Väitöskirja

Väitöskirja muodostuu vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista sekä niistä laaditusta yhteenvedosta (artikkeliväitöskirja), tai se on yksin tekijän nimissä oleva yhtenäinen tieteellinen esitys, joka perustuu tutkimustyöhön ja on aikaisemmin julkaisematon (monografia). Väitöskirja voi olla myös muu vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävä työ, jossa tekijän itsenäinen osuus on osoitettavissa. Väitöskirjan tulee täyttää yhdenvertaiset tieteelliset kriteerit. Sen tulee a) sisältää uutta tieteellistä tietoa, b) osoittaa väittelijän kriittistä ajattelua, c) osoittaa oman tieteenalan syvällistä tuntemusta, d) osoittaa metodien hallintaa ja soveltamiskykyä, e) olla tieteellisesti vakuuttava, f) sisältää perusteltuja tuloksia ja g) olla tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Ohjaajan ja väitöskirjan tekijän velvollisuus on yhdessä rajata väitöskirjan aihe ja sisältö siten, että tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa kokopäivätoimisesti työskennellen.
 
Väitöskirjan alussa on lyhyt 1-2 sivun tiivistelmä (abstract), joka on selvitys väitöskirjasta ja sen tärkeimmistä tuloksista. Tiivistelmän tulee sisältää tavoitteet tai tutkimuskysymykset, keskeisimmät menetelmät, tulokset sekä niiden pohjalta tehdyt johtopäätökset.

 

Väitöskirjaa ja lisensiaatintutkimusta arvosteltaessa on kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 1. Aihe ja omintakeisuus sen valinnassa.
 2. Aineiston laatu ja sen soveltuvuus tutkittavan asian selvittämiseen.
 3. Tutkimusmenetelmät ja niiden luotettavuus: onko työn tekeminen vaatinut tutkittavaa probleemaa uudella tavalla valaisevien menetelmien käyttöä tai kokonaan uusien menetelmien luomista.
 4. Tehtyjen havaintojen luotettavuus ja tieteellinen merkitys: vahvistavatko tulokset aikaisempia havaintoja, vai ovatko havainnot aivan uusia.
 5. Johtopäätösten luotettavuus ja kyky verrata omia havaintoja aikaisemmin tehtyihin. Erityisesti on huomioitava johtopäätösten merkitys uusien näköalojen avaamisessa tutkitun probleeman alalla.
 6. Tutkimusalan hallinta ja kirjallisuuden tuntemus.
 7. Tutkimuksen kokoonpano (kirjallisuuskatsauksen, aineistoa, menetelmiä jne. käsittelevien osien keskinäinen laajuus ja looginen järjestely), esitystapa, tyyli sekä kieli- ja painoasu.

Kiittäen hyväksytty -arvosana edellyttää, että tutkimustyön tuloksilla on kansainvälistä merkitystä ja lisäksi että tehdyt havainnot ja johtopäätökset ovat uusia tai selvästi muuttavat aikaisempia käsityksiä tai kliinistä käytäntöä. Jos opiskelija on tehnyt tutkimustyönsä ryhmän jäsenenä, vaaditaan erityisen selvä näyttö opiskelijan omasta panoksesta.

Väitöskirjan tarkastusprosessin eri vaiheet ovat: 1) esitarkastus, 2) painatus- eli väittelylupa, 3) väitös ja 4) väitöskirjan hyväksyminen.

Esitarkastus

Kun väitöskirjakäsikirjoitus on valmis, tohtorikoulutettava anoo tiedekuntaneuvostolta käsikirjoituksen esitarkastusta. Mikäli väitöskirja koostuu osajulkaisuista, tulee osajulkaisujen olla korkeintaan yhtä – tai kahta, jos julkaisuja on kuusi tai useampia – lukuun ottamatta julkaistavaksi hyväksyttyjä.

Artikkeliväitöskirjoja, joissa on mukana puutteellisesti viimeisteltyjä artikkelikäsikirjoituksia, ei lähetetä esitarkastukseen, vaan väitöskirja voidaan jättää pöydälle artikkelikäsikirjoituksen viimeistelyä tai korjauksia varten.

Tiedekuntaneuvosto määrää vastuuprofessorin (tai vastuuhenkilön) esityksestä kaksi väitöskirjan alaan perehtynyttä pääsääntöisesti kotimaista esitarkastajaa, jotka antavat tiedekuntaneuvostolle lausunnon väitöskirjakäsikirjoituksesta väittely- eli painatuslupaa varten.

Apuraha väitöskirjatyön loppuunsaattamiseksi (Flamma, vaatii kirjautumisen)

Painatus- eli väittelyluvan myöntämistä varten tarvitaan puoltavat esitarkastuslausunnot, tiedot vastaväittäjästä ja kustoksesta. Edellytyksenä on, että kaikki väitöskirjakäsikirjoituksen osajulkaisut korkeintaan yhtä lukuun ottamatta (myös niissä tapauksissa, joissa on kuusi tai useampia osajulkaisuja) on hyväksytty julkaistaviksi.

Kun myönteiset esitarkastuslausunnot on saatu, tiedekuntaneuvosto päättää painatus- eli väittelyluvasta ja määrää väitöstilaisuuden vastaväittäjän vastuuprofessorin (tai vastuuhenkilön) esityksestä ja kustoksen. Kustoksena toimii joku tiedekunnan professoreista. Vastaväittäjän tulee olla professori tai dosentti tai henkilö, jolla on vastaavat tieteelliset ansiot, ja joka edustaa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan jotakin tutkimusalaa tai siihen läheisesti liittyvää tieteenalaa. Vastaväittäjän tulee olla tiedekunnan ja pääsääntöisesti Helsingin yliopiston ulkopuolelta. Vastaväittäjän esteellisyys arvioidaan samojen periaatteiden mukaan kuin esitarkastajien esteellisyys. Hänen tulee olla työn suhteen ulkopuolinen. Hänellä ei saa olla yhteisjulkaisuja väitöskirjan tekijän kanssa. Hänen pitää olla eri osastolta, klinikalta tai tutkimusohjelmasta kuin ohjaaja ja väitöskirjan tekijä. Hän ei saa edustaa samaa osastoa, klinikkaa tai tutkimusohjelmaa tai vastaavaa organisaatiota, jonne väitöskirja on rekisteröity eikä hänellä saa olla tiivistä ja viimeaikaista (3 v.) yhteistyötä ohjaajan kanssa. Esitarkastaja voidaan perustellusta syystä valita vastaväittäjäksi. Väitöskirjan ohjaaja tai väitöskirjan seurantaryhmän jäsen ei voi toimia vastaväittäjänä.

Väittelijän tulee sopia väitöstilaisuuden ajankohdasta väitöstilaisuuden kustoksen ja vastaväittäjän kanssa.

Lisätietoja väitöskirjan julkaisemisesta verkossa löydät täältä. Väittelijän ja ohjaajan on huomioitava seuraavaa: Mikäli E-thesis sisältää julkaisemattomia alkuperäisartikkeliin kuuluvia tuloksia, voi E-thesiksen ilmestyminen verkkoon vaikeuttaa tulosten lopullista julkaisemista artikkelimuodossa. Väittelijän ja ohjaajan on tällaisessa tapauksessa harkittava E-thesiksen julkaisemista vasta sitten, kun kaikki alkuperäisartikkelien tulokset on julkaistu.

Väitöskirjaa kokonaisuudessaan on pidettävä esillä yliopiston ilmoitustaululla viisi vuorokautta ennen väitöstilaisuutta ("riiputus").

Väitöstilaisuus

Tiedekuntaneuvosto määrää yhden tai kaksi vastaväittäjää tarkastamaan väitöskirjaa ja jonkun tiedekunnan professoreista väitöstilaisuuden kustokseksi.

Väitöstilaisuuden kulku.

Väitöksestä tiedottaminen

Väitöksestä tiedottaminen lääketieteellisessä tiedekunnassa ohje.

