Ohjeita opetus- ja tutkimustehtäviin hakijoille

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ohjeita opetus- ja tutkimustehtäviin hakijoille.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtäviin hakevia pyydetään noudattamaan tällä sivulla olevia CV:tä, opetustaidon arviointia ja julkaisuluetteloa koskevia ohjeita.

Ohje ansioluettelosta

Ohje opetus- ja tutkimustehtävien hakijoille ansioluettelon (CV) laatimiseksi.

Curriculum vitae on lyhyt selostus viran kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta.

Curriculum vitaen jäsentely ja otsikointi 

 1. Full names

   
 2. Current position

  - nykyinen työtehtävä/toimi (mistä lukien ja mihin saakka)

   
 3. Previous professional appointments

  - aikaisemmat palvelussuhteet

   
 4. Education

  - tutkinnot, oppiarvot ja vastaavat

   
 5. Academic awards and honours

  - tieteelliset palkinnot ja huomionosoitukset

   
 6. Major research funding

  - merkittävä tutkimusrahoitus

   
 7. Other academic and professional activities

  - muut akateemiset ja ammatilliset ansiot, kuten esimerkiksi aikakausilehtien toimituskuntien jäsenyydet, tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet, toiminta aikakausilehtien "referee'nä", toiminta väitöskirjojen esitarkastajana ja väitöstilaisuuksien vastaväittäjänä, huomattavat komitean tai vastaavat jäsenyydet, kyky johtaa tutkimustyötä (esim. tieteellisten projektien johtaminen)
 • Aikamääriä ilmoitettaessa pyydetään välttämään päivämääriä: kuukauden ja vuosiluvun mainitseminen riittää.
 • Palvelussuhteita lueteltaessa pyydetään välttämään liikaa yksityiskohtaisuutta: useissa jaksoissa tapahtunut, vuotta lyhyempi palvelu tulee yhdistellä ammattinimikkeiden mukaan, esimerkiksi "Associate Professor (total 8 months) 2010 - 02".
 • Tiedekunta suosittelee, että CV:en käytettäisiin enintään 3 sivua ja hakija noudattaa yllä esitettyä otsikointia. Otsikoinnissa esiintymättömien "ylimääräisten" ansioiden (osallistuminen kongresseihin, opetustaito, kielitaito, sotilasarvo, perhesuhteet, harrastukset, suosittelijat, kuvaukset omasta tutkimustyöstä, tulevaisuuden suunnitelmat) esittämistä pyydetään välttämään.
 • Ne CV:ssa esitetyt tiedot, jotka eivät sisälly oikeaksi todistettuun ansioluetteloon, on vaadittaessa dokumentoitava oikeaksi todistetuilla todistusjäljennöksillä tai muulla hyväksyttävällä tavalla.
Opetustaitoa koskevat ohjeet
Opetus- ja tutkimushenkilöstön kelpoisuusvaatimukset opetustaidon osalta

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan professorilta edellytetään kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Yliopistonlehtorilta edellytetään kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tutkijatohtorilta edellytetään tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa ja yliopisto-opettajalta kokemusta opetustyöstä. Dosentin arvoa hakevalla tulee olla hyvä opetustaito.Helsingin yliopiston johtosäännön mukaisesti opetustaidon vähimmäisvaatimukset vaihtelevat eri tehtävissä. Opetustaito arvioidaan asteikolla erinomainen – kiitettävä – hyvä – tyydyttävä – välttävä.

Vähimmäisvaatimukset eri tehtävissä:

 • Professori (full professor): opetustaito kokonaisuutena vähintään hyvä
 • Apulaisprofessori, toinen kausi (associate professor): opetustaito kokonaisuutena vähintään tyydyttävä
 • Apulaisprofessori, ensimmäinen kausi (assistant professor): opetustaito kokonaisuutena vähintään tyydyttävä
 • Vanhempi yliopistonlehtori ja vanhempi kliininen opettaja: opetustaito kokonaisuutena vähintään hyvä
 • Yliopistonlehtori: opetustaito kokonaisuutena vähintään hyvä.
 • Kliininen opettaja: opetustaito kokonaisuutena vähintään tyydyttävä
 • Yliopisto-opettaja: opetustaito kokonaisuutena vähintään hyvä
 • Dosentin arvo: opetustaito kokonaisuutena vähintään hyvä (yliopistolaki § 89).

Opetustaitoa (opetuksellisia ansioita) arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat arviointialueet:

 1. opetuskokemus ja kehittäminen,
 2. pedagoginen koulutus ja pedagoginen ajattelu,
 3. taito käyttää ja tuottaa oppimateriaalia,
 4. muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja
 5. tarvittaessa opetusnäyte.

Opetustaidon arviointialueita 1-4 arvioidaan hakijan opetuksellisista ansioistaan toimittaman kuvauksen tai yliopistoportfolion perusteella. Opetustaito arvioidaan käyttäen arviointimatriisia.

MMTDK opetustaitomatriisi 2020

Opetusansioiden kuvausohje MMTDK 2022

Opetusnäyte

Opetusnäytteen antaminen tulee nähdä oppimistilanteena. Opetusnäytettä arvioitaessa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota siihen, miten hakija kykenee opetusnäytteellä ohjaamaan ja edistämään opetusnäytetilaisuuteen osallistuvien oppimista.

