Kaisa Rissaselle maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjapalkinto

Palkitun väitöskirjan tulokset tarkentavat ymmärrystä boreaalisten havumetsien merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on myöntänyt MMT Kaisa Rissaselle hänen vuonna 2020 valmistuneesta väitöskirjastaan tuhannen euron suuruisen väitöskirjapalkinnon. Väitöskirjassa "Scots pine resin and BVOC emissions in relation to tree water dynamics" tutkitaan ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan ja veden, vaikutusta männyn pihkan ja biogeenisten haihtuvien höyryjen (biogenic volatile organic compounds, BVOC) tuotantoon. Rissanen on kehittänyt uusia mittalaitteita pihkan ominaisuuksien mittaamiseen ja laatinut maastomittausten perusteella malleja männyn pihkan syntyyn ja kuljetukseen liittyvistä prosesseista. Tulokset ovat globaalin ilmastonmuutostutkimuksen kannalta uusia ja olennaisia ja auttavat tarkentamaan boreaalisten havumetsien merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Väitöskirjatyönsä jälkeen Kaisa Rissanen on työskennellyt tutkijatohtorina (postdoctoral researcher) Kanadan Montrealissa, Université du Québec à Montréal -yliopiston biologisten tieteiden osastolla. Tutkimuksen kohteena on puiden fysiologia kaupunkiympäristössä.

– Kaupunkiympäristö on kiinnostava koeasetelma jatkaa tutkimusta puiden toiminnan ja niiden ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta, sillä esimerkiksi veden saatavuus ja puiden vedenkäyttö voivat vaihdella suuresti pienen alueen sisällä. Tämänhetkisessä tutkimuksessani pyrin ymmärtämään kenttämittausten avulla, miten voimakkaasti ilmastonmuutos ja esimerkiksi pidemmät kuivuusjaksot kaupunkiympäristössä vaikuttavat puiden vedenkuljetukseen ja haihdutukseen, ja siten niiden kykyyn viilentää kaupunki-ilmaa, Rissanen kertoo.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjapalkinto

Maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan dekanaatti valitsee vuosittain väitöskirjapalkinnon saajan. Palkittava valitaan kiittäen hyväksytty arvosanan saaneista väitöskirjoista. Vuonna 2021 tiedekunnan väitöskirjapalkinnon saaja valittiin vuoden 2020 aikana hyväksytyistä väitöskirjoista.