Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat kehittävät opiskelijoiden hyvinvointia yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa

Helsingin yliopistossa toteutettiin keväällä 2020 HowULearn-kysely ensimmäisen vuoden kandidaattiopiskelijoille. Opiskelijat vastaavat HowULearn-kyselyyn kolmesti osana kandidaattivaiheen opintojaan ja kerran maisterivaiheen opinnoissa. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat ja opiskelijajärjestöt suunnittelivat ja toteuttivat hyvinvointikyselyn osana HowULearn-kyselyä.

HowULearn-kyselyyn lisättyjen hyvinvointikysymysten vastausten perusteella tiedekunnan kandiohjelmissa on pohdittu, miten opetusta kehittämällä voidaan parantaa hyvinvointia, ja laadittu toimenpiteet opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Kyselyn hyvinvointiin liittyvät kysymykset laadittiin yhteistyössä opiskelijoiden ainejärjestöjen, opintopsykologien, pedagogisten yliopistonlehtoreiden ja ohjelmien kesken. Kysymyksiin vastattiin perustuen kokemuksiin ennen COVID-poikkeustilannetta, mutta mukana oli myös kysymys koronatilanteen vaikutuksista.

Opiskelijoiden vastausten perusteella tiedekunnan kandiohjelmat ovat laatineet seuraavat toimenpiteet:

Bachelor’s programme in Science järjestää opettajille ja opiskelijoille yhteisiä tilaisuuksia ennen joulua ja keväällä, ja tulee tekemään läheistä yhteistyötä ainejärjestön kanssa. Ohjelmassa toteutetaan myös oma opettaja -toimintaa.  

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma toteuttaa vuotuisen fuksikyselyn ja järjestää opiskelijoiden ja opettajien yhteisiä keskustelutilaisuuksia opiskelijoiden toivomista aiheista, sekä osallistuu ainejärjestön pitämiin tilaisuuksiin. Kurssipalautteen keruuta ja käyttöä opetuksen kehittämisessä tuetaan, ja kehitetään yhteisöllisyyttä tukevia opiskelumenetelmiä.

Geotieteiden kandiohjelma tulee järjestämään vuosikurssikohtaisen opiskelijakyselyn sekä opettaja- ja kurssikohtaiset opetusmenetelmä- ja -kuormitushaastattelut joiden perusteella suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteet opiskelu- ja suoritusmenetelmien joustavuuden lisäämiseen, tutkintorakenteen ja kurssikohtaisten ohjeiden selkeyttämiseen ja opetus- ja opiskelukuormituksen ja -resurssien rationalisointiin.

Kemian kandiohjelma pitää aiempaa säännöllisemmin ja useammin keskustelutilaisuuksia opiskelijoiden ja opettajien välillä. Omaopettaja-järjestelmää kehitetään ja ryhmädynamiikkaa ja yhteisöllistä opiskelua tuetaan. Ohjelmassa toteutetaan fuksikysely aloittavien opiskelijoiden käsityksistä ja toiveista yliopisto-opinnoissa. Tiloja kehitetään ja opettajia aktivoidaan edelleen opiskelu- ja suoritustapojen kehittämisessä. Pajatoiminta on parhaita tapoja yhteisöllisen opiskelun tukemiseen, ja etämenetelmien käyttöä ohjaukseen jatketaan fyysisen pajan rinnalla.

Maantieteen kandiohjelmassa tehostetaan opintojen ohjausta ja oma opettaja -työskentelyä, ja kandivaiheen vuosiluokat ryhmäytetään entistä tehokkaammin. Opintoasioista tiedottamista ja HOPS-työskentelyä lisätään, ja erityistä huomiota kiinnitetään kurssien suoritustavoista tiedottamiseen opiskelijoille. Opiskelijoita tuetaan opintojen nivelvaiheessa sujuvaan siirtymiseen kandiohjelmasta maisteriohjelmaan.

Matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa kehitetään omaopettaja-järjestelmän puitteissa tapahtuvaa opettajien ja opiskelijoiden kommunikointia yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa, ja kehitetään kurssien Moodle-sivujen osana toimiva kurssipalautejärjestelmä. Opiskelijoiden kanssa suunnitellaan yhdessä jatkuvan palautteen mallia, ja työelämäopintoja kehitetään auttamaan opiskelijoita työelämään siirtymisessä.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa opintojen suorittamistapoja ja suorittamisaikojen joustavuutta lisätään, ja valmistumista tuetaan opintoneuvonnan keinoin. Opiskelijoita tuetaan opinnäytetöiden tekemiseen ja aikatauluttamiseen liittyvissä ongelmissa. Opettajille tärkeiden täydentävien opintojen mahdollisuuksia kartoitetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa, ja tuetaan erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa rakennetaan uusi, ensi syksynä 2021 käynnistyvä omaopettaja-järjestelmä, jossa aktiivisina toimijoina on mukana myös alumneja ja opiskelijajärjestöaktiiveja. Alkukurssien opettajia ohjeistetaan kertomaan opiskelijoille heterogeenisesta ja lähtötasoltaan erilaisesta opiskelijajoukosta. Opiskelijoita ohjataan aktiivisesti mukaan pajatoimintaan, ja opettajia ohjataan seuraamaan opiskeluun liittyvää Telegram-keskustelua. Fuksisyksyn tenttisuorituksia ryhdytään seuraamaan automatiikan avulla.