Kaikki opetusnäytetilaisuudet ovat julkisia. Samaa tehtävää hakenut ei kuitenkaan voi olla läsnä tilaisuudessa, jossa kilpahakija antaa opetusnäytteensä. Opetusnäytetilaisuuteen osallistuu ja opetusnäytteen arvioi Opetustaitotoimikunta (jäljempänä OTT). Tiedekunnan nimeämässä OTT:ssä on edustajia sekä opetushenkilöstä ja opiskelijoistaOpetusnäytettä ei voi uusia, paitsi milloin opetusnäytteen epäonnistuminen on johtunut teknisestä (etäopetusnäytteet) sairaudesta tai muusta vastaavasta syystä.

Opetusnäytteen aihe, kesto taso ja opetuskieli

Avoimessa haussa olevien tehtävin osalta hakijoille annetaan yhteinen aihe ja määritellään sama kohdeyleisö. Dosentuureja koskevissa opetusnäytteissä hakijat saavat valita aiheensa itse. Opetusnäytteen antamista suunnitellessaan hakijan tulee ottaa huomioon todellinen opetustilanne ja suunnata opetusnäytteensä tilaisuuteen osallistuville. Aihe tulee rajata niin, että sen sisältö ehditään käsitellä 30 minuutin aikana, koska opetusnäyte voi kestää enintään 30 minuuttia. Opetusnäytetilaisuuden alussa hakijan on määriteltävä kuulijoille tarkemmin opetuksen taso (esim. perusopinnot, aineopinnot tai syventävät opinnot) sekä se, mihin kokonaisuuteen opetusnäyte liittyy. Hakijalla on vapaus valita, miten hän opetusnäytteen antaa.

Palautekeskustelu

Opetusnäytteen antamisen jälkeen hakija poistuu salista ja OTT jää keskustelemaan opetusnäytteestä yleisön kanssa (n. 15 min.). Tämän jälkeen seuraa hakijan ja OTT:n välinen palautekeskustelu (n. 15 min.), joka otetaan huomioon hakijan opetustaitoa arvioitaessa. Laitoksen johtaja/varajohtaja ja valmisteluryhmän puheenjohtaja voi niin halutessaan kuunnella palautekeskustelun.

Lausunto

Opetustaitotoimikunta antaa hakijan opetustaidosta kirjallisen lausunnon (kokonaisarvion), jonka hakija saa myöhemmin tehtävän tultua täytetyksi.

Professori

Vapaamuotoiseen englanninkieliseen hakemukseen on liitettävä1. ansioluettelo (CV) sekä lyhyt selvitys seuraavista ansioistaan:

 • tutkimus ja tieteellinen toiminta,
 • osallistuminen hallintotehtäviin,
 • selvitys muusta toiminnasta, jonka hakija haluaa saattaa tiedekunnan tietoon

2. opetusansioiden kuvaus (ohjeet alla)

Opetusansioiden kuvausohje MMTDK 2022

mmtdk_opetustaitomatriisi_2020.pdftai edellä mainitut asiakirjat (kohdat 1-2) sisältävä yliopistoportfolio

3. numeroitu julkaisuluettelo, jossa tieteelliset julkaisut on ryhmitelty seuraavasti:

a) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö

b) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö

c) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö

d) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö

e) tieteelliset monografiat

f) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole refereekäytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa.

Lisäksi voidaan omana ryhmänään luetella muut julkaisut (oppikirjat, yleistajuiset artikkelit jne.), patentit, tietokoneohjelmat, esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV-ohjelmat ym. Käsikirjoituksista tulee esittää niiden julkaisemisen käsittelyvaihe hakuajan päättymishetkellä.4. Hakijoita pyydetään varautumaan siihen, että tehtävän hakuajan päätyttyä heitä pyydetään toimittamaan sähköisen hakujärjestelmän kautta enintään 10 valitsemaansa julkaisua asiantuntijoita varten. Ns. artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa on yksi julkaisu ja kukin väitöskirjan osajulkaisuista lasketaan yhdeksi julkaisuksi.Avoimet tehtävät julkaistaan yliopiston verkkosivuilla.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae paikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.

 

Yliopistonlehtori, tutkijatohtori, yliopisto-opettaja ja tohtorikoulutettava

Vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä

1.  ansioluettelo (CV) ja lyhyt selvitys seuraavista ansioista:

   - tutkimus ja tieteellinen toiminta,

   - osallistuminen hallintotehtäviin,

   - selvitys muusta toiminnasta, jonka hakija haluaa saattaa tiedekunnan tietoon

2. opetusansioiden kuvaus (ohjeet alla)

Oetusansioiden kuvausohje MMTDK 2022

mmtdk_opetustaitomatriisi_2020.pdftai edellä mainitut asiakirjat (kohdat 1-2) sisältävä yliopistoportfolio

3. numeroitu julkaisuluettelo, jossa tieteelliset julkaisut on ryhmitelty seuraavasti:

a) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö

b) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö

c) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö

d) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö

e) tieteelliset monografiat

f) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole refereekäytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa.

Lisäksi voidaan omana ryhmänään luetella muut julkaisut (oppikirjat, yleistajuiset artikkelit jne.), patentit, tietokoneohjelmat, esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV-ohjelmat ym. Käsikirjoituksista tulee esittää niiden julkaisemisen käsittelyvaihe hakuajan päättymishetkellä.Tutkijatohtorin tehtävää hakevan on liitettävä hakemukseensa lisäksi tutkimussuunnitelma.Tohtorikoulutettavan tehtävää hakevan on liitettävä hakemukseensa lisäksi tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelma.

Hakemus jätetään liitteineen Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta.