Lukiolaisille sopivat verkkokurssit

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta tarjoaa useita MOOC-verkkokursseja eli kaikille avoimia verkkokursseja. Kurssit ovat avoimia myös lukiolaisille. Tutustu alla kurssitarjontaamme ja katso myös Helsingin yliopiston muiden tiedekuntien tarjoamat mahdollisuudet.

MOOC-verkkokursseihin voi tutustua vierailijana ja kaikki kurssisisällöt saa näkyviin rekisteröitymällä tai kirjautumalla ko. kurssille. Täältä löydät apua kirjautumiseen tai tunnusten luontiin.

Ruoka 1.0

Mitä kestävä kehitys merkitsee ruoantuotannon ja kulutuksen kannalta? Millaisista ruoan ainesosista syntyy emulsioita tai vaahtomaisia rakenteita? Onko härkäpavun ravintosisältö samanarvoinen kuin lihatuotteen? Mihin ravitsemussuositukset  perustuvat?  Ruoka 1.0 verkkokurssi tarjoaa tieteeseen perustuvaa tietoa ruoasta sekä tutustuttaa ruokaan liittyviin opintoihin Helsingin yliopistossa.

Kurssilla esitellään:

1. Ruokajärjestelmä, 2. Ruoantuotanto, 3. Elintarvikkeet 4. Ainesosat ja niiden reaktiot, 5. Prosessointi, 6. Ravitsemus, 7., Elintarviketalous ja kulutus ja 8. Elintarvikealan opiskelu ja ammatit. 

Kiertotalous.nyt

Kurssi sisältää korkeakoulutasoista opetusta kiertotalouden perusteista. Kurssissa on viisi osiota,joista erityisesti Kestävä ruokajärjestelmä -osio sisältää näkökulmia MMTDK maataloustieteiden opinnoista.

Opiskeluaineisto on monipuolinen: kirjallista aineistoa, videohaastatteluja ja -luentoja, tehtäviä,testejä sekä opettajan opas. Opettajina toimivat yliopistojen opettajat, mutta aineistossa on mukana myös esimerkiksi yritysten, järjestöjen sekä kaupunkien edustajien puheenvuoroja.Opintokokonaisuuden voi suorittaa 3 op tai 5 op laajuisena ja se on osa monien yhteistyöyliopistojen koulutusohjelmien (ml. maataloustieteiden kandiohjelma sekä LUT:n Circular Economy -maisteriohjelma ja Bachelor’s Programme in Technology and Engineering Science) opintoja. Kurssia on kehitetty ja kehitetään edelleen opiskelijapalautteen perusteella.

Kurssi on saatavana myös englanniksi (https://circularnow.fi/).

MOOC-filosofian pohjalta tehty kurssi edistää opiskelijoiden opintojen sujuvuutta ja joustaviaopiskelumahdollisuuksia. Kurssi on osa jatkuvan oppimisen opintotarjontaa, sillä siinä ei ole esitietovaatimuksia. Kurssi palvelee paitsi eri tiedekuntien ja siten kaikkien alojen tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita, myös opinhaluisia yliopistojen ulkopuolella, kuten järjestöissä tai yrityksissä. Opintokokonaisuus toteutettiin monitieteisesti yhteistyössä LUT Yliopiston, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kurssin tekemistä on tukenut Sitra.

 

Suomalainen metsä

Suomalainen metsä on monialainen kokonaisuus ekosysteemipalveluiden perusteiden oppimiseen. Kurssilla opiskelija pääsee tutustumaan virtuaalitodellisuuden ihmeelliseen maailmaan kurssin 360 kuvien avulla, jotka hyödyntävät alan viimeisintä huipputeknologiaa. Lisäksi kurssi sisältää kirjallista materiaalia, joka on toteutettu yhteistyössä metsäalan asiantuntijoiden kanssa sekä erilaisia tehtäviä. Kurssilla tuodaan sosiaalinen media osaksi oppimista Instagramin ja ajankohtaisten artikkeleiden muodossa. Materiaalien avulla kuka tahansa voi oppia mitä ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ja miten ne liittyvät metsiin ja metsätalouteen sekä meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään. Suomalainen metsä -opintokokonaisuuden voi opiskella itsenäisesti tai osana lukion tai ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoja. Kurssi on toteutettu yhdeksän eri metsäalan oppilaitoksen yhteistyönä ja se tuo uuden käytännönläheisen tavan oppia ja lähestyä suomalaista metsää ja metsätaloutta. Kurssin tekemistä on tukenut Metsämiesten Säätiö.

 

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi

Poikkitieteellinen ympäristötaloustieteen johdantokurssi soveltaa talousteoriaa ilmastonmuutoksen hillintään, vesien suojeluun sekä muihin ympäristöön liittyviin teemoihin, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen sekä talouskasvun ja ympäristön väliseen suhteeseen. Kurssilla täydennetään ja jäsennetään taloustieteen avulla lukion biologian, maatiedon ja yhteiskuntaopin tiedot uudeksi ajatteluksi, ympäristöpolitiikan teoriaksi. Lisäksi opitaan EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikan taustoista ja harjoittamisesta. Kurssiaineistona ovat videot sekä kirjallinen aineisto, joka löytyy netistä kurssisivuilta. Keskeisten tulosten johtamiseen ja havainnollistamiseen käytetään graafista ja verbaalista analyysia. Laskutehtäviä varten riittää, kun osaa yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskua, joten kurssi sopii monen tasoisille opiskelijoille.

Mikrotaloustieteen kurssi

Mikrotaloustieteen perusteet kurssilla käsitellään yksittäisten talousyksiköiden käyttäytymiseen, kilpailuun ja markkinamuotoihin liittyviä mikrotalousteorian teemoja, erityisesti: kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino, joustot, verotus, markkinoiden tehokkuus, täydellinen kilpailu, monopolistinen kilpailu, monopoli, hintadiskriminatio, oligopoli, monopsoni, työmarkkinat, ulkoisvaikutukset, julkishyödykkeet ja yhteisomistusresurssit.

Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset

Ympäristö- ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset  -mooc tutustuttaa Helsingin yliopiston YET-kandiohjelman opintoteemoihin ja alan tutkimukseen. Kurssin tavoitteena on antaa monipuolinen kuva ympäristö- ja elintarviketalouden opinnoista Viikin kampuksella ja esitellä koulutusohjelmaa jatko-opintojaan suunnitteleville lukiolaisille. 

Opintojaksolla tutustutaan akateemiseen tutkimukseen ja tieteelliseen ajatteluun erityisesti ympäristö- ja elintarviketalouden alalla. 

Opintojakson suoritettuasi 

  1. tunnistat tieteelliselle artikkelille ominaisen rakenteen ja tyylilajin sekä keskeiset vertaisarvioinnin ja tutkimusetiikan periaatteet. 
  1. hahmotat tieteelliset argumentointitavat, tutkimusartikkelin viittaamiskäytännöt ja tutkimustuloksien yleistämisen perusteet sekä arvioida tutkimuksen luotettavuutta.  
  1. osaat nimetä keskeisiä ympäristö- ja luonnonvara-alan sekä maatalousekonomian alan tutkimuskysymyksiä ja yhdistää niihin soveltuvia tutkimusmenetelmiä. 
  1. osaat nimetä keskeisiä elintarviketalouden ja kulutuksen tutkimuskysymyksiä ja yhdistää niihin soveltuvia tutkimusmenetelmiä.