Väitöskirjan jakelu

Väittelijän tulee toimittaa väitöskirjastaan 10 päivää ennen väitöstilaisuutta maksutta yliopistolle vapaakappaleita seuraavien ohjeiden mukaisesti. Väittelijällä on oikeus käyttää yliopiston sisäistä postia jakeluun. Väitöskirjaan tarkoitetut mahdolliset omistuskirjoitukset suositellaan kirjoitettavaksi erilliselle kortille tai paperille kirjan väliin.

Väitöskirjoja "riiputetaan" viisi vuorokautta ennen väitöstilaisuutta yliopiston virallisella ilmoitustaululla päärakennuksen uuden puolen ala-aulassa, Fabianinkatu 33. Ylivahtimestari kiinnittää väitöskirjan nimilehden ilmoitustaululle, ja väitöskirja on nähtävissä ylivahtimestarin huoneessa (Fabianinkatu 33, huone 1131).

Väitöskirjan jakelumäärä on 20 kpl. Määrä on sama riippumatta siitä, julkaiseeko väittelijä väitöskirjastaan paperiversion lisäksi digitaalisen version E-thesis-palvelussa vai pelkästään painetun kirjan.

Helsingin yliopiston väitöskirjat julkaistaan yliopiston avoimessa digitaalisessa arkistossa eli Ethesis-palvelussa. Perustellusta syystä (esim. jos väitöskirja sisältää vielä julkaisemattomia osatöitä) väittelijä voi olla julkaisematta väitöskirjaa Ethesis-palvelussa.  Tällöin väittelijä ei ole oikeutettu saamaan ylipiston painatustukea. Painatustuen saaminen edellyttää työn painattamista yliopiston määrittämässä painotalossa. Lisätietoa painatustuesta Flammassa.

Kansalliskirjasto 7 kpl
Osoite: PL 15 (Yliopistonkatu 1)
00014 Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston kirjasto 1 kpl
Osoite: Kaisa-talo (PL 53)
Fabianinkatu 30
00014 Helsingin yliopisto

Päärakennuksen ilmoitustaulu 1 kpl (väitöskirjan julkista esillä pitämistä varten)
Osoite: Helsingin yliopiston ylivahtimestari,
Yliopiston päärakennus,
PL 3 (Fabianinkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

Loput 11 kpl painettua väitöskirjaa toimitetaan tiedekunnan ohjeiden mukaan seuraavasti:

 • Väittelijä, vastaväittäjä ja kustos
 • Ohjaaja(t)
 • Lääketieteellinen tiedekunta
  Tieteellisen jatkokoulutuksen koulutussuunnittelija
  PL 63 (Haartmaninkatu 8, 3. krs)
  00014 Helsingin yliopisto

Mahdolliset ylimääräiset kirjat väittelijä toimittaa väitöspaikalle jaettavaksi väitöstilaisuudessa.

Väitöstilaisuuden jälkeen vastaväittäjän on annettava kirjallinen lausunto kahden viikon kuluessa tiedekuntaneuvostolle. Lausunnon tulee sisältää arvostelu väitöskirjan tieteellisestä arvosta, siitä vastaako se tarkoitustaan ja väittelijän puolustautumisesta väitöstilaisuudessa. Hylkäävä arvostelu on perusteltava.

Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelusta. Käytössä on kaksi arvosanaa: hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Viimeksi mainittu arvosana annetaan vain erityisen korkeatasoisesta väitöskirjasta ja enintään noin 10 prosentille kaikista tiedekunnan hyväksymistä väitöskirjoista. Vastaväittäjä tekee arvosanaesityksen tiedekunnalle. Myös esitarkastajilta pyydetään jo esitarkastuslausunnon mukana perusteltu ehdotus arvosanaksi. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy väitöskirjan arvosanalla ”kiittäen hyväksytty”, mikäli vastaväittäjä on sitä esittänyt ja molemmat esitarkastajat ehdottavat myös arvosanaa ”kiittäen hyväksytty” (3/3 puolto) (tdkn 14.5.2013).