opiskelijoilta?

Olen oppinut paljonkin. Ohjaamalla tutkielmia oppii itsekin tarkasteltavasta asiasta tai ainakin huomaa päivittää vanhentuneita käsityksiään. Monet tekevät maisterintutkielmansa työn ohessa ja/tai työhönsä liittyvistä aiheista, jolloin ohjaajakin pysyy kärryillä, missä nopeasti kehittyvässä työelämässä mennään. Kursseja opettaessa opiskelijoilta tulee yllättävänkin usein kysymyksiä, joita ei ole kuullut aiemmin eikä ole tullut ajatelleeksikaan. Lisäksi jo työelämässä olevat tuovat esiin käytännön havaintojaan, ja voisivat tässä suhteessa olla rohkeampiakin, toki paljastamatta yrityssalaisuuksia.

Katja Lauri, tutkimusjohtaja, INAR

Mikä on sinusta opettajan tärkein ominaisuus?

Kun puhutaan ihmisistä yleisesti, arvostan erityisesti kykyä kuunnella toista. Opettajan tapauksessa tämä kääntyy kyvyksi, tai vähintään pyrkimykseksi nähdä opittava asia ja opetus-/oppimistilanne opiskelijan näkökulmasta. Tämä auttaa opetuksen suunnittelua ja toteuttamista huomattavasti. Opettajan ja opiskelijan yhteinen päämäärä on opiskelijan kompetenssin karttuminen. Optimaalisessa tilanteessa kuitenkin myös opettajan kompetenssi kasvaa.

Mitä olet itse oppinut opiskelijoilta?

Olen oppinut opiskelijoilta vaikka mitä! Joku viisas on sanonut, että uuden tiedon tai taidon on oppinut vasta sitten, kun on pystynyt opettamaan sen ymmärrettävästi muille. Se on niin totta! Ehkä eniten arvostan kuitenkin sitä yleistä oppia, jonka olen saanut opetustilanteista. Olin opetusurani alussa todella epävarma opettaja, ja suurin pelkoni oli, että tietämättömyyteni ja osaamattomuuteni paljastuu opiskelijoille. Toisinaan jopa ”piilouduin” esittämällä asiat niin hankalasti, että kukaan ei varmasti ymmärtänyt eikä edes osannut kysyä mitään. Nykyään ne opetustilanteet, joissa opiskelija kysyy jotain yllättävää, johon en osaa vastata tai jota en ole edes osannut ajatella, ovat aivan parhaita! Niistä seuraa usein hieno vuoropuhelu, josta kaikki oppivat jotain uutta.

Ekaterina Ezhova, yliopistonlehtori, INAR

Mikä on sinusta opettajan tärkein ominaisuus?

En pysty valitsemaan vain yhtä. Mielestäni opettajan päätehtävä on siirtää tietoa saumattomasti seuraavalle sukupolvelle. Onnistuakseen tässä on opettajan oltava aidosti kiinnostunut kursseistaan, pystyttävä innostamaan oppilaitaan ja myös kuunneltava oppilaita. On otettava huomioon opiskelijoiden näkemykset koulutusprosessista ja tuettava heitä, jotka tarvitsevat tukea.

Mitä olet itse oppinut opiskelijoilta?

On parempi sanoa, että opin jatkuvasti. Opiskelijoilla on paljon erilaisia ideoita ja mielipiteitä kuin minulla. Joskus näennäisen yksinkertaiset kysymykset tai keskustelut luokassa voivat olla yllättävän oivaltavia ja tarjota minulle näkökulmia, joita en ollut aiemmin ajatellut. Luulen, että olen nykyisin opettajana joustavampi kuin aloittaessani. Olen nykyään avoimempi kysymyksille ja keskusteluille ja kiitollinen niistä.

Leena Kalliovirta, yliopistonlehtori, matematiikan ja tilastotieteen osasto

Mikä on sinusta opettajan tärkein ominaisuus?

Kärsivällisyys.

Mitä olet itse oppinut opiskelijoilta?

Muun muassa kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys on minun hätäiselle luonteelleni usein haasteellista.

Kjell Knapas, yliopisto-opettaja, kemian osasto

Mikä on sinusta opettajan tärkein ominaisuus?

Opettajan tärkein ominaisuus on mielestäni ymmärtää, että hän tekee työtä nimenomaan opiskelijoiden tulevien urien eteen. Pätevin arvio kandivaiheen opetuksen onnistuneisuudesta saadaan aina 5–15 vuoden päästä entisiltä työelämään siirtyneiltä opiskelijoilta. Käytännössä opetusta joudutaan kuitenkin suunnittelemaan ja mukauttamaan muilla perusteilla. Opetuksenaikainen (tai välittömästi kurssin jälkeen) kerättävä palaute on relevanttia, mutta ei siis välttämättä kerro koko totuutta.

