Maankäytön ja rakentamisen suunnittelusta vastaavien asiantuntijoiden käsitykset vaikuttavat puukerrostalorakentamiseen

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 23.3. väittelevä Florencia Franzini on analysoinut suomalaiskuntien maankäytön ja rakentamisen suunnittelusta vastaavien asiantuntijoiden käsityksiä puukerrostalorakentamisesta.

Kuntatason asiantuntijoiden näkemyksiä on toistaiseksi tutkittu vain niukasti kansainvälisellä tasollakaan huolimatta siitä, että heidän merkityksensä on keskeinen paikallistason suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Franzini toteaa väitöskirjassaan, että puukerrostaloilla uskotaan olevan useita haluttavia ominaisuuksia asukkaille. Myös laajempia myönteisiä vaikutuksia löytyy ympäristölaadun tai aluetaloudellisen kehityksen kautta. Näistä myönteisistä seikoista huolimatta kuntatason asiantuntijat pitävät riskeinä rakentamisen ja ylläpidon kalleutta ja paloalttiutta.

Väitöskirjan tulosten perusteella kuntatason asiantuntijoiden ammatillinen tausta vaikuttaa  puukerrostalorakentamiseen liittyviin uskomuksiin. Suunnittelijoiden asenteet perustuvat heidän näkemyksiinsä puukerrostalojen ympäristöllisistä ja teknisistä ominaisuuksista sekä taloudellisista vaikutuksista. Muissa tehtävissä toimivien asiantuntijoiden asenteet rakentuvat ensisijaisesti näkemyksiin hankkeiden taloudellisista vaikutuksista ja rakennusten teknisistä ominaisuuksista. 

Kaikkiaan kyselyyn vastanneet kuntien asiantuntijat (273 kpl) suhtautuvat myönteisesti puukerrostalorakentamiselle . Alan jatkokehitys riippuu kuitenkin rakentamishankkeiden tuloksista ja siitä, kuinka eri vastaajat painottavat hankkeiden tuomia yhteiskunnallisia hyötyjä.

Vaikka puukerrostalorakentamisella katsottaisiin olevan haluttavia ominaisuuksia (esimerkiksi ympäristöystävällisyys, talouskehitys, sisäilman laatu) nämä ominaisuudet eivät välttämättä vielä riitä valtavirtaistamaan puukerrostalorakentamista. Myös kuntatason virkahenkilöiden erilaiset puurakentamiseen liittyvät uskomukset ja asenteet saattavat lisätä rakennetun ympäristön suunnitteluun liittyviä jännitteitä.