Lisäksi opettajan täytyy itse aktiivisesti pohtia opetuksensa vaikutusta. Nyky-yhteiskunnassa ongelmanratkaisu ei jää kiinni tietojen saatavuudesta. Sen sijaan se voi jäädä kiinni tietojen kriittisestä tarkastelusta tai soveltamiskyvystä, jotka molemmat johtuvat pohjaymmärryksen riittämättömyydestä. Näin ollen opettajan on tärkeää erottaa valmiuksia uralle antava ydinaines.

Mitä olet itse oppinut opiskelijoilta?

Konkreettisesti opin opiskelijoilta paljon pieniä juttuja jatkuvasti aina silloin tällöin. Ensinnäkin laboratoriokursseillamme on toisinaan opiskelijoita, jotka ovat tehneet laboratoriotöitä myös muissa oppilaitoksissa ja/tai työelämässä, ja heiltä olen ammentanut paljon käytännöllisiä tapoja. Toiseksi diginatiivit opiskelijat hallitsevat kaiken tietokoneiden yms. käytön minua paremmin, joten niihin liittyen olen myös saanut opiskelijoilta paljon arvokkaita vinkkejä. Erityisesti nuoremmilta kollegoilta eli esim. assistentteina toimivilta 3. vuoden opiskelijoilta tulee välillä hieman laajemmalla skaalalla hyödyllisiä ideoita.

Hieman toisenlaista opiskelijoilta oppimista on aina se, miten kutakin opiskelijaa kannattaa opettaa ja ohjata. Se vaihtelee yksilöittäin laajalla skaalalla joka tapauksessa ja erityisesti viime vuosina kansainvälisten opiskelijoiden tulo laboratoriokursseillemme on tuonut tässä suhteessa lisähaasteita, kun he saattavat olla tottuneet hyvinkin erilaiseen opetuskulttuuriin. Laboratoriokursseilla pyrin luomaan jokaiseen opiskelijaan henkilökohtaisen ohjaussuhteen.

Laura Ruotsalainen, professori, tietojenkäsittelytieteen osasto

Mikä on sinusta opettajan tärkein ominaisuus?

Mielestäni opettajan tärkein ominaisuus on innostuneisuus sekä opetettavaan aiheeseen, että innostuksen ja tiedon siirtämiseen opiskelijoille. Uuden oppimisenhan tulisi olla hauskaa, ja opettaja voi vaikuttaa sen toteutumiseen sekä asenteellaan että huolella suunnitelluin opetusmetodein.

Mitä olet itse oppinut opiskelijoilta?

Opin joka vuosi yhä uudelleen innostumaan sekä opettamistani aiheista että uusien asioiden oppimisesta nähdessäni opiskelijoille tapahtuvan niin. Lisäksi opin koko ajan parantamaan opetusmetodejani ja -materiaaleja opiskelijoiden palautteen perusteella.

Niina Kuosmanen, yliopistonlehtori, geotieteiden ja maantieteen osasto

Mikä on sinusta opettajan tärkein ominaisuus?

Minusta on tärkeää, että opettajasta välittyy kiinnostus opiskelijoita ja heidän opettamistaan kohtaan. Lisäksi koen, että opettajana on tärkeää opiskelijoiden kuunteleminen, jolloin pysyy paremmin perillä siitä, miten omat opetusmenetelmät toimivat kullakin kurssilla ja kunkin ryhmän kanssa. Koen, että opettajana on tärkeää kannustaa opiskelijoita etsimään ja käyttämään tietoa, kyseenalaistamaan ja keskustelemaan niin, että opiskelijat oppimansa tiedon lisäksi ymmärtäisivät, miksi kullakin kurssilla hankittu tietämys on oleellista ja miten tietoa ja osaamista voi soveltaa omalla alalla.

Mitä olet itse oppinut opiskelijoilta?

Opiskelijoiden kysymyksistä ja pohdinnoista saa usein uudenlaisia näkökulmia ja ideoita käsiteltäviin aiheisiin, ja tämä voi innostaa myös oman tutkimuksen tai opetuksen tarkasteluun uudelta kannalta. Olen oppinut, miten erilaisilla tavoilla asioita opitaan ja miten tärkeää on huomioida opetuksessa erilaisia oppijoita. Lisäksi olen huomannut, että on tärkeää olla helposti tavoitettavissa ja pysähtyä tarvittaessa kuuntelemaan opiskelijoita ja keskustelemaan heidän kanssaan muustakin kuin opinnoista.

Lue lisää

Tutustu opetukseen ja opettajiin matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa